Skip to main content

LM 2013. gada budžeta prioritāte – atbalsts sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām

Labklājības ministrijas (LM) 2013. gada budžeta prioritāte ir atbalsts sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām – ģimenēm ar bērniem, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti, paredz valdībā apstiprinātie LM priekšlikumi 2013.gada budžetam.

Kopumā labklājības nozares budžets 2013. gadā palielināsies par 65,2 milj.latu. No tiem prioritāšu īstenošanai atvēlēti 21,9 milj. latu, Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu aktivitāšu īstenošanai – 20,7 milj. latu, esošo pabalstu un pensiju izmaksām – 22,6 milj. latu.

No prioritātēm 11,8 milj. latu paredzēti demogrāfijas pasākumu īstenošanai labklājības nozarē. Proti, lai sekmētu cilvēku aktīvāku iesaistīšanos valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā, viens no virzieniem ir obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu dubultošana pensiju apdrošināšanai vecākiem, kuri kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam. Šim mērķim plānoti 1,47 milj latu.

Saistībā ar to, ka krīzes laikā bija ierobežots maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu izmaksu apmērs, no nākamā gada divkāršosies pabalstu izmaksu griesti. Tādējādi par 20% palielināsies to cilvēku skaits, kuri šos pabalstus varēs saņemt lielākā apmērā. Turpmāk minēto pabalstu griesti saglabāsies 8% vecāku pabalsta saņēmēju, 10% maternitātes pabalsta saņēmēju un 17% paternitātes pabalsta saņēmēju, kuri saņem vairāk par 700 Ls mēnesī. Šim nolūkam 2013.gadā kopumā paredzēti 6,5 milj. latu. No tiem 3,7 milj. latu vecāku pabalstiem, 2,5 milj. latu maternitātes pabalstiem un 304,7 tūkst. latu – paternitātes pabalstiem.

Veicinot jauno vecāku atgriešanos darba tirgū Latvijā, no 2013. gada 1. septembra paredzēts atbalsts 1 līdz 2 gadu vecuma bērnu pieskatīšanai. Tam nepieciešami 3,83 milj. latu.

Pasākumiem sociāli mazaizsargātajām cilvēku grupām 2013. gadā kopumā plānoti 5,9 milj. latu. Tādējādi cilvēkiem ar invaliditāti būs iespējams saņemt gan nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus, gan surdotulka pakalpojumus līdz 10 stundām mēnesī, gan asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā. Izmantojot asistenta pakalpojumus, ieguvēji būs gan bērni un pieaugušie ar invaliditāti, gan viņu ģimenes, jo viņiem būs uzlabotas iespējas iekļauties izglītības sistēmā, darba tirgū un sabiedrībā.

Vienlaikus 2013. gada 1. janvāra bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums nebūs atkarīgs no cilvēka apdrošināšanas stāža un būs deviņi mēneši. Tādējādi palielināsies sociālais nodrošinājums bezdarbniekiem ar apdrošināšanas stāžu līdz 19 gadiem, lai šajā laikā viņi varētu atrast savai kvalifikācijai, prasmēm un interesēm atbilstošu darbu. Šai aktivitātei plānoti 2,84 milj. latu.

Savukārt, lai paaugstinātu sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti, t.sk., klientu dzīves kvalitāti valsts sociālās aprūpes centros, 2013. gadā 3,68 milj. latu ir plānoti minēto centru darbības nodrošināšanai. No tiem 3,37 milj.latu nepieciešami klientu apkalpojošā personāla atalgojuma palielināšanai, jo šobrīd valsts sociālās aprūpes iestādēs strādājošo darbinieku atalgojums un motivācija darbam ir zema.

Ņemot vērā, ka 2011. gadā palielinājies darba vietās notikušo letālo nelaimes gadījumu skaits, 2013. gadā plānots aktīvāk pārbaudīt darba tiesisko attiecību ievērošanu un darba vietu drošību. Šim mērķim Valsts darba inspekcijai paredzēti 411,9 tūkst. latu.

Savukārt ES struktūrfondu politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2013. gada budžetā plānoti 20,7 milj. latu. Šie līdzekļi paredzēti gan aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanai, gan ieguldījumiem nozares infrastruktūrā.

Ņemot vērā pašreiz noteikto pabalstu saņēmēju skaita un vidējā apmēra palielināšanos, 2013. gadā LM budžetā plānots izdevumu pieaugums 22,6 milj. latu apmērā.

Starpnozaru prioritātēm, t.sk., pedagogu darba algām un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai, 2013. gadā plānoti 96,5 tūkst.latu.

Līdz ar to kopumā 2013. gada budžeta projekts paredz labklājības nozares pamatbudžeta kopējos izdevumus 245,9 miljonu latu apmērā. Savukārt valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta izdevumi – 1,4 miljardu latu apmērā.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu