Skip to main content

Jaunā būvinspektoru uzraudzības kārtība sekmēs būvniecības kontroles uzlabošanos

Šodien, 26. oktobrī, Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas sagatavotos noteikumus par būvinspektoriem, kuru ieviešana palīdzēs uzlabot būvniecības procesa kontroli, novērst nepilnības būvniecības kontrolē un nodrošinās vienveidīgu tiesību normu piemērošanu būvniecības kontroles procesā.

Līdz ar MK noteikumu ieviešanu būvinspektoriem būs pienākums reizi gadā iesniegt par būvniecības nozari atbildīgajā ministrijā (šobrīd – Ekonomikas ministrija) savas profesionālās darbības pārskatu par iepriekšējo gadu, ar kura palīdzību būs iespējams konstatēt nepilnības būvniecības kontrolē un tās novērst, kā arī nodrošināt vienveidīgu tiesību normu piemērošanu veicot būvniecības kontroli.

MK noteikumos ir paredzēta kārtība, kādā personas iegūst būvinspektora tiesības, kā šīs tiesības tiek anulētas, kā arī prasības personām, kuras vēlas saņemt būvniecības, kā arī vides pieejamības kontroles tiesības un būvinspektoru tiesības un pienākumus pildot saistošajos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus un profesionālās darbības uzraudzības kārtību.

Noteikumi paredz, ka būvniecības kontroles tiesības persona, kas atbilst noteikumos iekļautajām prasībām, iegūst pēc reģistrācijas būvinspektoru reģistrā, savukārt tiesības kontrolēt – stājoties darbā vietējā pašvaldībā. Savukārt, būvinspektors tiek izslēgts no šī reģistra, ja neatbilst izglītības vai pieredzes kritērijiem, vai arī atkārtoti nebūs izpildījis par būvniecību atbildīgās ministrijas norādījumus par būvinspektora pienākumu izpildi, lai novērstu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus.

Kā pamatprasība būvinspektoram tiek izvirzīta augstākās izglītības nepieciešamība būvniecības vai arhitektūras jomā vai kādā citā jomā, ja iepriekš tika iegūta vidējā profesionālā izglītība būvniecības vai arhitektūras jomā. Tāpat, būvinspektoram ir jābūt ar vairāku gadu darba pieredzi arhitektūras vai būvniecības jomā un jāpārzina būvinspektora pienākumu pildīšanai nepieciešamo normatīvo aktu prasības. Šādas prasības būvinspektoriem tiek izvirzītas, lai nodrošinātu, ka būvniecības kontroli veic kompetenti būvniecības speciālisti, kuri argumentēti spēj sazināties ar citiem būvniecības dalībniekiem.

Noteikumi paredz, ka personu reģistrāciju būvinspektoru reģistrā veiks par būvniecības nozari atbildīgā ministrija, iepazīstoties ar komisijas, kas sastāvēs no par būvniecības nozari atbildīgās ministrijas un biedrības „Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācija” pārstāvjiem, vērtējumu. Savukārt profesionālā darbība tiks vērtēta, par pamatu ņemot būvinspektoru sniegtās ikgadējās atskaites un iedzīvotāju sūdzības, kā rezultātā pašvaldībai tiks sniegts ziņojums ar ieteikumiem konstatēto trūkumu būvniecības vai vides pieejamības kontroles uzlabošanai, t.sk. par nepieciešamību piesaistīt vēl būvinspektorus vai veikt būvinspektora nomaiņu.

Savukārt, lai nodrošinātu vienveidīgu būvju pārbaužu veikšanu un atvieglotu būvniecības dalībnieku un būvinspektora darbu, ir izstrādāta atzinuma par būves pārbaudi forma, kas būs jāaizpilda ikreiz veicot pārbaudes. Līdz ar to dokumentāli tiks fiksētas visas pārbaudes un tiks novērsti dažādi būvinspektoru norādījumu, kas šobrīd tiek izteikti arī mutiski, traktējumi un nepamatotu prasību izvirzīšana, kas nav paredzētas normatīvajos aktos.

Normatīvajā aktā ir noteikts, ka pašvaldības 10 darbadienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā nosūta Ekonomikas ministrijai informāciju par attiecīgajā pašvaldībā nodarbinātajiem būvinspektoriem.

Noteikumi attiecas uz 139 Latvijā praktizējošajiem būvinspektoriem un 118 pašvaldībām, kā arī personām, kas nākotnē vēlas kļūt par būvinspektoru. Vienlaikus, lai nediskriminētu šobrīd strādājošos būvinspektorus, noteikumos paredzēts, ka arī gadījumā, ja viņi neatbilst šo noteikumu prasībām attiecībā uz izglītību un pieredzi, būvinspektori varēs pildīt savus darba pienākumus līdz darba tiesisko attiecību pārtraukšanai, kā arī sešu mēnešu laikā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas uzsākt pildīt būvinspektora pienākumus citā pašvaldībā.

Detalizētāka informācija par MK noteikumiem par būvinspektoriem ir pieejama Ministru kabineta interneta mājas lapā http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40176258&mode=mk&date=2010-10-26

Informāciju sagatavoja:
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Dalies ar ziņu