Skip to main content

Krišjāņa Kariņa programma Latvijas izaugsmei

Lai veidotu Latviju kā nacionālu, eiropeisku, sociāli taisnīgu valsti un celtu tautas labklājību, radītu apstākļus vidējās algas pieaugumam valstī līdz 1500 eiro un sagatavotu Latviju 21. gadsimta izaicinājumiem:

1. Izglītība un zinātne kā zināšanu ekonomikas stūrakmens
a. Sākumskola un pamatskola tuvu mājām
b. Kvalitatīva un daudzpusīga 10.-12. klašu izglītība gan Rīgā, gan reģionos, konkurētspējīga profesionālā izglītība
c. Latvijas zināšanu un augstskolu resursu konsolidācija, tai skaitā, lai studentiem būtu piekļuve sadarbībai ar labākajiem pētniekiem un valsts varētu kvalitatīvi pretendēt uz zinātnei, pētniecībai un attīstībai mērķētiem ES fondiem
d. Izglītības programmu un satura, arī mūžizglītības, piedāvājums atbilstoši darba tirgus prasībām un Latvijas nacionālajām interesēm
e. Viena no Latvijas universitātēm būs novērtēta starp 100 labākajām Eiropas Savienībā, vēl divas būs prestižāko sarakstā

2. Veselības aprūpe ikvienam
a. Valsts veselības apdrošināšanas sistēma, kurā nauda seko pakalpojumam, ko var sniegt gan valsts, gan privātās sertificētās ārstniecības iestādes
b. Bezmaksas ikgadēja veselības profilakse
c. Rīgā un reģionos vienādi kvalitatīva un pieejama veselības aprūpe, ieviesti vienoti Nacionālās
veselības standarti pacientu drošībai un ārstēšanas kvalitātei
d. Samazinātas zāļu cenas, ieviešot godīgu konkurenci medikamentu tirgū

3. Ģimeņu labklājība un nodrošināti seniori
a. Paplašināt mājokļa programmu jaunām ģimenēm
b. Mājokļu īres tirgus sakārtošana; valsts atbalsts īres namu celtniecībai
c. Nodokļu samazināšana zemajām algām, paaugstinot neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamiem
d. Turpināt pensiju indeksāciju, pakāpeniski palielināt ar nodokļiem neapliekamo minimumu pensijām. Atbilstoši minimālās algas pieaugumam, pārrēķināt cilvēku ar invaliditāti pabalstus un pensijas

4. Atklātība, taisnīgums un rīcībspējīga tiesu sistēma
a. No 2019. gada Valsts prezidentu ievēlēt Saeimā atklātā balsojumā
b. Publiskot lietu materiālus sabiedrībai nozīmīgos kriminālprocesos, kuros iesaistītas valsts amatpersonas, tai skaitā tā dēvētās “oligarhu sarunas”
c. Publiskot VDK arhīvus un visu Latvijas PSR komunistiskās partijas nomenklatūras personu lietas
d. Lietas iztiesāt ne ilgāk kā divu gadu laikā
e. Ieviest konkurenci maksātnespējas administrēšanas jomā, atverot tirgu starptautiskiem speciālistiem. Maksātnespējas procesa mērķis ir atjaunot uzņēmumu maksātspēju
f. Pietiekami resursi efektīvai ekonomisko un “naudas atmazgāšanas” noziegumu izmeklēšanai

5. Ražīgums, radošums un eksports kā tautsaimniecības izaugsmes pamats
a. Atbildīga budžeta politika, kas izaugsmes gados paredz sabalansētu budžetu un virzību uz budžeta pārpalikumu
b. Dubultot “ALTUM” kapitālu, lai valsts atbalstītu eksportētājus, inovatīvus un tehnoloģiju uzņēmumus, kā arī energoefektivitāti
c. Radīt apstākļus tehnoloģiju un radošās ekonomikas jaunuzņēmumu veidošanai Latvijā un izaugsmei ārvalstīs, celt uzņēmumu ražīgumu, atbalstot tos procesu digitalizācijā un inovāciju ieviešanā
d. Ēnu ekonomikas apkarošana, pakāpeniski samazinot nodokļu slogu zemajām algām un ieviešot
vienkāršu obligātu ienākumu deklarēšanu ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem
e. Latvijas autoceļu tīkla sakārtošana valsts ekonomiskajai attīstībai

6. Zinoša un spējīga valsts pārvalde
a. Pārvaldes mērķis – atbalstīt iedzīvotājus un uzņēmējus, nevis sodīt
b. Atalgojums valsts pārvaldē noteikts atbilstoši darba rezultātiem, paredzot atbildību par nepadarīto
c. Ieviest OECD labas pārvaldības vadlīnijas gan valsts, gan pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldē
d. Atbalstīt reģionālo politiku un veidot stiprus novadus
e. Izvērtēt valsts pārvaldes atbalsta funkciju izvietošanu reģionos
f. Pašvaldību referendumu likuma pieņemšana

7. E-pārvalde un nulles birokrātija
a. Pieņemot ikvienu jaunu regulējumu valstī, atcelt divus jau spēkā esošus noteikumus, instrukcijas u.tml.
b. Aizliegt valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām pieprasīt no iedzīvotājiem izziņas par informāciju, kas atrodas to datu bāzēs
c. Iedzīvotājiem un uzņēmumiem draudzīgs e-pārvaldības modelis, izstrādājot centralizētu stratēģiju un tās ieviešanu
d. Personalizēti valsts apmaksātie pakalpojumi elektroniskā veidā

8. Enerģētiskā neatkarība un tīra vide
a. Konceptuāls lēmums par CO² neitrālu ekonomiku
b. Attīstīt energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas, to eksportu
c. Ieviest aprites ekonomikas principus, tai skaitā dzērienu iepakojuma depozīta sistēmu
d. Pieejamas elektroenerģijas cenas kā priekšnoteikums sekmīgai rūpniecības attīstībai

9. ES budžets kā izaugsmes stimuls
a. Īstenot “Rail Baltica” projektu
b. Iestāties par lielāku Latvijai pieejamo ES struktūrfondu un Kohēzijas fondu apjomu, izveidot priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu izlietojumam Latvijas reģionu kopīgai un pilnvērtīgai attīstībai, nevis pēc politiskā lobija principa
c. Tuvināt lauksaimniecības tiešmaksājumus Eiropas līmenim
d. Mērķtiecīgi izmantot ES fondus tehnoloģiju attīstībai ar eksporta potenciālu

10. NATO un ES kā Latvijas drošības pamats
a. Veidot Eiropas Savienību kā spēcīgu nacionālu valstu savienību, nodrošinot Latvijai vietu Eiropas Savienības kodolā
b. Stiprināt Eiropas Savienību iekšējās un ārējās drošības, enerģētikas, digitālajā, transporta un eirozonas jomās
c. Stiprināt valsts iekšējo un ārējo drošību, palielinot labi apmācītas un ekipētas Zemessardzes skaitlisko sastāvu līdz 20 000, un turpināt pakāpeniski palielināt aizsardzības izdevumus līdz 2,5% no IKP
d. Iestāties par pastāvīgu NATO sabiedroto kontingenta klātbūtni Latvijā
e. Veidot sadarbību ar zinātnes nozari drošības industrijas attīstībai

11. Cilvēku drošība
a. Profesionāli atbildīgi un motivēti policisti, ugunsdzēsēji, robežsargi, kas nodrošinās katra iedzīvotāja drošības sajūtu kā pamatu Latvijas ekonomikas izaugsmei
b. Savlaicīga palīdzība ikvienam Latvijas iedzīvotājam no operatīvajiem dienestiem, kuri ir sasniedzami un redzami ikdienā
c. Latvijas ārējo robežu aprīkošana ar moderniem tehniskajiem līdzekļiem līdz 2021.gadam

12. Demokrātiska un iekļaujoša sabiedrība
a. Aizliegt komercreklāmas pašvaldību informatīvajos izdevumos un novērst to izmantošanu politiskās propagandas izplatīšanai
b. Stiprināt piederību latviskajai kultūrtelpai, tai skaitā atbalstīt diasporu latviešu valodas un kultūras apguvē, veidot ar diasporu sadarbību ekonomikā, zinātnē un pētniecībā
c. Samazināt šķēršļus diasporas pārstāvjiem, kas atgriežas Latvijā, t.sk. nodrošinot atbalstu bērnu integrācijai Latvijas izglītības sistēmā
d. Līdz 2021.gadam nodrošināt, ka bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni tiek aprūpēti ģimenēs vai SOS Bērnu ciematos
e. Veicināt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū, atbalstot uzņēmumus atbilstošu darba vietu pielāgošanā
f. Pieņemt faktiskās kopdzīves tiesisko regulējumu
g. Nolūkā stiprināt NVO, iekļaut atbalstu sabiedriskā labuma organizācijām attaisnotajos izdevumos

Dalies ar ziņu