Skip to main content

Kampars: mērķtiecīgas reformas un cieša sadarbība ar uzņēmējiem ļāvusi Latvijai sasniegt teicamus rezultātus Doing Business indeksā

Uzņēmējdarbības vide Latvijā ir būtiski uzlabojusies – Pasaules Bankas Doing Business 2012. gada pētījumā Latvija no 31. pozīcijas* (Doing Business 2011. gadam) pakāpusies uz 21. vietu (Doing Business 2012. gadam). Latvijas novērtējums uzlabojies par 10 vietām un pirmo reizi šajā reitingā mūsu valsts apsteigusi savas tuvākās kaimiņvalstis – Lietuvu un Igauniju.

Latvija jaunākajā Doing Business pētījumā ierindota starp tām 12 pasaules valstīm, kas 2010. un 2011. gadā veikusi būtiskas reformas (t.i. vairāk nekā 3 jomās) uzņēmējdarbības vides sakārtošanā. Uzņēmējiem labvēlīgas vides novērtējumā Latvija atrodas 7.vietā starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, piekāpjoties Dānijai, Apvienotajai Karalistei, Īrijai, Somijai, Zviedrijai un Vācijai.

„Uzņēmējdarbības vides kvalitāte ir viens no nozīmīgākajiem elementiem valsts konkurētspējas paaugstināšanai – jo labākus apstākļus valsts spēj radīt uzņēmējiem, jo lielākas investīcijas varam sagaidīt mūsu tautsaimniecībā, kas savukārt nozīmē jaunu darba vietu rašanos un labklājību iedzīvotājiem. Latvijas mērķis ir tuvākajos gados iekļūt Doing Business topa 20 valstu vidū, tādēļ nepieciešams apņēmīgi turpināt uzsāktās reformas, pārskatīt uzņēmējdarbību regulējošos normatīvos aktus un valsts pārvaldes sniegtos pakalpojumus, un novērtējot to efektivitāti, īstenot uz tautsaimniecības attīstību ilgtermiņā vērstus pasākumus, tādējādi veidojot konkurētspējīgu Latvijas uzņēmējdarbības vidi pasaules mērogā,” jaunākos Pasaules Bankas pētījuma rezultātus komentē ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Kā neatliekamus un vistuvākajā laikā risināmus uzdevumus Ekonomikas ministrija saredz jaunā Būvniecības likuma pieņemšanu un investoru tiesību aizsardzībai normatīvo aktu regulējuma pilnveidošanu, kā arī uzņēmumu tiešsaistes reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā nodrošināšanu ar 2012.gada 1.maiju.

Tāpat ir jāturpina darbs pie elastdrošības principa stiprināšanas darba tiesiskajās attiecībās (rādītājs tiks iekļauts Doing Business 2013. gada pētījumā), komercstrīdu risināšanas instrumentu uzlabošanas (ieviešot saīsinātu komercstrīdu izskatīšanas procesu) un ar nodokļu nomaksu saistīto procedūru uzlabošanu – šo jautājumu risināšana ir vitāli nepieciešama uzņēmēju ikdienas darbā.

Ekonomikas ministrs Artis Kampars norāda, ka Doing Business indekss aptver tikai daļu no konkurētspēju ietekmējošajiem faktoriem, tāpēc nepieciešamas reformas un investīcijas izglītības kvalitātes nodrošināšanai, tiesu varas un valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošanai, infrastruktūras kvalitātes paaugstināšanai, tāpat jāveicina apjomīgākas privātās un publiskās investīcijas pētniecībā un attīstībā – visi šie aspekti ir nozīmīgi uzņēmēju produktivitātes un tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanai. Ekonomikas ministrija uzsver, ka no visu minēto reformu īstenošanas kvalitātes un ātruma ir atkarīga turpmāka Latvijas ekonomikas attīstība un konkurētspēja.

Pasaules Banka Doing Business pētījumā aplūko uzņēmējdarbības vidi 183 pasaules valstīs un veic tās novērtējumu 10 dažādos uzņēmuma darbības posmos, sākot no uzņēmējdarbības uzsākšanas līdz tās izbeigšanai.

Latvija pirmo reizi Doing Business reitingā ir apsteigusi savas kaimiņvalstis Lietuvu un Igauniju. Igaunija ieņem 24. vietu, zaudējot pozīciju par 6 vietām (no 18. vietas uz 24. vietu), savukārt Lietuva ierindota 27. vietā, kas ir par 2 pozīcijām zemāk nekā gadu iepriekš (no 25. vietas uz 27. vietu). Minētā situācija ir skaidrojama ar to, ka šajās valstīs nav vispār (Igaunija) vai nav pietiekamā kvalitātē (Lietuva) veiktas reformas pēdējā gada laikā, kā arī tāpēc, ka citas valstis ir veikušas nozīmīgākas uzņēmējdarbības vidi uzlabojošas reformas.

Latvijas kāpums 2012. gada reitingā ir panākts:

1) pateicoties veiktajām reformām uzņēmējdarbības uzsākšanā, ieviešot iespēju reģistrēt uzņēmumus (sabiedrības ar ierobežotu atbildību) ar samazinātu pamatkapitālu, kā arī nodrošinot iespēju vienlaikus ar pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā iesniegt pieteikumu reģistrācijai PVN maksātāju reģistrā;

2) Latvija vienlaikus ir iekļauta starp tām 29 pasaules valstīm, kas izmantojot ekonomiskās krīzes izaicinājumus, ir spējušas kardināli uzlabot/ reorganizēt maksātnespējas jautājumu regulējumu – 2010. gadā ir ieviests jauns Maksātnespējas likums, kas kopumā paredz samazināt maksātnespējas procesa ilgumu un izmaksas (tā rezultāti vēl tiek vērtēti praksē un atstās ietekmi uz 2013. gada Doing Business reitingu), kā arī paredz uzņēmumu reorganizācijas iespēju, vienlaikus jau Doing Business 2012. gadā ir ievērojami pieaudzis apmierināto prasību koeficients;

3) ir atvieglota nekustamā īpašuma reģistrēšana, kopš 2011. gada pilnībā ieviešot iespēju Zemesgrāmatu tiesnešiem pārliecināties par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu tiešsaistes režīmā;

4) uzlabots elektroenerģijas pieslēguma process – 2010. gada 1. novembrī stājās spēkā MK noteikumi Nr. 1024 „Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība”, kas nosaka vienkāršotu tehniskā projekta izstrādi elektrotīkla ierīkošanai vai rekonstrukcijai.

Vienlaikus jānorāda, lai gan kaimiņvalstis atrodas salīdzinoši zemākās vietās kopējā vērtējumā, tās apsteidz Latviju sekojošās pozīcijās:

* Igaunija – uzņēmējdarbības uzsākšanā, būvniecības un elektroenerģijas pieslēguma procesos, īpašuma reģistrācijā, nodokļu maksāšanā, pārrobežu tirdzniecībā,
* Lietuva – būvniecības un elektroenerģijas pieslēguma procesos, īpašuma reģistrācijā, nodokļu maksāšanā un līgumu izpildē.

Latvija abas valstis apsteidz maksātnespējas un kredītu reģistra indikatoros. Visas trīs Baltijas valstis ir vērtētas vienlīdzīgi investoru tiesību aizsardzības jomā.

Kā zināms, Latvijā darbs pie pasākumiem uzņēmējdarbības vides uzlabošanai tika uzsākts jau 1999. gadā, kad sadarbībā ar Ārvalstu investoru padomi Latvijā tika sagatavots pirmais Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns, kurš katru gadu, arvien aktīvāk iesaistoties plašākam uzņēmējus pārstāvošo organizāciju lokam, tiek apstiprināts valdībā. Šī plāna izstrādes un uzraudzības koordinācijai ir izveidota Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākuma plāna vadības grupa Ekonomikas ministra vadībā, kurā aktīvi strādā gan valsts iestāžu augstākās amatpersonas, gan Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, gan Ārvalstu investoru padomes Latvijā pārstāvji. 2009. gadā tika definēts Latvijas mērķis – Pasaules Bankas Doing Business reitingā 2013. gadam ieņemt kādu no TOP 20 vietām, tādējādi nosakot skaidru vīziju veicamajām reformām.

Ekonomikas ministrija 2011. gada vasarā veica arī Latvijas uzņēmēju aptauju par administratīvo procedūru ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un, sadarbībā ar valsts un privātā sektora nozaru ekspertiem, tiek gatavots reformu ziņojums, identificējot veicamos pasākumus turpmākai uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. Minētie pasākumi tiks iekļauti Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2012. gadam.

* Latvija pēc Pasaules Bankas pārrēķinātajiem datiem Doing Business pētījuma 2011. gadam kopējā vērtējumā tiek ierindota 31. vietā, nevis 24. vietā kā Pasaules Bankā tika vērtēts pirms gada. Katru gadu publicējot jauno Doing Business reitingu, iepriekšējā gada dati tiek pārrēķināti atbilstoši aktuālajai metodoloģijai.

 

Papildus informācijai:
Salīdzinošie dati par Baltijas valstu kopējo reitingu Doing Business

 

Informāciju sagatavoja:
Evita Urpena
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
[email protected]; [email protected]

Dalies ar ziņu