Skip to main content

Reirs pārrunā aktualitātes ar Starptautiskās darba organizācijas ģenerāldirektoru

FOTO no tikšanās

No 7. līdz 11. jūnijam labklājības ministrs Jānis Reirs Ženēvā piedalās Starptautiskās darba konferences 105. sesijā, kā arī divpusējās tikšanās laikā pārrunāja aktualitātes ar Starptautiskās darba organizācijas ģenerāldirektoru Gaju Raideru (Guy Ryder).

Labklājības ministrs Jānis Reirs uzstājās ar runu Starptautiskās darba konferences plenārsēdē. Savā uzrunā ministrs uzsvēra, “ka globalizācija un konkurences spiediens, straujš tehnoloģiskais progress un digitalizācija, pāreja uz zināšanām balstītu un videi draudzīgu ekonomiku prasa jaunus risinājumus un nestandarta darba formas. Tāpēc būtiska ir apņemšanās panākt pilnīgu un produktīvu nodarbinātību, pienācīgu darbu visiem, tostarp sievietēm un jauniešiem”.

Tāpat labklājības ministrs piedalījās sesijā, kurā tika skatīts ziņojums par 2008. gada Starptautiskās darba organizācijas “Deklarācijas par sociālo taisnīgumu godīgai globalizācijai” ietekmes novērtējumu. Konference aicinājusi dalībvalstis, izstrādājot reģionālās un nacionālās stratēģijas, ievērot pienācīgā darba programmu un iestrādāt tās principus nacionālajos politikas plānošanas dokumentos. Vienlaikus tiek uzsvērta sociālo partneru loma, lai veicinātu iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību un pienācīgu darbu ikvienam. Konferences laikā tika apstiprināts ziņojums par Starptautiskās darba organizācijas konvenciju un rekomendāciju piemērošanu dalībvalstīs.

Vizītes laikā labklājības ministram bija divpusēja tikšanās ar Starptautiskās darba organizācijas ģenerāldirektoru Gaju Raideru (Guy Ryder). Tās laikā tika pārrunātas starptautiskās, kā arī Latvijas aktualitātes darba un nodarbinātības jomā. Starptautiskās darba organizācijas ģenerāldirektors īpaši novērtēja trīspusējo dialogu Latvijā, pieņemot lēmumus krīzes seku mazināšanai, kas nodrošināja reformu veikšanu bez liekiem sociāliem satricinājumiem. Tāpat tika uzteikta sadarbība dažādu Starptautiskās darba organizācijas īstenoto projektu ietvaros.

Starptautiskā darba konference ir galvenais vispasaules diskusiju forums darba jomā, kurā no katras Starptautiskās darba organizācijas dalībvalsts piedalās trīspusējā delegācija (valdības, arodbiedrību un darba devēju organizāciju pārstāvji). Starptautiskās darba organizācijas uzdevums ir formulēt starptautiskos darba standartus (konvenciju un rekomendāciju formā), nosakot minimālās darba tiesību prasības.

Informāciju sagatavoja:
Aija Bukova-Žideļūna
labklājības ministra Jāņa Reira preses sekretāre
Tel. 29471759
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu