Skip to main content

LM strādā pie sociālo pakalpojumu attīstības turpmākajiem gadiem

Labklājības ministrijā (LM) turpinās vasarā aizsāktais darbs, lai noteiktu prioritātes sociālo pakalpojumu politikas jomā un turpinātu uz iedzīvotājiem orientētu, mērķētu, efektīvu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu attīstību.

Darba rezultātā līdz šī gada beigām plānots sagatavot Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2013. – 2019. gadam. Tajās būs noteikti galvenie rīcības virzieni un uzdevumi sociālo pakalpojumu dažādošanai, t.sk. jaunu pakalpojumu izveidei un esošo pakalpojumu pilnveidošanai. Pirms pamatnostādņu projekta virzīšanas izskatīšanai valdībā LM plāno organizēt sabiedrisko apspriešanu par to.

Šobrīd ir apkopoti apakšgrupu priekšlikumi, kas attiecas uz problēmu apzināšanu sociālo pakalpojumu jomā (ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, alternatīvo sociālo pakalpojumu, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanā), to iespējamie risinājumi.

Tāpat ir panākta vienošanās par rīcības virzieniem, kā turpmāk organizēt darbu sociālo pakalpojumu attīstībā, kādas darbības būtu jāveic turpmākajos gados, lai sociālie pakalpojumi maksimāli atbilstu iedzīvotāju vajadzībām un sasniegtu pakalpojuma sniegšanas mērķi.

Lai iepriekšminēto īstenotu, LM jūlijā izveidota darba grupa. Tajā darbojas pārstāvji no LM, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību un valsts institūcijām, profesionāļi un sociālo pakalpojumu jomas eksperti. Vienlaikus veiksmīgākam darbam minētā darba grupa īslaicīgi sadalīta trīs apakšgrupās:
– institucionālā aprūpe un alternatīvie aprūpes pakalpojumi (deinstitucionalizācijas nodrošināšanai);
– pārējie alternatīvie aprūpes pakalpojumi un sociālā rehabilitācija;
– tehniskie palīglīdzekļi un profesionālā rehabilitācija.

Darba grupas ir vienojušās, ka pamatnostādņu mērķis ir veidot efektīvu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu sociālo pakalpojumu sistēmu ar sabiedrībā balstītiem, iekļaujošiem pakalpojumiem atbilstoši iedzīvotāju individuālajām vajadzībām, kā apakšmērķus izvirzot sociālo pakalpojumu pieejamības un sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.

Lai šos mērķus sasniegtu, darbības tiek plānotas trīs rīcības virzienos:
1. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaita un tajos esošo cilvēku skaita samazināšana;
2. sabiedrībā balstīti, pēctecīgi un klienta individuālajām vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi;
3. efektīva sociālo pakalpojumu pārvaldība.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu