Skip to main content

Kampars: ES dalībvalstu koordinēta rīcība mazo un vidējo uzņēmēju atbalstam nodrošinās izaugsmi un jaunas darba vietas

„Eiropas Savienībā šobrīd jāīsteno tāda politika, kas nodrošinātu ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi Eiropā, radītu jaunas darba vietas un celtu ES kopējā tirgus konkurētspēju. Ņemot vērā mazo un vidējo komersantu īpatsvaru Latvijas un ES tautsaimniecības struktūrā, pastiprināti jāsekmē to inovatīva attīstība, atceļot dažādas administratīvās barjera, radot vienkāršākus darbības nosacījumus un nepieciešamos atbalsta instrumentus”, šodien Budapeštā notikušajā neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē uzsvēra Latvijas ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Ungārija kā ES prezidējošā valsts šodien bija aicinājusi ES Konkurētspējas ministru padomi uz ES dalībvalstu diskusiju par mazo un vidējo uzņēmumu attīstības perspektīvām, īpašu uzmanību pievēršot inovatīvas uzņēmējdarbības atbalstam, kā arī nosacījumiem, lai šādi uzņēmumi spētu sekmīgi attīstīt savu darbību arī starptautiski.

A. Kampars, paužot Latvijas pozīciju, norādīja, ka šobrīd ir izveidoti MVU darbībai un konkurētspējas stiprināšanai labvēlīgi nosacījumi, taču to efektīva izmantošana būs atkarīga no katras dalībvalsts spējas tos kvalitātīti ieviest. Latvijai atbalstāma būtu EK iniciatīva izveidot MVU sūtņus, kas paustu pārstāvētās dalībvalsts viedokli ES institūcijām par MVU patiesajām vajadzībām. MVU sūtņu darbība sniegtu papildus stimulu uzņēmējdarbības vides sakārtošanai.

Tāpat EK jāturpina darbs pie administratīvā sloga samazināšanas un jāveic detalizēta analīze, kā jaunais regulējums ietekmēs MVU turpmāko darbību, kā arī jānodrošina valsts pārvaldes e-pakalpojumu plašāka pieejamība. A. Kampars uzsvēra, ka e-pakalpojumiem jābūt vienotiem visā ES, lai MVU, strādājot jebkurā no dalībvalstīm, varētu iegūt saprotamu informāciju par jebkuru to darbību regulējošo jautājumu, kā arī saņemt attiecīgus pakalpojumus.

Diskusijas noslēgumā ES dalībvalstis vienojās, ka ir svarīgi ES MVU politikā vadīties pēc lietpratīguma principa – veidot MVU darbības regulējumu tādu, kas iespējami samazinātu normatīvo aktu ietekmi uz uzņēmēju izmaksām un radītu iespējami plašākas iespējas piesaistīt investīcijas. Tādejādi, likumdošanai jābūt saprotamai un paredzamai, sistēmai jābūt atklātai un godīgai, kuras pamatā ir cieša sadarbība starp valsts institūcijām, biznesa pārstāvjiem, nevalstisko organizāciju sektoru un vietējām pašvaldībām, kā arī starptautiskajām institūcijām. Tāpat nepieciešams turpināt darbu pie MVU labo prakšu apmaiņas un apmācību organizēšanas, tādejādi liekot pamatu kopīgas politikas veidošanai MVU attīstībai un inovācijai ES ietvaros.

Eiropas Savienības Ministru padomes prezidentūras mainās divreiz gadā. 2011. gadā prezidējošās valstis ir Ungārija (1. pusgads) un Polija (2. pusgads).
 

Informāciju sagatavoja:
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67013193

 

Dalies ar ziņu