Skip to main content

Profesionālo skolu pedagogiem būs iespēja stažēties ārvalstu profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos

Nolūkā paaugstināt pedagogu profesionālo sagatavotību un gūt lielāko pieredzi darbā ar jaunākajām un mūsdienu darba tirgum atbilstošām tehnoloģijām un iekārtām, valdība šodien apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka Eiropas Sociāla fonda aktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” īstenošanu, paredzot iespēju skolotājiem stažēties ārvalstu profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos.

Saskaņā ar Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. – 2015. gadam Izglītības un zinātnes ministrija īsteno profesionālās izglītības iestāžu reorganizāciju, tai skaitā izveidojot profesionālās izglītības kompetences centrus. Šobrīd profesionālās izglītības iestādēs ar ievērojamiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem – kopumā 65,7 milj. LVL, tiek uzlabota ne tikai skolu un dienesta viesnīcu infrastruktūra, bet iegādātas iekārtas un aprīkojumus, kas atbilst modernākajām ražošanas tehnoloģijām un mūsdienu darba tirgus prasībām.

Profesionālās izglītības kompetences centru pedagogiem ir jābūt augsti kvalificētiem speciālistiem, kas spēj iemācīt profesionālās zināšanas un iemaņas audzēkņiem, kā arī sniegt metodisko atbalstu attiecīgās nozares profesiju apgūšanai citām profesionālās izglītības iestādēm. Tādēļ ir nepieciešams centralizēti nodrošināt noteiktai pedagogu grupai stažēšanos un pieredzes apmaiņu ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos labās prakses un pielietoto mācību metožu apguvei jaunāko tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā, kā arī to ieviešanai Latvijas profesionālajā izglītībā.

Līdz šim projektos plānotie stažēšanās un pieredzes apmaiņas pasākumi bija paredzēti Latvijā. Stažēties ārvalstu profesionālajās skolās un uzņēmumos varēs iesaistīt profesionālās izglītības pedagogus un prakses vadītājus no valsts un pašvaldību profesionālās izglītības kompetences centriem, kuri īsteno mācību programmas Latvijas tautsaimniecībai prioritārajās nozarēs.

Valdības apstiprinātie grozījumi nosaka, ka ārvalstu prakses nodrošināšanai ir jāpiesaista Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentu institūciju, kura nodrošina stažēšanos trīs līdz piecu nedēļu garumā, ietverot praktiskās mācības, kurās pedagogs vai prakses vadītājs apgūst prasmes darbam ar modernām iekārtām un tehnoloģijām, kā arī efektīvas mācību metodes un sniedz labās prakses piemēru pārņemšanai un ieviešanai Latvijas profesionālās izglītības sistēmā. Turklāt šai iestādei ir jābūt tiesīgai izsniegt apliecinājumu vai sertifikātu par pedagoga vai prakses vadītāja stažēšanos.

Lai nodrošinātu rezultātu ilgtspēju pedagogu praksei ārvalstīs un iegūto zināšanu un prasmju nodošanu tālāk, noteikumu grozījumi definē pienākumus arī stažierim. Viens no būtiskākajiem – pēc stažēšanās turpināt darbu profesionālās izglītības sistēmā un iegūto zināšanu multiplicēšanu, iesaistoties citu pedagogu un prakses vadītāju tālākizglītības organizēšanā.
Pēc šodien valdības apstiprinātā noteikumu projekta „Grozījumi 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.151 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana”” stāšanās spēkā, projektu īstenotāji jau nākamajā mācību gadā varēs pilnvērtīgi izmantot sniegto iespēju – sagatavot profesionālo skolu pedagogus darbam ar mūsdienu ražošanas tehnoloģijām atbilstoši labākajai ārvalstu pieredzei.

Informāciju sagatavoja:
Inga Misiņa 67047937
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67047804; 28386601
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu