Skip to main content

Seile piedalīsies UNESCO Ģenerālās konferences 38. sesijā

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile no 3. līdz 5. novembrim piedalīsies Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Ģenerālās konferences 38.sesijas darbā Parīzē.

4. novembrī M. Seilei plānota uzstāšanās augsta līmeņa sanāksmē, kurā tiks pieņemts rīcības ietvars “Izglītība 2030: ceļā uz iekļaujošu, taisnīgu un kvalitatīvu izglītību un mūžizglītību visiem”, kas papildina Pasaules izglītības konferencē (Inšeona, Koreja) pieņemto deklarāciju. Rīcības ietvars „Izglītība 2030” iezīmē jaunu posmu starptautiskajā izglītības dienas kārtībā: noslēdzas globālās kustības „Izglītība visiem” rīcības plāns un ir pieņemti jaunie ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, kura ceturtais mērķis atbilst UNESCO izstrādātā „Izglītība 2030” virsmērķim. Latvija ir aktīvi iesaistījusies rīcības ietvara „Izglītība 2030” sagatavošanā, kura pamatprincipi sasaucas ar Latvijas „Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam”: iekļaujošas, modernas mācīšanas un mācīšanās vides veidošana, akcents uz indivīda prasmēm dzīvei un darbam, izglītības ilgtspējīgai attīstībai un pilsoniskās izglītības veicināšana. Rīcības ietvara „Izglītība 2030” mērķu īstenošanu Latvijā sekmē konsultatīvā padome „Izglītība visiem”, kuras priekšsēdētāja ir izglītības un zinātnes ministre.

Vizītes laikā notiks arī ministres tikšanās ar UNESCO Statistikas institūta direktori Silviju Montoju. UNESCO Statistikas institūts ir aktīvi iesaistījies globālo izglītības indikatoru izstrādē, kas mērīs progresu ceļā uz 4. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi – nodrošināt iekļaujošu, taisnīgu un kvalitatīvu izglītību un mūžizglītības iespējas visiem – un tā apakšmērķiem, kas veltīti izglītības kvalitātei un pieejamībai visos izglītības līmeņos, dzimumu līdztiesības veicināšanai un prasmju, attieksmju un vērtību apguvei, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. No 2016. gada UNESCO ekspertu grupa izdos jaunu ziņojumu sēriju: nākamajā ziņojumā tiks analizēta saikne starp izglītību un citiem attīstības sektoriem, kā arī pētīts, kādas izglītības stratēģijas un programmas ir efektīvas un saistītas ar ekonomikas, vides, politikas prioritātēm Ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā.

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Ģenerālās konferences 38. sesija no 2015.gada 3. – 18. novembrim notiks Parīzē, Francijā. Ģenerālā konference ir augstākā lēmējinstitūcija, kurā piedalās visas UNESCO dalībvalstis un kas tiek sasaukta reizi divos gados. Ģenerālās konferences laikā tiks izvērtēti iepriekšējā posma darbības rezultāti un dalībvalstis vienosies par organizācijas darbības prioritātēm un budžetu. 2015. gadā tiek atzīmēta UNESCO dibināšanas 70. gadadiena, tādēļ īpaša uzmanība Ģenerālās konferences 38. sesijā tiks pievērsta jautājumiem par organizācijas vietu mūsdienu pasaulē un nākotnes iespējām.

Papildus informācija:
Ilze Salna
Izglītības un zinātnes ministrija, ministres komunikācijas konsultante
Tālr.: 67047960, 26639221
E-pasts: [email protected] 

Dalies ar ziņu