Skip to main content

Nevalstiskās organizācijas rada jaunus pakalpojumus un „audzē muskuļus” vides un dzīvnieku aizsardzībai

Trešdien, 9.oktobrī, Eiropas Savienības fondu pasākumu uzraudzības komiteja uzklausīja dzīvnieku un vides aizsardzības organizāciju stāstīto par sasniegto īstenojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētos projektus. Tīmekļa vietne, kur atrast pazaudēto dzīvnieku vai ziņot par cietsirdīgu attieksmi pret dzīvniekiem, sagatavoti atzinumi par vides aizsardzības normatīvajiem aktiem un cīņa par to ievērošanu, iespēja atbalstīt kustību „Brīvs no ĢMO” ir tikai daži no uzskatāmiem projektu rezultātiem.

Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja Solvita Gulbe, iepazīstoties ar projektu sasniegumiem, komentē: "Ir gandarījums secināt, ka šo projektu rezultātiem ir redzama nākotne. Tie nebeidzas dienā, kad beidzās Eiropas Savienības fondu finansējums. Nenoliedzami ikvienam no mums ir svarīgi, kādā vidē mēs dzīvojam. Esmu pārliecināta, ka šie un citi atbalstītie projekti sniedz ieguldījumu tajā, lai pēc pieciem gadiem, kad Latvija svinēs savu simtgadi, mēs dzīvotu tīrākā un zaļākā Latvijā".

Biedrība „Dzīvnieku pansija „Ulubele””, īstenojot projektu „Dzīvnieku aizsardzības organizāciju kapacitātes stiprināšana dzīvnieku aizsardzības jomā”, izveidoja vienotu tīmekļa vietni – www.dzivniekupolicija.lv. Te ikviens cilvēks var saņemt tiešsaistes juridiskas konsultācijas par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem, var ievietot sludinājumus par atrastajiem, pazudušajiem, izķertajiem dzīvniekiem, iespējams tiešsaistē ziņot par novērotu cietsirdīgu attieksmi pret dzīvniekiem, kā arī iepazīties ar normatīvajiem aktiem. Šeit atrodama arī informācija par dzīvnieku patversmēm visā Latvijā, to sniegtajiem pakalpojumiem. Gada laikā tīmekļa vietnes sludinājumu sadaļa ir kļuvusi populārāka nekā sludinājumu portāls ss.lv.

Turpinot iesākto darbu projekta laikā, biedrība sniedz priekšlikumus valsts iestādēm, lai attīstītu ideju par sabiedriskajiem dzīvnieku aizsardzības inspektoriem. Tāpat biedrība aicina ieviest mājdzīvnieku reģistrāciju, kas palīdzētu risināt pamesto dzīvnieku problēmu. Ilze Džonsone, biedrības „Dzīvnieku pansija „Ulubele”" valdes locekle: „Bieži vien mēs līdzekļus investējam seku novēršanā nevis cēloņu novēršanā. Tieši tāpēc mūsu iniciatīva par mājdzīvnieku reģistrēšanu ir īpaši nozīmīga, jo tā sakārto sistēmu, cīnās ar cēloņiem, nevis sekām.” Biedrība strādā ministriju darba grupās, kas izstrādā attiecīgos normatīvos aktus, to rezultāti gaidāmi 2014.gada otrajā pusē.

ESF finansējums deva nepieciešamo impulsu, lai nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” (LDF) spētu kvalitatīvi piedalīties politikas lēmumu pieņemšanā. Projekta laikā Latvijas Dabas fonds ir pārstāvējis dabas aizsardzības intereses vairāk nekā 40 normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē, piedaloties darba grupās un sniedzot atzinumus, kā arī līdzdarbojoties Vides konsultatīvās padomes viedokļa sagatavošanā. Nozīmīgākie no tiem ir Nacionālais attīstības plāns, Lauku attīstības programma, kā arī Ministru kabineta noteikumi par koku ciršanu mežā, dabas aizsardzības prasībām meža apsaimniekošanā, mikroliegumu izveidošanu un apsaimniekošanu, īpaši aizsargājamo biotopu sarakstu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un apsaimniekošanu. Lai arī LDF viedoklis ne vienmēr ir ņemts vērā, nozīmīga ir diskusijas partneru informēšana un izpratnes veidošana par dabas aizsardzības problēmām. Lai plašāk iesaistītu sabiedrību dabas daudzveidības saglabāšanā, tika pilnveidots arī portāls www.dabasdati.lv.

Pavisam nesen – septembrī noslēdzies nodibinājuma „Vides izglītības fonds” īstenotais projekts „Vides aktīvistu prasmju banka”. Tā galvenais akcents bija organizācijas biedru un sadarbības partneru interešu pārstāvniecības spēju un zināšanu pilnveidošana, sadarbības stiprināšana. Mācoties no esošiem līdzdalības prakses piemēriem kā nacionālā līmenī, tā vietējā līmenī, pieskaroties tādiem aspektiem kā tiesu prakse, piekrastes aizsardzība, vides aktīvistu – trauksmes cēlāju – tiesiskā aizsardzība un sabiedrības iesaiste NVO kampaņās, vides aktīvisti gatavojās aktīvai dalībai lēmumu pieņemšanā vides jomā.

Jānis Ulme biedrības „Vides izglītības fonds” valdes loceklis uzsver: „Šobrīd notiek vides aktīvistu paaudžu maiņa. Tā noteica nepieciešamību pievērsties pamatam – mācīties par līdzdalības iespējām. Sagatavotās mācību programmas mums ļaus arī nākotnē turpināt iesākto izglītošanas darbu.” Interesi par mācībām apliecina tas, ka jau šobrīd pēc projekta beigām interesi par šiem kursiem izrādījuši vairāk nekā 80 vides aktīvisti.

Ģenētiski modificētas pārtikas problemātiku, attīstot jaunu publisko pakalpojumu „Brīvs no ĢMO”, risināja biedrība „Zemes draugi”. Lai veicinātu izpratni par ģenētiski modificētu produktu ietekmi un piedāvātu risinājumus tika izstrādāts pētījums par ĢMO nesaturošas lopbarības alternatīvām. Projekta laikā tika izstrādātas vadlīnijas brīvprātīgās sertificēšanās programmai „Brīvs no ĢMO”. Tagad katrs uzņēmējs, lauksaimnieks vai cita organizācija, kas atbalsta kustības principus var pievienoties šai kustībai, tā parādot, piemēram, savas produkcijas kvalitāti. Dalības nosacījumi un plaša informācija par ĢMO atrodama tīmekļa vietnē www.brivsnogmo.lv.

Pasākumu uzraudzības komitejas sēdē tika uzklausīti tikai četri no projektiem, kas īstenoti vides un dzīvnieku aizsardzības jomā. Citi Eiropas Sociālā fonda aktivitātē „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” vides un dzīvnieku aizsardzības jomā īstenotie projekti:

Biedrība "Talsu pauguraines dabas parka atbalsts"
Biedrība "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra"
Biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”
Nodibinājums "Pasaules dabas fonds"
Biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija”
Nodibinājums "INGRESS"

Kopā aktivitātē ir apstiprināti 128 nevalstisko organizāciju projekti , no tiem 46 vēl tiek īstenoti. Kopējā summa LVL 2 419 187,6, no tā ~ 90% ir ESF finansējums, pārējo līdzfinansē projekta īstenotāji. Projektus īstenoja nevalstiskās organizācijas, kas vēlējās uzlabot to spējas piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos valsts vai pašvaldības līmenī kā arī nevalstiskās organizācijas, kas vēlējās pilnveidot pakalpojumus, ko tās spēj sniegt saviem biedriem vai iedzīvotājiem.

Valsts kanceleja regulāri rīko pasākuma uzraudzības komitejas sēdes, lai sekotu projektu ieviešanas gaitai un izvērtētu to sasniegumus Pasākuma uzraudzības komitejā ietilpst NVO eksperti un sociālo partnerorganizāciju pārstāvji.

Informāciju sniedza:
Solvita Gulbe
Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja
[email protected]

Informācija par plānotajiem komunikācijas pasākumiem:
Baiba Jakovļeva,
Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta
konsultante-tehniskās palīdzības projekta vadītāja
Tālr.: 67082914
[email protected]

Informācija sagatavota pasākuma „Valsts kancelejas īstenoto Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu publicitātes nodrošināšana” ietvaros. Pasākums tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/06/006 „Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai”. Pasākums ilgs 20 mēnešus, kuru laikā plānota komunikācija sociālajos tīklos, sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, tiks sūtīti tiešie e-pasti mērķauditorijām, rīkoti publiski pasākumi un citas aktivitātes.

Dalies ar ziņu