Skip to main content

LM sāk sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādņu sabiedrisko apspriešanu

Labklājības ministrija (LM) ir izstrādājusi „Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam”. Šis sociālās politikas plānošanas dokuments ir pieejams sabiedriskajai apspriešanai.

Sabiedriskā apspriešana turpināsies no 2013.gada 30.jūlija līdz 28.augustam. Iesaistīties dokumenta sabiedriskajā apspriešanā var ikviens interesents, apmeklējot LM interneta vietni, sadaļu „Aktuāli”. „Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam” un to kopsavilkums ir pieejams šeit.

Lai iesniegtu savus vērtējumus, ieteikumus, priekšlikumus vai citas iniciatīvas, aicinām izmantot pieejamo aptaujas anketu. To iespējams lejuplādēt word dokumenta formātā, aizpildīt un nosūtīt ministrijai. Darīt zināmu savu viedokli iespējams elektroniski, nosūtot aizpildīto anketu uz e-pastu [email protected] vai pa pastu, adresējot Labklājības ministrijai, Rīgā, Skolas ielā 28, LV 1331.

Deinstitucionalizācija, sabiedrībā balstīti, pēctecīgi un klienta individuālajām vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi, kā arī efektīva sociālo pakalpojumu pārvaldība – šie ir trīs rīcības virzieni, kuros nākamajos sešos gados plānota sociālo pakalpojumu attīstība. Īstenojot šādu ilgtspējīgu sociālās aprūpes politiku, kas ietverta Pamatnostādnēs, katram klientam būs iespējas saņemt tieši viņam vispiemērotāko sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumu.

LM uzsver, ka „Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam” noteikto pasākumu ieviešana sekmēs Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktā īstenošanu: investīcijas cilvēkkapitālā ir prioritārs ilgtermiņa uzdevums, lai nodrošinātu visa potenciālā cilvēkresursa, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, līdzdalību darba tirgū, uzlabotu veselības, sociālās aprūpes un sociālās drošības, kā arī mūžizglītības sistēmu pakalpojumus un efektivitāti.

Tāpat „Pamatnostādnes” sasaucas ar Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020.gadam paredzēto, proti, dažādot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas formas, stiprināt alternatīvo ģimeņu (audžuģimenes, aizbildņi) kustību, pilnveidot ārpusģimenes aprūpes laikā bērnam sniegtos pakalpojumus, kā arī sekmēt ģimenisku vidi bērnu sociālās aprūpes iestādēs un jauniešu sagatavotību dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes, sniegt atbalstu ģimenei un indivīdiem krīzes situācijās un situācijās, kas saistītas ar dzimumu vardarbību, sniedzot profesionālus sociālā darba pakalpojumus un savlaicīgus sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, attīstīt medicīniskās un sociālās rehabilitācijas pasākumus darbspēju saglabāšanai un atjaunošanai, ierobežot atkarību izraisošo procesu un vielu lietošanas izplatību.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26100727
[email protected]

 

Dalies ar ziņu