Skip to main content

LM pirmajā pusgadā par 57% izpildījusi ES fondu apguves gada plānu

Labklājības ministrija (LM) pirmajā pusgadā par 57 procentiem izpildījusi Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu apguves plānu 2012. gadam. Rādītāju sasniegšanas progress LM aktivitātēs atbilst ieguldītajam finansējumam un projektu ieviešanas gaitai, secināts Finanšu ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā, ko otrdien, 21. augustā, atbalstīja valdība.

LM jau sākot ar 2008. gadu, kad sākās ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu projektu īstenošana labklājības jomā, ir veiksmīgi nodrošinājusi struktūrfondu apguves plānu regulāru izpildi.

Kopumā LM aktivitātēs finansējuma saņēmējiem izmaksājusi 70%, bet līgumi noslēgti par visu LM aktivitātēm apstiprināto finansējumu. Salīdzinājumam ministrijas kopumā līdz 2012. gada 30. jūnijam bija izmaksājušas 49.7% no pieejamā finansējuma, savukārt līgumi bija noslēgti par 90%.

Atgādinām, ka LM šajā plānošanas periodā piešķirts papildu finansējums 26,4 milj.latu apmērā, no jauna – 19,2 milj.latu. Papildu finansējums Nodarbinātības valsts aģentūras realizētajiem projektiem būs pieejams no Eiropas Sociālā fonda (ESF).

Pateicoties papildu finansējumam, jau šogad bezdarbniekiem un bezdarba riskam pakļautiem nodarbinātajiem būs pieejams plašāks apmācību, nodarbinātības un atbalsta pakalpojumu klāsts ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros.

Izmaiņas skars bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību pasākumus, palielinot tiem pieejamo finansējumu, papildus uzņemoties virssaistības 7,5 miljonu latu apmērā. Tas ļaus projekta īstenošanas termiņu pagarināt par 18 mēnešiem, proti, līdz 2015. gada 30. jūnijam, kā arī papildus apmācību pasākumos iesaistīt vairāk nekā 8000 bezdarbnieku.

Papildu finansējuma 8,5 miljonu latu apmērā piešķiršana dos iespēju pagarināt algoto pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu par pusgadu – līdz 2014. gada 30. jūnijam. Tādējādi papildus šai aktivitātē būs iespējams iesaistīt vairāk nekā 18 tūkst. bezdarbnieku, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu.

Tāpat papildu finansējums 932,9 tūkstošu latu apmērā būs pieejams projekta „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem” īstenošanai. Tas ļaus pagarināt projekta īstenošanu līdz 2014. gada 30. jūnijam, papildus subsidētajās darba vietās nodarbinot 312 bezdarbniekus, kuriem iekļaušanās normālā darba tirgū ir apgrūtināta, piemēram, bezdarbniekiem ar invaliditāti un ilgstošajiem bezdarbniekiem.

Piešķirot papildu vienu miljonu latu, rasta iespēja vēl 3000 cilvēkiem iesaistīties mūžizglītības pasākumos. Tajos projektā „Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai” varēs piedalīties nodarbināti un pašnodarbināti cilvēki no 25 gadu vecuma, paaugstinot savu kompetenču līmeni, kas savukārt palielina konkurētspēju un produktivitāti. Kopumā projekta realizācijas laikā plānots iesaistīt 23,2 tūkstošus cilvēku.

Atgādinām, ka LM laika periodam no 2014. līdz 2020. gadam izvirzījusi vairākus iespējamos ESF ieguldījumu virzienus nodarbinātības un sociālās iekļaušanas veicināšanai. Kā galveno ieguldījumu virzienu 2014. – 2020. gadam LM plāno aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanu.

Ņemot vērā joprojām augsto bezdarba līmeni, lielo ilgstošo bezdarbnieku skaitu, demogrāfisko situāciju, būtiskākās šī virziena aktivitātes ir apmācību pasākumu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem, īpaši pasākumi jauniešu bezdarbnieku iesaistīšanai darba tirgū, nodarbinātības pasākumi bezdarbniekiem ar invaliditāti un ilgstošajiem bezdarbniekiem.

Savukārt otrs svarīgākais LM virziens, lai mazinātu cilvēku skaitu, kuri pakļauti nabadzības riskam, ir sociālās iekļaušanas veicināšana, t. sk. sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietās, kvalitatīvs un efektīvs sociālais darbs pašvaldībās, kā arī aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, vienlaikus veicinot aprūpes deinstitucionalizāciju. LM uzskata, ka primāri aprūpes iespējas ģimeniskā vidē nodrošināmas bērniem, vienlaikus īstenojot pasākumus jauniešu atbalstam pēc ārpusģimenes aprūpes.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu