Skip to main content

Reirs: budžeta disciplīnai un ES līdzekļu efektīvai un lietderīgai izmantošanai būtu jāpievērš lielāka uzmanība

Otrdien, 28. aprīlī, finanšu ministrs Jānis Reirs, pārstāvot Eiropas Savienības (ES) Ministru Padomi, piedalījās Eiropas Parlamenta (EP) plenārsēdes debatēs par ES 2013. gada budžeta izpildi. Savā uzrunā EP deputātiem ministrs īpaši uzsvēra, ka ierobežoto ES resursu apstākļos ES budžeta disciplīnai un ES līdzekļu efektīvai un lietderīgai izmantošanai ir jāpievērš lielāka uzmanība.

“Eiropai šobrīd kā nekad ir vajadzīgi rezultāti – tādi, kas izpaužas izaugsmē, nodarbinātībā un investīcijās, spēcīgākā uzņēmējdarbībā un konkurētspējīgākā Eiropas Savienībā. Ierobežotu resursu apstākļos ir skaidrs, ka budžeta disciplīnai un Eiropas Savienības līdzekļu efektīvai un lietderīgai izmantošanai būtu jāpievērš lielāka uzmanība,” norādīja finanšu ministrs Jānis Reirs.

Komentējot ES budžeta izpildi 2013. gadā, Jānis Reirs Padomes vārdā pauda nožēlu par Revīzijas palātas aplēsto kļūdu līmeni 4,7% apmērā. Tajā pat laikā norādot, ka tas neliecina par krāpšanu, nelietderīgi izlietotiem vai izniekotiem ES līdzekļiem. Turklāt, tiek atzinīgi novērtēti visi centieni un darbības, ko Eiropas Komisija un ES dalībvalstis ir veikušas, lai uzlabotu ES izdevumu kvalitāti.

“Pareiza finanšu pārvaldība ir svarīga no sabiedriskās domas viedokļa, tomēr primāri šis ir mūsu visu juridisks pienākums investēt ES līdzekļus saskaņā ar apstiprinātājiem noteikumiem,” uzsvēra ministrs. Šajā kontekstā ministrs pozitīvi atzīmēja uz rezultātu balstītā tiesiskā regulējuma izveidi, kas jau tika iestrādāts jaunajā plānošanas periodā 2014.-2020. gadam.

Noslēgumā ministrs uzsvēra nepieciešamību visiem ES līdzekļu pārvaldībā iesaistītajiem dalībniekiem – ES institūcijām un dalībvalstīm – pilnībā uzņemties katram savu atbildības daļu.

Ik gadu, noslēdzoties kārtējam ES finanšu gadam, Revīzijas palāta veic visaptverošo ES budžeta veikto izdevumu un ieņēmumu pārbaudi. Pamatojoties uz Revīzijas palātas sagatavoto ikgadējo ziņojumu un tajā ietvertajiem secinājumiem, Padome izstrādā savu viedokli un sniedz vērtējumu par nepieciešamajām darbībām un turpmākiem uzlabojumiem labākai ES budžeta pārvaldībai, kas jāņem vērā visām ES budžeta ieviešanā iesaistītajām pusēm. Šīs Padomes rekomendācijas tiek iesniegtas EP, kurš pieņem gala lēmumu par ES budžeta kārtējā gada kontu slēgšanu. Gala balsojums par ES budžeta 2013. gada kontu slēgšanu EP plenārsēdē notiks šodien, 29.aprīlī.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu