Skip to main content

Jaunais būvniecības process vērsts uz kvalitāti un atbildību

2014. gada 1. oktobrī stāsies spēkā jaunais Būvniecības likums un virkne tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, kas būtiski maina līdzšinējo būvniecības kārtību, īpašu uzsvaru liekot uz būvdarbu organizēšanas procesu un iesaistīto pušu atbildību, vienlaicīgi samazinot birokrātisko procedūru skaitu.

“Darbs pie jaunā būvniecības regulējuma ilga gandrīz 10 gadus. Tas pierāda ne vien to, ka jau sen bija skaidrs, ka izmaiņas būvniecības procesa reglamentācijā ir nepieciešamas, bet arī to, cik sarežģīti bija pieņemt jebkuru lēmumu šajā jomā, ņemot vērā lielo iesaistīto pušu skaitu,” saka ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.

“Jaunais regulējums nosaka katra būvniecības procesa dalībnieka atbildību, tiek veidots Būvniecības uzraudzības birojs, lai pastiprināti kontrolētu sabiedrisko ēku būvniecību,” norāda ministrs. “Līdz ar izmaiņu ieviešanu un likuma pieņemšanu ir izpildīta arī apņemšanās, kas bija ierakstīta valdības deklarācijā,” viņš uzsver.

„Būvniecības procesa regulējums ir padarījis būvniecības procesu mazāk birokrātisku, līdz ar to arī saprotamāku un caurspīdīgāku. Tas būs efektīvāks un prognozējamāks potenciālajiem investoriem un veicinās efektīvāku Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi,” uzsver V.Dombrovskis.

Būvniecības likuma mērķis ir radīt mūsdienīgu būvniecības procesa tiesisko regulējumu Latvijā, kas sekmēs kvalitatīvu un atbildīgu būvniecību Latvijā, sabiedrībai radot pārliecību par ēku drošumu un nekaitīgumu.

Jaunais būvniecības regulējums skaidri nosaka pienākumu un atbildību sadalījumu starp būvniecībā iesaistītajām pusēm, precīzi definē kontrolējošo institūciju pienākumus un atbildību būvniecības procesa uzraudzībā, kā arī dod iespēju iedzīvotajiem savlaicīgi iepazīties un iesaistīties ar sev tuvumā plānoto būvniecības projektu īstenošanā.

Atšķirībā no iepriekšējā būvniecības procesa, jaunais regulējums paredz, ka būvatļauja tiek izsniegta, pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, tādējādi lēmuma par būvniecību apstrīdēšanu pārceļot uz būvniecības procesa stadijas pašu sākumu. Lēmuma pārcelšana uz būvniecības procesa sākumu, pasūtītājam palīdzēs novērst pārmērīgu zaudējumu risku.

Tāpat jaunais būvniecības process paredz būvvaldei pieņemt vienu lēmumu – izsniegt būvatļauju līdzšinējo 3 lēmumu vietā (plānošanas un arhitektūras izdevuma izsniegšana, būvprojekta akcepts, būvatļaujas izdošana) līdz pasūtītājam ir tiesības uzsākt būvdarbus.

Jaunā kārtība paredz efektīvu mehānismu un instrumentus būvniecības pārkāpumu likvidēšanai, kā arī dod instrumentus ekspluatācijā nodotu būvju drošuma uzraudzībai.

Šobrīd ir pieņemti visi būtiskākie no jaunā Būvniecības likuma izrietošie Ministru kabineta noteikumi, lai nodrošinātu, ka no šā gada 1. oktobra Latvijā stātos spēkā jauns būvniecības process:

1) Vispārīgie būvnoteikumi;

2) Ēku būvnoteikumi;

3) Noteikumi par būvinspektoriem;

4) Noteikumi par būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un būvuzņēmēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo atbildības limitu.

Šobrīd ministrija kopā ar būvniecības nozares nevalstiskajām organizācijām strādā pie Latvijas būvnormatīvu pārskatīšanas. Satiksmes ministrija un VARAM turpina darbu pie specifisku objektu būvniecības kārtības. Savukārt, līdz 2015.gada 1.jūlijam tiks apstiprināti visi jaunie būvnormatīvi.

Lai skaidrotu jauno būvniecības regulējumu, Ekonomikas ministrija uzsākusi semināru ciklu reģionos. Pirmais seminārs notika 5. septembrī Priekuļos. Nākamie semināri plānoti:

– 10.septembrī plkst.11.00 Preiļos, Kooperatīva ielā 6, Preiļu novada Uzņēmējdarbības centra telpās (3.stāvā);

– 17.septembrī plkst.11.00 Kuldīgā, Raiņa ielā 21, Kuldīgas kultūras centra Lielajā zālē;

– 19.septembrī plkst.10.00 Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, Krustpils novada domes konferenču zālē;

– 26.septembrī plkst.10.00 Rīgā, Rātslaukumā 1, Rīgas domes Sēžu zālē.

Papildus informācija publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Papildus informācija:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: [email protected]; [email protected]

Dalies ar ziņu