Skip to main content

Skatīs paveiktos Stratēģiskā attīstības plāna uzdevumus 2011. gada pēdējā ceturksnī

Otrdien, 21. februārī Ministru kabineta (MK) sēdē plānots apstiprināt grozījumus Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010. – 2013. gadam, papildinot to ar jauniem uzdevumiem un darbības rezultātiem, kā arī svītrojot jau paveiktos.

Papildus MK plānots skatīt arī FM sagatavoto informatīvo ziņojumu par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu no 2011. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, kā arī par svarīgākajiem 2011. gada laikā veiktajiem uzdevumiem. Būtiskākie paveiktie uzdevumi:
# Fiskālās disciplīnas likumprojekta apstiprināšana MK un iesniegšana Saeimā tā tālākai virzībai, 2012. gada budžeta deficīta mērķa ievērošanai nepieciešamo konsolidācijas pasākumu definēšana un likuma „Par valsts budžetu 2012. gadam” pieņemšana;
# ar MK rīkojumu apstiprināta koncepcija par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, kas uzlabos sniegtos publiskos pakalpojumus un to administrēšanu;
# pilnveidota ES fondu iepirkumu uzraudzības sistēma, samazināts administratīvais slogs atbildīgajām nozaru ministrijām un aģentūrām attiecībā uz Eiropas Komisijā iesniedzamo ES fondu līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam;
# turpināts darbs pie publiskās pārvaldes pakalpojumu un funkciju pārskatīšanas un izvērtēšanas, kā rezultātā ir izstrādāti un apstiprināti divi pasākumu plāni administratīvā sloga samazināšanai un efektīvākai līdzekļu un resursu izlietošanai publiskajā pārvaldē;
# apstiprināta koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā;
# sagatavota normatīvā bāze, lai atsāktu algotos pagaidu sabiedriskos darbus 2012. gadā;
# apstiprinātas Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam un izstrādātas vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā;
# ir turpināts attīstīt ambulatoro veselības aprūpes sektoru, lai sekmētu ekonomisku veselības aprūpes budžeta izlietošanu un nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumus pēc iespējas lielākam pacientu skaitam un pēc iespējas tuvāk pacienta dzīvesvietai;
# ir uzsākts studiju programmu starptautiskās izvērtēšanas process, kura ietvaros divu gadu laikā plānots veikt detalizētu studiju programmu izvērtējumu augstākās izglītības iestādēs Latvijā, lai sagatavotu ekspertu ieteikumus turpmākai studiju programmu pilnveidei, konsolidācijai vai slēgšanai, kā arī augstākās izglītības resursu efektīvai izmantošanai;
# parafēti 3 gaisa satiksmes nolīgumi: Latvijas un Kubas, Latvijas un Meksikas, kā arī Latvijas un Pakistānas Islāma Republikas gaisa satiksmes nolīgums;
# apstiprināts Elektronisko prasmju attīstības plāns 2011. – 2013. gadam, lai sniegtu Latvijas iedzīvotājiem iespēju apgūt e–prasmes atbilstoši viņu izglītības un profesionālās aktivitātes līmenim;
u.c.

Kā galvenie Latvijas ekonomiskās politikas uzdevumi un pasākumi 2012. gada 1. ceturksnī plānā paredzēti:
# turpināt nodrošināt atbilstošu, efektīvu un caurskatāmu ES fondu vadību un apguvi;
# sasniegt Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārdošanas stratēģijā izvirzīto mērķi – pārdot Latvijas Hipotēku un zemes bankas komerciālās daļas;
# turpināt īstenot Pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010. – 2013. gadam ieviešanu;
# uzsākt „Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas” projekta praktisku ieviešanu;
# izstrādāt un apstiprināt attīstības finanšu institūciju optimizācijas plānu;
# iesniegt Saeimai likumprojektu pensiju sistēmas ilgtermiņa stabilitātes veicināšanai, izvērtējot iespējas paaugstināt vecumu, pēc kura sasniegšanas personām ir tiesības uz vecuma pensiju;
# veikt pētījumu par sociālās palīdzības sistēmu, novērtējot pabalstu saņēmēju atkarību no sociālās palīdzības un motivāciju strādāt;
# turpināt Sociālās drošības tīkla stratēģijas darbību 2012. gadā.

Rīkojuma projektu par grozījumiem plānā skatīt MK mājaslapā.

Detalizētu informatīvo ziņojumu skatīt šeit.

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

Dalies ar ziņu