Skip to main content

Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja sleja

Laika rats nepielūdzami traucas uz priekšu, un jau aizritējuši divi ar pusi gadu, kopš man uzticēta Ikšķiles novada vadība. Uzskatu, ka, visiem kopā strādājot, paveikts ir daudz, bet galvenie vērtētāji esat jūs, novada iedzīvotāji.

Atskatoties uz 2011. gadā padarīto, varu secināt – mūsu novadam tas ir bijis samērā veiksmīgs. Kā vienu no svarīgākajiem darbiem vēlos pieminēt izveidoto Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2011 – 2030 un attīstības programmu 2011 – 2017, kā arī Ikšķiles novada teritorijas plānojumu 2011. – 2023. gadam. Šie dokumenti norāda galvenās attīstības tendences uzņēmējdarbībā un citās jomās, kas ir svarīgs priekšnosacījums iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Protams, esam gandarīti par katru labi padarīto darbu, bet īpaši- par lielajiem projektiem Ikšķilē. Šo projektu realizācijas laikā mūsu iedzīvotājiem bija jāsaskaras ar dažādām neērtībām, tādēļ vēlos pateikt paldies sabiedrībai par sapratni.

Pēdējos gados Ikšķiles novadā vērojama laba demogrāfiskā situācija (2011. gadā reģistrēti 84, 2010. gadā- 79 jaundzimušie), kas uzliek pašvaldībai pienākumu domāt un organizēt, kā nodrošināt bērniem iespēju apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi. 2012. gada budžetā esam paredzējuši līdzekļus Tīnūžu pirmsskolas izglītības iestādes renovācijas darbu pabeigšanai, un 1. septembrī plānojam atvērt vēl vienu bērnudārzu. Jāuzsver, ka līdz ar šo seno muižas kompleksa ēku renovāciju iegūsim ne tikai jauku bērnudārzu ar 80 vietām, bet arī sakārtotu valsts nozīmes arhitektūras pieminekli. Saistībā ar pirmsskolu pašvaldība turpina programmu, izmaksājot Ls 100,- kompensācijas tiem vecākiem, kuru bērniem pašvaldība nevar nodrošināt vietu PII „Urdaviņa”. Tas ir vērā ņemams solis bērnu rindu problēmas risināšanā, tādējādi atbalstot arī vietējos uzņēmējus, kuri atvēruši privātās pirmsskolas izglītības iestādes.

Sniedzot pakalpojumus, pašvaldība vadās pēc iedzīvotāju vajadzībām. Pagājušajā gadā nodibinājām kapitālsabiedrību ar mērķi daudz efektīgāk īstenot pašvaldības funkcijas. Viens no būtiskākajiem uzdevumiem, ko vēlētos uzsvērt, ir infrastruktūras un dažādu komunikāciju sakārtošana. Tā, piemēram, līdz ar ūdenssaimniecības projektu realizāciju mūsu pilsēta ieguva plānveidīgu tālākas attīstības vīziju, kas ietver arī vides sakārtošanas jautājumus. Saistībā ar labiekārtošanu mēs veltīsim lielāku uzmanību pašvaldības ceļu un ielu sakārtošanas darbiem, izmantojot iespēju iegūt lētāku izejmateriālu ceļu labošanai pašvaldībai piederošajā karjerā. Šajā gadā esam iecerējuši turpināt sakārtot Ikšķiles pilsētas centrālo daļu- rekonstruēt Pārbrauktuves ielu, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, kā arī izbūvēt autostāvvietu pie dzelzceļa stacijas. Iesaistoties programmā, kuru atbalsta Eiropas Savienības struktūrfondi, plānoti ēku siltināšanas darbi, kā ietvaros tiks nosiltinātas un iegūs jaunu estētisko veidolu PII „Urdaviņa” un pašvaldības ēka. Patīkami apzināties, ka mūsu pilsētā būs vēl divas ēkas, kas atbildīs mūsdienu laikmeta prasībām. Mūsu pašvaldības mērķis ir radīt labvēlīgu vidi dzīvošanai ne tikai pilsētā, bet arī pagasta teritorijā, lai iedzīvotājiem būtu lepnums un gandarījums par to, ka viņi dzīvo tieši Ikšķiles novadā. Domāju, ka ar pašvaldības izstrādāto projektu pēctecību ejam šo novada sakārtošanas ceļu.

Šogad daudz tiks strādāts ne tikai pie projektu realizācijas, bet arī kultūras un sporta jomā. 2012. gadā plānotas daudz un dažādas aktivitātes. Kultūras dzīvi kuplinās jau rudenī iesāktais cikls- tikšanās ar dažādiem kultūras cilvēkiem, paredzēti jau tradicionālie pasākumi- Mākslas dienas, Teātra dienas, Ģimenes dienas jampadracis, kura ietvaros notiks jaundzimušo sveikšana, Līgo pasākums un Ikšķiles novada svētki. Nav aizmirsts par sportiskām aktivitātēm novadā. Kā svarīgākās varu minēt- Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītais pasākums, vidējās paaudzes dejotāju starpnovadu sporta spēles „Dejā ir spēks 3”, „Sveika, skola!”. Vasarā pie mums notiks arī plašāka mēroga pasākumi- Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2012” un Eiropas čempionāta enduro sacensības.

Jāatzīmē, ka kopējo kultūras pasākumu klāstu papildinās arī Ikšķiles ev.lut. Sv. Meinarda baznīcā rīkotie augsta līmeņa kamermūzikas koncerti, kā arī „Jauko pasākumu aģentūras” organizētie trīs pasākumi estrādē.

Savukārt kultūras mantojuma centrs „Tīnūžu muiža” aicinās mūsu novada ļaudis un viesus apskatīt pastāvīgo ekspozīciju „Kauja pie Mazās Juglas 1917.gadā”, kā arī veiks novadpētniecības darbu, tādējādi nostiprinot iedzīvotāju piederības sajūtu savai dzimtajai vietai un valstij kopumā.

Diemžēl tieši patriotiskuma un latviskās pašapziņas trūkums mūsu valstī radījis negatīvas sekas. Sabiedrībā aktuāls ir jautājums par 18. februāra referendumu. Saistībā ar referenduma procedūru- tas ir absurds mūsu valstī, ka tiek pieļautas šādas aktivitātes! Daudzi reāli domājoši cilvēki jau ir izteikušies, ka valsts parāda nespēcību pret savu Satversmi, kuras pamatvērtība ir pati valsts, kas veidojas no valodas, teritorijas un simbolikas. Ja mēs pakļaujam riskam šīs pamatvērtības, uzskatu, ka mums kā nācijai tā ir bīstama situācija un var kļūt pat liktenīga. Mums ir Drošības policija, Satversmes aizsardzības birojs, ir spēka struktūras, kas ir kā valstiskuma sastāvdaļa. Ja šīs institūcijas nespēj izvērtēt riskus, pieļauj dažādu reakcionāri noskaņotu cilvēku pretvalstisku ideju paušanu, tad tas ir kauns visai mūsu valstij. Diemžēl šāda situācija ir izdevīga mūsu zemes nīdējiem un ienaidniekiem. Aicinu visus tautiešus nebūt vienaldzīgiem un 18. februārī paust savu viedokli jautājumā par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu! Mūsu valsts ir tik stipra, cik stipra ir mūsu valstiskā pašapziņa.

Tikai kopā mēs esam spēks!

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs
Indulis Trapiņš

Dalies ar ziņu