Skip to main content

Skata Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna izpildi 2012. gada pirmajā ceturksnī

Otrdien, 8. maijā, Ministru kabinets (MK) apstiprināja grozījumus Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010. – 2013. gadam, svītrojot izpildītus uzdevumus vai pagarinot atsevišķu uzdevumu izpildes termiņus.

Tāpat MK izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna izpildi no 2012. gada 1. janvāra līdz 31. martam, kā arī plānotajiem uzdevumiem turpmākajam periodam. Plānā ir noteikti rīcības virzieni un politikas rezultāti nosprausto prioritāšu ietvaros – ekonomikas izaugsme, sociālā drošība un publiskās pārvaldes reformas.

Būtiskākie pirmajā ceturksnī paveiktie uzdevumi:

* 2012. gada budžets ir sagatavots ar budžeta deficītu 2.1% apmērā, līdz ar to ir īstenots valdības iepriekš uzstādītais fiskālās politikas mērķis – vispārējās valdības budžeta deficītam nepārsniegt 2,5% no IKP;

* ir izstrādāta normatīvā bāze skaidras un prognozējamas fiskālās politikas veidošanai – izstrādāts Fiskālās disciplīnas likumprojekts un grozījums Latvijas Republikas Satversmē, kas ir izskatīti MK un iesniegti Saeimā tālākai virzībai;

* ir sagatavots un MK sēdē apstiprināts Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020. gadam prioritāšu pamatojuma ziņojums;

* ir izstrādāta Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas „Latvija 2030” īstenošanas uzraudzības ziņojuma sagatavošanas metodoloģija;

* ir panākta vienošanās, ka Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas dokumentu sagatavošana nākamajam periodam tiks balstīta uz Nacionālā attīstības plānu 2014. – 2020. gadam kā vidēja termiņa plānošanas dokumentu;

* ir pieņemts Valsts tiesību aizsardzības iestāžu rīcības plāns 2012. gadam, lai aktivizētu cīņu pret akcīzes preču kontrabandu un to nelegālu tirdzniecību Latvijā;

* ir izstrādāta un Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) izsludināta Koncepcija normatīvo aktu sakārtošanai eiro ieviešanai, kā arī ir atjaunota Eiro ieviešanas komunikācijas stratēģija;

* ir turpināts Latvijas Hipotēku un zemes bankas komercdaļas pārdošanas process;

* ir sagatavots precizētais informatīvais ziņojums par ES līdzfinansēto valsts galveno un valsts reģionālo autoceļu sakārtoto posmu uzturēšanu 2012. un 2013. gadā;

* MK ir apstiprināts informatīvais ziņojums par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības projektiem un par priekšlikumiem valsts informācijas sistēmu attīstībai;

* ir turpināts īstenot veselības jomas pasākumus, veicinot dienas stacionāra pakalpojumu pieejamību, paredzot iespēju trūcīgām personām saņemt apmaksātus dienas stacionāra pakalpojumus, kā arī no 2012. gada ir paplašināts mājas aprūpē sniegto pakalpojumu klāsts;

* pateicoties Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2011. gadam ietvaros īstenotajiem pasākumiem, Latvijai ir nodrošināta 21. vieta Pasaules Bankas Doing Business 2012. gada novērtējumā;

* ir īstenots Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pasākumu plāns 2010. – 2011. gadam;

* ir atjaunots aktīvais nodarbinātības pasākums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, kurā uz 2012. gada 16. aprīli ir iesaistīti 9082 bezdarbnieki;

* ir izstrādāti un VSS izsludināti grozījumi MK noteikumos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, paredzot ieviest divus jaunus aktīvās nodarbinātības politikas pasākumus un precizēt vairākus esošos.

Nākamajā pārskata periodā kā galvenie Latvijas ekonomiskās izaugsmes, sociālās drošības un publiskās pārvaldes reformas jomā veicamie uzdevumi ir atzīmēti:

* turpināt nodrošināt atbilstošu, efektīvu un caurskatāmu ES fondu vadību un apguvi;

* Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārdošanas stratēģijas īstenošanas procesā parakstīt līgumus ar potenciālajiem Latvijas Hipotēku un zemes bankas komercdaļas pircējiem par daļu no piedāvātajām paketēm;

* izstrādāt vienotas attīstības finanšu institūcijas izveides plānu;

* virzīt un izskatīt likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” un ar to saistītos grozījumus Publisko iepirkumu likumā un Publiskās un privātās partnerības likumā;

* turpināt primārās veselības aprūpes sistēmas stiprināšanu;

* īstenot augstākās izglītības atbalsta pasākumus atbilstoši ar MK rīkojumu apstiprinātajam Pasākumu plānam par nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010. – 2012. gadam;

* īstenot Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2012. gadam paredzētos pasākumus;

* izstrādāt attīstības plānošanas dokumentu un vienošanos ar nozaru ekspertiem par vēlamo attīstības modeli cilvēkresursu attīstības jomā;

* sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK informatīvo ziņojumu par Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020. gadam sākotnējo redakciju;

* turpināt Sociālās drošības tīkla stratēģijas darbību 2012. gadā.

Informatīvais ziņojums pieejams MK mājaslapā.

Rīkojuma projektu par grozījumiem skatīt MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas eksperte
tālr. 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu