Skip to main content

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus varēs saņemt arī strādājošie cilvēki pensijas vecumā

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus turpmāk varēs saņemt arī strādājošie cilvēki (darba ņēmēji un pašnodarbinātie) ar funkcionāliem traucējumiem pensijas vecumā, tādējādi paplašinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju loku.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 25.jūnijā, valdībā apstiprinātie Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie Ministru kabineta Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem.

Līdz šim Sociālās integrācijas valsts aģentūra sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedza četrām cilvēku grupām: cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un politiski represētiem cilvēkiem.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu, iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū. Pakalpojums paredzēts, lai cilvēki iemācītos sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjaunotu vai iemācītos tās prasmes, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas. Tā mērķis ir atgriezt cilvēku ne tikai aktīvā sabiedriskajā dzīvē, bet primāri darba tirgū, tādējādi, veicinot viņa ekonomisko patstāvību. Galvenā pakalpojuma mērķa grupa – strādājoši cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem pensijas vecumā.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2012.gada 1.ceturksnī vecumā no 65-74 gadiem bija nodarbināts 22,1 tūkst. cilvēku, 2.ceturksnī 24,5 tūkst. cilvēku, un 3.ceturksnī 23,6 tūkst. cilvēku. Pēc LM prognozēm 5% no visiem strādājošiem cilvēkiem vecumā no 65-74 gadiem jeb 1170 strādājošie cilvēki varētu būt ar funkcionāliem traucējumiem.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

Dalies ar ziņu