Skip to main content

PS ar balsu vairākumu atbalsta rezolūciju par partijas VIENOTĪBA veidošanu

16. aprīlī notiekošajā partijas „Pilsoniskā savienība” (PS) kopsapulcē tika pieņemta rezolūcija Par partijas Vienotība veidošanu.

PS pieņēma šo rezolūciju ar lielu balsu vairākumu – 142 balsis „par”, četras balsis – „pret”, 16 kopsapulces dalībnieki balsojumā atturējās.


Partijas Pilsoniskā savienība kopsapulces lēmums
Par partijas Vienotība veidošanu

2011. gada 16. aprīlī Rīga
Partijas Pilsoniskā savienība kopsapulce:

1. Atbalsta nacionālas, ilgtspējīgas, sabiedrību vienojošas politiskas partijas izveidi uz politisko partiju apvienības Vienotība pamata, apvienojot partijas Pilsoniskā savienība, Jaunais laiks un Sabiedrība citai politikai, neizslēdzot arī citu partiju pievienošanos.

2. Uzsver, ka partijas Vienotība veidošanai jānotiek atbilstoši Politisko partiju likumam, partijas statūtu noteiktajā kārtībā, ievērojot labas pārvaldības principus un tā var notikt tikai tad, kad attiecīgus lēmumus ir pieņēmušas visu apvienojamo partiju biedru sapulces.
 

3. Uzdod partijas Valdei:

3.1. Turpināt politiskās partijas Vienotība veidošanu, vienoties ar partiju apvienībā Vienotība ietilpstošajām partijām par apvienības reorganizācijas noteikumiem, sagatavot partijas Vienotība Statūtu un Programmas projektus, kā arī reorganizācijas līguma un lēmuma projektus;

3.2. Sagatavot apspriešanai Novadu Domē partijas Pilsoniskā savienība reorganizācijas dokumentu projektus;

3.3. Galīgā lēmuma pieņemšanai par partijas reorganizāciju un partiju apvienošanu sasaukt partijas kopsapulci.

4. Kopsapulce nolemj partijas Vienotība veidošanā ievērot šādas pamatvērtības un principus:

4.1. Nacionāla valsts.

Latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda un vienīgā oficiālā valoda, tā ir valsts nacionālās identitātes pamats, visu Latvijas iedzīvotāju vienotības un pilsoniskās līdzdalības valoda, kuras lietojums sabiedriskajā telpā konsekventi jāpaplašina. Sabiedrības integrācija norit uz latviešu valodas pamata.

Latvijas pilsonības iegūšanas pamatprincipu nemainīgums, dubultpilsonības iespēja Eiropas Savienības dalībvalstu un citu Rietumu demokrātisko valstu pilsoņiem. Politisko tiesību nesaraujama saikne ar pilsonību.

Saliedēta sabiedrība, kurā konsekventi pieaug latviešu valodas noteicošā loma, tās padziļināta apguve un paplašināta lietošana visās izglītības institūcijās, vienlaikus atbalstot arī mazākumtautību valodu un kultūru savdabības saglabāšanu.

Visiem iespējamiem Vienotības partneriem valdības koalīcijās ir skaidri jāatzīst pamatprincipi, kas ir noteikti Satversmē, Deklarācijā par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu un citos valsts pamatdokumentos, tai skaitā, Latvijas valstiskuma nepārtrauktība, PSRS veiktās Latvijas okupācijas un aneksijas fakts un šīs rīcības prettiesiskums.

4.2. Tiesiskums

Likuma vara, ikviena pakļaušanās likumam. Politiskās varas atbildība par savu darbu sabiedrībai. Parlamentārisms, demokrātisms un neatkarīga tiesu vara.

Valsts pārvalde sabiedrības uzticētās funkcijas pilda godīgi, iedarbīgi un taisnīgi, tiesiskums ir ikviena valsts darbinieka pamatvērtība.

4.3. Sociāli atbildīga tautsaimniecība

Valsts ilgtspējīga un konkurētspējīga attīstība, tajā skaitā fiskālā disciplīna un valsts finanšu ilgtspēja. Valsts parāda samazināšana un ieņēmumu un izdevumu samērošana.
Progresīva nodokļu sistēma, kas mazina ienākumu atšķirību starp turīgākajiem un trūcīgākajiem iedzīvotājiem. Valsts iegulda izglītībā un zinātnē kā zināšanu tautsaimniecības avotā.
Sociālās drošības tīkls, kas pasargā no nabadzības visneaizsargātākos sabiedrības locekļus.

4.4. Rietumu izvēle un Eiropas vienotība

Ciešāka Latvijas integrācija Eiropas Savienībā, dalība eirozonā. Atbildīga līdzdalība NATO operācijās un alianses aizsardzības infrastruktūras izvietošana Latvijā.
Konsekventa energoefektivitātes, zaļās enerģijas un enerģētiskās drošības politika, mazinot atkarību no ārējiem enerģijas resursiem. Konstruktīvu un lietišķu attiecību attīstīšana ar kaimiņvalstīm, neatsakoties no vērtībām par labu īstermiņa izdevīgumam. Totalitāro nacistiskā un komunistiskā režīmu noziegumu starptautisks nosodījums.

4.5. Demokrātisms, koleģialitāte un godaprāts partijas vadībā

Lēmumu pieņemšanai partijā Vienotība atbilst augstiem demokrātisma, koleģialitātes, parlamentārisma un tiesiskuma standartiem. Lēmumu pieņemšana ir atklāta, caurskatāma un atbildīga, tās kritēriji ir vērtības un lēmumu iedarbīgums.

Partijas Vienotība augstākās un patiesās lēmējinstitūcijās ir kopsapulce (kongress) un valde. Partijas un valsts amatpersonas strādā koleģiāli mērķu iedarbīgai īstenošanai un vērtību iedzīvināšanai.

Partijas Vienotība, līdzpriekšsēdētāji un citas pilnvarotas partijas amatpersonas rīkojas atbilstoši Statūtos deleģētajām pilnvarām un savā darbībā ir atbildīgi Vienotības Valdes un kopsapulces vai kongresa priekšā.

Finanšu piesaiste norit atbilstoši visaugstākajiem atklātības un godaprāta principiem.


Informāciju sagatavoja:
Dace Balode,
PS preses sekretāre
Tālr.: 29289491

 

 

Dalies ar ziņu