Skip to main content

Rosina izstrādāt nosacījumus civiltiesisku līgumu saturam valsts interešu aizstāvībai

Valsts kanceleja rosina izstrādāt iekšēju normatīvu aktu, kas noteiktu vienotus nosacījumus saturam civiltiesiskajos līgumos, kas tiek slēgti Eiropas Savienības (ES) fondu vidē. Šāds priekšlikums izteikts ceturtdien, 12. aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē.

Mērķis šāda iekšēja tiesību akta izstrādei ir novērst valsts interesēm nelabvēlīgu civiltiesisku līgumu slēgšanu (situācijās, kad viena no līgumslēdzēju pusēm ir valsts pārvaldes iestāde), kā arī paaugstināt nodevumu kvalitāti un tās kontroli.

Valsts sekretāru sanāksmē nolēma minēto Valsts kancelejas priekšlikumu pārrunāt ar ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm šā gada 30. maijā ES fondu uzraudzības komitejā.

Sanāksmē Valsts kancelejas ES struktūrfondu departamenta vadītāja Solvita Gulbe norādīja: „Līgumu izpildes rezultātā bieži nākas saskarties ar pakalpojuma vai preces zemo kvalitāti. Jo īpaši minētais vērojams Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu pētījumu, izvērtējumu, metodiku izstrādē. Noslēgto civiltiesisko līgumu ietvaros nav paredzēti nodevuma kvalitātes standarti un kvalitātes pārbaudes metodika, taisnīgi un iedarbīgi kvalitātes nodrošinājuma piespiedu mehānismi, kas saistīti ar maksājumu kārtību, līgumsodiem, līguma uzteikumu.” Viņa arī norādīja, ka problēmas pastiprinoši iemesli ir arī kļūdas civiltiesiska līguma saturā – nesamērīgi lieli līgumsodi attiecībā pret valsti, strīdu izskatīšana šķīrējtiesā un līguma laušanas nosacījumu trūkums.

Savukārt Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane sanāksmē uzsvēra: „Lai arī katrs civiltiesisks līgums ir individuāli skatāms, tomēr būtu iespējams vienoties par kopīgiem pamatnosacījumiem līgumu izstrādes procesā valsts pārvaldes iestādēs”.

Īstenojot ES fondu līdzfinansētus projektus, tiek slēgti civiltiesiski līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem un preču piegādātājiem. Civiltiesiskajā līgumā puses vienojas par pakalpojuma sniegšanas, preces piegādes nosacījumiem, cenu, kvalitātes standartiem, apmaksas kārtību, saistību pastiprinošiem līdzekļiem (līgumsodiem, nokavējuma procentiem), strīdu izskatīšanas kartību un citiem nosacījumiem.

Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja
Tālr.: 67082905, 29457329
[email protected]

 

Dalies ar ziņu