Skip to main content

PS: ir laiks likt pamatus jaunam tautsaimniecības attīstības ciklam

16. aprīlī notiekošajā partijas „Pilsoniskā savienība” (PS) kopsapulcē viens no dienaskārtības galvenajiem jautājumiem bija PS skatījums uz tālāko valsts tautsaimniecisko attīstību. Galvenais secinājums – Latvija veiksmīgi pārvar ekonomisko krīzi. Sekmīgi īstenojot ekonomikas stabilizācijas programmu, ir izdevies atjaunot uzticību pasaulē. Ir reāla iespēja 2011. gadā slēgt Eiropas Komisijas un SVF palīdzības programmu, nodrošināt ilgtermiņa ekonomisko drošību un tautsaimniecības stabilitāti, pievienojoties eiro zonai. Tas vienlaikus nozīmē, ka ir laiks likt pamatus jaunam tautsaimniecības attīstības ciklam, kur valsts ekonomiskā attīstība ir balstīta uz inovācijām, augstām tehnoloģijām un augstu produktu un pakalpojumu pievienoto vērtību.

Finanšu ministrs Andris Vilks savā video uzrunā iezīmēja prioritātes valdības turpmākajam darbam. A. Vilks norādīja: „Makroekonomiskās attīstības scenārijs paredz, ka sākot ar 2011. gadu Latvijas tautsaimniecība atgriežas pie izaugsmes gada griezumā, ko noteiks krīzes laikā uzlabotā konkurētspējas pozīcija un konsekventa budžeta deficīta samazināšana. Tas ļaus Latvijai uzlabot investīciju piesaisti, lai arī turpmāk nodrošinātu eksporta nozaru attīstību un eksporta apjomu pieaugumu. Savukārt veidojot 2012. gada budžetu, galvenais uzsvars tiks likts uz Latvijas ekonomikas izaugsmi un attīstību. Tāpēc mēs varam rēķināties ar pakāpenisku ekonomiskas atkopšanos, ēnu ekonomikas apjoma mazināšanos, ja turpināsim konsekventu darbu, kas ir valsts un mūsu iedzīvotāju labā.”

Runājot par jauna tautsaimniecības attīstības modeļa nepieciešamību un inovāciju ekonomikas nozīmi, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere norādīja: „Ekonomikā šobrīd pats svarīgākais ir radīt jaunas darba vietas. Tam vajadzīgs jauns ekonomikas modelis, valsts attīstības skatījums un ilgtermiņa programma. Īstermiņā darba vietas ir jārada, ieguldot infrastruktūrā, bet vidējā un ilgtermiņā jāveido inovāciju ekonomika, kas balstīta uz zināšanām, radot produktus ar augstu pievienoto vērtību. Šāds modelis garantē darba vietas un ekonomikas attīstību nākotnē.”

PS Tautsaimniecības darba grupas vadītāja Ināra Dundure analizēja ārzemju investīciju modeļus Latvijas tautsaimniecībā, uzsverot, ka ārvalstu investīciju piesaiste ir vitāli nepieciešams stimuls tautsaimniecības attīstībai un bezdarba mazināšanai. Viņa norādīja arī uz problēmām šajā jomā – bieži vien investīciju piesaisti kavē tā saucamā nacionālā specifika: pie mums mēdz uzskatīt, ka „investori nopirks visu valsti”, ka investīcijas ietekmēs mūsu suverenitāti, kultūras identitāti, konkurētspēju un ka ārvalstu investīcijas bieži atnes novecojušu tehnoloģiju un procesus.

„Ar šiem stereotipiem vajadzētu tikt galā,” saka I. Dundure.

PS valdes locekle un Iecavas domes deputāte Astrīda Vītola runāja par pašvaldību lomu Latvijas reģionu attīstībā.

„Lai pašvaldības vienmērīgi attīstītos visos reģionos, ir nepieciešams valsts atbalsts,” uzskata A. Vītola. „Pats svarīgākais – ceļu infrastruktūras attīstība. Steidzami nepieciešams atjaunot autoceļu fondu. Tāpat ir nepieciešams nodot pašvaldībām tās funkcijas, kuras racionālāk un lētāk ir pildīt uz vietas, tādējādi samazinot birokrātisko aparātu. Visbeidzot valstij ir jāatbalsta mazo zemnieku un mazu ražotņu veidošanu laukos, jo arvien vairāk pieaug pieprasījums pēc kvalitatīvas pārtikas produktiem,” teica Vītola.

Pēc diskusijām šajā tematiskajā blokā PS kopsapulce pieņēma rezolūciju par „Pilsoniskās savienības prioritātēm ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai”.

Rezolūcijas teksts

Informāciju sagatavoja:
Dace Balode
PS preses sekretāre
Tālr.: 29289491

Dalies ar ziņu