Skip to main content

Mēs par konkurētspēju un labklājību Durbes novadā!

Šobrīd ir sajūta, ka pienācis laiks un iespēja mainīt Durbes novada attīstības programmu pašvaldībā, nodrošinot godīgu pārvaldi, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem – iedzīvotājiem, darbiniekiem, uzņēmējiem.

Ir svarīgi, lai Domes darbs būtu saprotams novada iedzīvotājiem, būtu izpratne par to, kā padarīt iedzīvotāju dzīvi pilnvērtīgu – jautājumu, problēmu un ierosinājumu vienkāršākā atrisināšanā. Iedzīvotājiem jābūt sajūtai, ka katrs ir gaidīts Domē un pagastu pārvaldēs. Novadā notiek daudz un dažādi procesi. Bet parasti ir tā, ka novada iedzīvotāji ir ļoti maz informēti par notiekošo. Tāpēc ir jāmaina līdzšinējā kārtība un ir jārod iespēja skaidrot procesus, notikumus. To paveikt var dažādi: rīkojot iedzīvotāju sapulces, rakstot novada laikrakstā, atbildot jautājuma uzdevējam ar e-pasta starpniecību. Daudz un bieži ir dzirdams, ka novadam ir jāpiesaista investīcijas. Bet aktuāls ir jautājums, kas ir darīts, lai tas notiktu? Domē ir izveidota Attīstības jautājumu komiteja, bet tai nav paredzēts finansējums savas darbības nodrošināšanai. Bet tās vadītājs Aleksandrs Frēlihs ir atradis laiku un iespējas, lai tiktos ar uzņēmējiem, kuri tika iepazīstināti ar iespējām izveidot ražotnes Durbes novadā.

Laikā, kad aktuāli ir jautājumi, kas skar nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, ir jāpārskata Domes izveidotās komitejas, jo vienā no tām komitejas locekļiem tiek maksātas salīdzinoši lielas algas. Vai tas ir tikai tāpēc, ka pastāv radniecīga saikne starp komitejas locekli un Domes priekšsēdētāju? Arī šādi jautājumi prasa skaidrojumu un iedzīvotājiem ir jāzina, kāpēc konkrētā amatpersona saņem atalgojumu (tajā pašā laikā citās komitejās nav šāda atalgojumu politika) un ko tā ir paveikusi?

Līdz ar to mūsu prioritātes novadā būs:
Uzņēmējdarbības veicināšana un iedzīvotāju skaita saglabāšana. Durbes pilsētā līdz šim bez tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu sniedzējiem nav bijuši ražojoši uzņēmumi. Pilsēta ir kalpojusi kā dzīves vieta gan Liepājā, gan tuvākajā apkārtnē strādājošajai inteliģencei.

Durbes novada pagastu ekonomiskā attīstība balstās uz dabas apstākļiem un pieejamajiem resursiem, attīstoties lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai. Vecpils pagasts ir bagāts ar dīķiem, tādēļ kā papildus peļņas avotu atsevišķas lauku saimniecības attīsta dīķsaimniecību – audzē un pārdod zivis, kā arī attīsta tūrisma biznesu, radot iespējas tuvējo pilsētu iedzīvotāju aktīvai atpūtai. Pagaidām piedāvātā servisa līmenis ir atbilstošs klientu pirktspējai, taču nākotnē, attīstot šo sfēru, nopietni jādomā par servisa un pakalpojumu līmeņa uzlabošanu.

Vienlaikus jāņem vērā fakts, ka līdz ar moderno tehnoloģiju ieviešanu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā samazinās pieprasījums pēc darbaspēka, līdz ar to ir jādomā par jaunu uzņēmumu dibināšanas vai uzņēmējdarbības veicinošiem pasākumiem, nepieļaujot nodarbināto iedzīvotāju skaitu turpmāku samazināšanos.

Izglītība. Lielākā daļa novada bērnu un jauniešu izglītību iegūst novada izglītības iestādēs. Novada pirmskolas izglītības iestādes apmeklē 86% bērnu, pamatskolas – 96% skolēnu un vidusskolu – 62% jauniešu. Salīdzinoši aktīvi tiek izmanto arī iespēja saņemt šos pakalpojumus Liepājā, kā arī vidusskolas izglītību – Grobiņā. Durbes novadā neatrodas profesionālās un augstākās izglītības iestādes. Liela daļa Durbes novada jauniešu profesionālo un augstāko izglītību iegūst Liepājā. Tāpat profesionālā izglītības iestādes tiek apmeklētas Aizputes novadā, savukārt augstākās izglītības iestādes – Rīgā un Ventspilī.

Perspektīvā pašvaldībā ir jāuzsāk risināt jautājumu par izglītības kvalitātes nodrošināšanu, izglītības iespēju daudzveidošanu novadā, jo mums ir svarīgi nepieļaut skolēnu mācību iestāžu maiņu jau vidusskolas posmā. Tāpat jāturpina sadarbība ar izglītības iestādēm ārpus novada un ārpusstundu aktivitāšu pilnveidošanas iespējām attīstot e-vides augstu pieejamību mācību procesā, kā arī materiāli atbalstot labākos skolēnus.

Sports, atpūta, tūrisms. Izvērtējot novada iedzīvotāju apmierinātību ar sporta un aktīvās atpūtas iespēju pieejamību, nākas secināt, ka kopējais vērtējums tomēr ir drīzāk negatīvs nekā pozitīvs – ļoti neapmierināto iedzīvotāju (20%) ir ievērojami vairāk nekā ļoti apmierināto (13%). Tas norāda uz nepieciešamību pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas piedāvājumu novada iedzīvotājiem. Domājām, ka ikviens novada iedzīvotājs vēlētos, lai tiktu pilnveidotas iespējas sportot un aktīvi pavadīt brīvo laiku, atjaunot Dunalkas sporta halli, atjaunot asfaltu stadionā, Tadaiķos izveidot sporta halli, uzcelt baseinu un dažādot sporta iespējas – izveidot trenažieru zāli, skolas pagrabtelpas izmantot fitnesa un aerobikas nodarbībām, kā arī uzsākot kopīgas veselīga dzīvesveida aktivitātes – rīta, vakara skriešanu, nūjošanu u.c. pasākumu organizēšanu.

Sociālo problēmu risināšana. Darbs ārpus novada, kas bieži vien neatmaksājas, jo jāsedz papildu izmaksas (pirmkārt, transporta izdevumi). Grūtības pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem atrast darbu, ir cēlonis iedzīvotāju dzīves vietas maiņai vai emigrācijai, kas steidzami ir jāatrisina nākamo gadu laikā. Tāpat nav pieļaujama trūcīgo iedzīvotāju pieaugums pašvaldībā, ir jāspēj analizēt kā iedzīvotājus iesaistīt pagaidu darbos, jāturpina darbs pie ES struktūrfondu līdzekļu piesaistes, kas var veicināt nodarbinātības jautājumu risināšanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu.

Dalies ar ziņu