Skip to main content

Nosaka valsts pārvaldē auditējamās prioritātes 2012. gadā

Otrdien, 15. novembrī Ministru kabinets (MK) apstiprināja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotu rīkojuma projektu, kas nosaka kopējās valsts pārvaldē auditējamās prioritātes 2012. gadā.

Situācijā, kad ministrijās un iestādēs ir ievērojami samazināti iekšējā audita resursi, nepieciešams mazināt risku, ka iekšējā audita struktūrvienības auditē maznozīmīgas jomas. Tāpēc projektā paredzēts 2012. gadā noteikt šādas auditējamās prioritātes: ministriju un Ministru prezidentam tieši padoto institūciju iekšējā audita struktūrvienībām veikt ministriju un Ministru prezidentam tieši padoto institūciju darbības reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto politikas jomu makroietekmes rezultātu, politikas rezultātu, darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju auditu, kā arī turpināt veikt horizontālos auditus.

Veicot iekšējā audita struktūrvienību darbības novērtējumu, konstatēts, ka funkciju vai uzdevumu izpilde netiek vērtēta no efektivitātes un izpildes rādītāju (rezultātu) sasniegšanas viedokļa. Iekšējā audita struktūrvienības pārsvarā vērtē sistēmas darbības atbilstību likumdošanai, bet izmaksu efektivitāte un lietderība pēc būtības netiek izvērtēta.

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šie faktori netiek izvērtēti, ir tas, ka vairākām valsts pārvaldes iestādēm nav skaidru kritēriju lietderības, efektivitātes un mērķu sasniegšanas mērīšanai. Ministrijas un iestādes atsevišķos gadījumos nav noteikušas makroietekmes, politikas, darbības rezultātus un rezultatīvos rādītājus.

Rīkojuma projekta izpildes rezultātā iekšējā audita struktūrvienības sniegs vērtējumu par jautājumiem, kuri ir aktuāli ne tikai vienā vai atsevišķās iestādēs, bet valsts pārvaldē kopumā. Ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienību auditu rezultāti tiks apkopoti un Ministru kabinetam tiks sniegta informācija, kas ļaus pieņemt pamatotus lēmumus par turpmāko nepieciešamo rīcību. Vienlaikus veikto auditu rezultātā tiks uzlaboti procesi un mazināti riski rīkojumā noteiktajās prioritārajās jomās.

Rīkojuma projekts pieejams šeit

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
FM Komunikācijas nodaļas eksperte
Tālr. 67095405
[email protected]

Dalies ar ziņu