Skip to main content

Latvijas uzņēmējdarbības vide saņem vēsturiski augstāko Pasaules Bankas novērtējumu

Jaunākā Pasaules Bankas pētījuma dati apliecina, ka mērķtiecīgi īstenotas reformas uzņēmējdarbības vides sakārtošanā un ciešā sadarbība ar uzņēmējiem ļāvusi Latvijai sasniegt ļoti augstu rezultātu – Doing Business 2017 pētījumā 190 valstu konkurencē Latvija ierindota augstajā 14.vietā, kas ir vēsturiski augstākais sniegums (par 3 vietām augstāk nekā iepriekšējā gadā*). Uzņēmējiem labvēlīgas vides novērtējumā Latvija ieņem 6.vietu ES dalībvalstu vidū, novērtējumā piekāpjoties Dānijai, Apvienotajai Karalistei, Zviedrijai, Igaunijai un Somijai.

“Esmu gandarīts, ka jau šobrīd esam apsteiguši Nacionālajā attīstības plānā nosprausto mērķi sasniegt 2017.gadā 17.vietu Doing Business reitingā. Sasniegtais ievērojamais progress apliecina, ka esam izvirzījuši pareizas prioritātes un šādā virzienā mums jāturpina aktīvi strādāt uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā. Augstais vērtējums reitingā apliecina, ka Latvija ir vērā ņemams un spēcīgs spēlētājs arī starp spēcīgākajām Eiropas Savienības valstīm, apsteidzot tādas ekonomikas kā Vācija, Austrija un Čehija,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Īpaši atzinīgi Pasaules Banka ir novērtējusi šādas Latvijas īstenotās reformas:
· elektrības pieslēguma rādītājā (kāpums no 65.vietas uz 42.vietu) – atzinīgi vērtēta ieviestā sistēma, kad uzņēmējs, vienojoties ar sistēmas operatoru, pieslēguma ierīkošanu var apmaksāt ar atlikto maksājumu;
· būvniecības rādītājā (kāpums no 30.vietas uz 23.vietu) – Pasaules banka atzinīgi novērtējusi ieviestās reformas, kas saistītas ar būvuzraudzības kontroles uzlabošanu. Būvniecības saskaņošanas procedūru ilgums ir joprojām lielākais izaicinājums, pie kā jāturpina darbs.
· kredītreģistra rādītājā (kāpums no 19.vietas uz 7.vietu) – privāto kredītbiroju segums pieaudzis no 30% līdz 63,2 %, kas ir panākts pateicoties praktiski ieviestajam Kredītbiroju likumam un līdz ar to ieviesto kredītbiroju uzraudzības modeli, tādējādi nodrošinot nepieciešamos priekšnosacījumus efektīvākai kredītinformācijas pieejamībai un kredītriska pārvaldībai Latvijā;
· tāpat nodokļu samaksas rādītājā (kāpums no 27. vietas uz 15. vietu), uzņēmēji ir atzinuši Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas uzlabojumus kā rezultātā grāmatvedības vešanai un ar kapitāla ienākuma un darba algu saistīto nodokļu deklarēšanai un nomaksai nepieciešamais laiks ir samazinājies no 193 stundām līdz 168 stundām gadā. Jāatzīmē, ka Igaunija šajā rādītājā joprojām ir lielu soli priekšā, kur šādām procedūrām nepieciešamas vien 84 stundas gadā.

Augstais novērtējums apliecina, ka Latvija atrodas uz pareizā ceļa un visās Doing Business apskatītajās jomās uzsāktās reformas ir jāturpina, uzklausot gan vietējo uzņēmumu, gan ārvalstu investoru padomus un problēmu risinājumus.

“Varu apliecināt, ka Ekonomikas ministrija turpinās aktīvi strādāt, lai turpinātu ieviest pasākumus uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai un nodrošinātu pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi ne tikai pašmāju uzņēmējiem, bet arī ārvalstu investoriem, kas bieži vien izvēloties valsti, kurā attīstīt savu uzņēmējdarbību ņem vērā starptautiski atzītus, sevi pieradījušus rādītājus,” pauž A. Ašeradens.

Vērtējot Doing Business pētījuma datus, jāatzīst, ka Latvijai kopumā ievērojams rādītāja kāpums ir lielākajā daļā jomu: uzņēmējdarbības uzsākšanā (+5 vietas), būvniecības atļauju saņemšanā (+7 vietas), elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanā (+23 vietas), kredītu reģistra jomā (+12 vietas), investoru tiesību aizsardzībā (+7 vietas), nodokļu maksāšanas jomā (+12), līgumsaistību izpildē (+2 vietas).

Nemainīga pozīcija saglabāta nekustamā īpašuma reģistrācijas jomā, savukārt rādītājs ir krities pārrobežu tirdzniecības jomā (-3 vietas) un maksātnespējas jautājumu risināšanā (- 1 vieta), kas skaidrojams ar citās valstīs aktīvi īstenotajām reformām laikā, kad Latvijā nav konstatētas būtiskas izmaiņas uzņēmējdarbības atvieglošanai.

Lai sasniegtu aizvien augstākus rezultātus un nodrošinātu investīcijām un uzņēmējdarbībai stabilu un drošu vidi, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Ārvalstu investoru padomi un nozaru ministrijām regulāri izstrādā Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu. Uzņēmēju organizācijas ir uzsvērušas, ka Uzņēmējdarbības plāns ir izcils un vienīgais kvalitatīvais instruments uzņēmējdarbības politikas veidošanā, kas sadzird un risina to konkrēti identificētās problēmas.

Lai panāktu, ka Latvijas uzņēmējdarbības vide ir konkurētspējīga arī pasaules mērogā, Ekonomikas ministrija uzskata, ka prioritāri jāveic šādas reformas:
1. visās valsts institūcijās prioritāri ieviest “konsultē vispirms” principu, nodrošinot kvalitatīvu sadarbību un komunikāciju starp uzraugošajām institūcijām un uzņēmējiem, kā arī radot skaidru un nepārprotamu informatīvo vidi, kurā uzņēmējs orientējas par tam izvirzītajām prasībām;

2. uzņēmējdarbības uzsākšanā neatliekami veikt pāreju uz uzņēmuma reģistrēšanu tikai tiešsaistes režīmā, tādējādi būtiski samazinot dokumentu apritei nepieciešamo laiku un izmaksas;

3. turpināt darbu pie investoru tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu sakārtošanas, t.sk., akciju opciju normatīvā regulējuma pilnveidošanas, ņemot vērā gan vietējo uzņēmumu, gan Ārvalstu investoru padomes Latvijā norādītos problēmjautājumus;

4. jau tuvākajā nākotnē nodrošināt visu būvniecības saskaņošanas procesu tikai digitāli, kā arī neatliekami rast risinājumus turpmākajai nekustamā īpašuma reģistrēšanas sistēmas attīstība un arvien vairāk atvieglot nekustamā īpašuma e- reģistrēšanas nosacījumus;

5. nodokļu nomaksas jomā būtiski ir ne tikai pabeigt darbu pie vienkāršota nodokļu režīma ieviešanas mazajai uzņēmējdarbībai, bet arī turpināt uzsākto darbu pie vienota konta ieviešanas visiem nodokļu maksājumiem, kas nākotnē varētu krietni atvieglot ar nodokļu un parādu nomaksu saistītos jautājumus.

6. uzņēmējdarbības izbeigšanas jautājumos galvenā prioritāte šobrīd ir radīt sistēmu, kas spētu indikatīvi norādīt uz problēmām maksātnespējas jomā, taču, lai to nodrošinātu, ir nepieciešams vienoties, vai un kādi būtu nepieciešamie rādītāji, kas ļautu pilnvērtīgi analizēt situāciju.

Minētie uzdevumi ir iekļauti arī Ekonomikas ministrijas izstrādātajā Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas plānā, kas tuvāko 2 nedēļu laikā tiks virzīti apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Pasaules Bankas Doing Business pētījums kvantitatīvi mēra un salīdzina 190 pasaules valstu regulējošos nosacījumus un procedūras – gan tās, kas veicina uzņēmējdarbības aktivitāti, gan tās, kas to ierobežo, 10 uzņēmuma „dzīves cikla” posmos. Doing Business pētījums kalpo ne tikai kā pasaules valstu salīdzinošs vērtējums noteiktās uzņēmējdarbības jomās, bet arī tiek izmantots globālu norišu atspoguļošanai pasaules tirgos, piemēram, vērtējot valstu globālo konkurētspēju un ekonomisko brīvību. Jaunākais Pasaules Bankas Doing Business 2017 pētījums publicēts 2016.gada 25.oktobrī Pasaules bankas mājas lapā: http://www.doingbusiness.org/.

Informāciju sagatavoja:
Elita Rubesa- Voravko
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: 67013193;
E-pasts: elita.rubesa @em.gov.lv; [email protected]

Dalies ar ziņu