Skip to main content

Stājas spēkā jaunais Būvniecības likums un darbu sāk Būvniecības valsts kontroles birojs

2014. gada 1. oktobrī stājas spēkā jaunais Būvniecības likums un virkne tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, kas maina līdzšinējo būvniecības kārtību, īpašu uzsvaru liekot uz būvdarbu organizēšanas procesu un iesaistīto pušu atbildību, vienlaicīgi samazinot birokrātisko procedūru skaitu.

Ir pieņemti un Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicēti visi svarīgākie jaunajam Būvniecības likumam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi. Tāpat Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicēta plaša skaidrojoša informācija par jauno būvniecības nozares regulējumu.

Septembra laikā ministrija organizējusi vairākus seminārus būvvalžu darbiniekiem un visiem citiem interesentiem, skaidrojot jaunos nosacījumus būvniecības nozares tālākai darbībai, iepazīstinot ar jauno būvniecības procesu, iesaistīto pušu atbildību sadalījumu un pieņemamo lēmumu termiņiem. Kopumā semināros klātienē un neklātienē (vērojuši semināra tiešraidi internetā) piedalījušies gandrīz 800 būvniecības nozares dalībnieki. Semināra videoieraksts publicēts Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

„Strādājot pie jaunā būvniecības nozares darbības regulējuma, galvenie atslēgvārdi ir cilvēku drošība – būvniecības procesam jānodrošina kvalitatīvāka un atbildīgāka būvniecība Latvijā, sabiedrībai radot pārliecību par ēku drošumu un nekaitīgumu,” uzsver ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.

"Būvniecības procesa un kvalitātes kontroles stiprināšanai no šodienas darbu sāk Būvniecības valsts kontroles birojs. Pašlaik amatu konkurss biroja vadītāja amatam ir noslēguma fāzē. Esam saņēmuši vairāk kā desmit pretendentu pieteikumus. Vērtēšana noslēgsies 7. oktobrī. Ja runājam par laika posmu līdz vadītāja amata konkursa noslēgumam, tad esmu lūdzis vadītāja pienākumus uzņemties Ilzei Ošai, Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktorei, kas strādājusi pie jauno būvniecības nozares normatīvo aktu izstrādes," norāda ministrs.

Būvniecības valsts kontroles birojs ir izveidota kā jauna Ekonomikas ministrijas pakļautībā esoša iestāde. Paralēli konkursā uz biroja direktora amatu iesniegto pieteikumu vērtēšanai šobrīd noris darbinieku atlase arī uz citām biroja amata vietām. Biroja juridiskā adrese ir Rīga, Valdemāra iela 157.

Birojam noteikto funkciju izpildes uzsākšana paredzēta pakāpeniski laika posmā līdz 2016. gadam:
– 2015. gada 1. janvārī birojs uzsāks publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību;
– 2015. gada 1. jūlijā birojs uzsāks veikt būvdarbu uzraudzību un būvju pieņemšanu ekspluatācijā;
– 2016. gada 1. janvārī birojs uzsāks būvspeciālistu kompetences novērtēšanu būvekspertīzes specialitātē.

“Darbs pie jaunā būvniecības regulējuma ilga gandrīz 10 gadus. Vēl vakar Ministru kabineta sēdē turpinājās un nebeidzās diskusija par visos šajos gados visvairāk izrunāto jautājumu – būvspeciālistu sertifikāciju – vai tāda nepieciešama, vai nepieciešama tikai dažiem vai visiem būvspeciālistiem, kas sertificēs speciālistus, uz cik ilgu laiku un cik tas maksās? Diskusijās iesaistītais lielais pušu skaits ar diametrāli pretējiem viedokļiem pierāda, cik sarežģīti ir pieņemt jebkuru lēmumu šajā jomā. Bet, neskatoties uz to, mums tomēr ir izdevies pieņemt visus svarīgākos Ministru kabineta noteikumus, lai jaunais Būvniecības likums šodien varētu stāties spēkā. Tuvāko nedēļu laikā vēl jāpanāk vienošanās par būvspeciālistu sertifikāciju un atsevišķiem specifisku būvju būvnoteikumiem,” uzsver ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.

Nākošās nedēļas laikā MK sēdē plānots akceptēt Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumus, Būvju Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā būvnoteikumus un Noteikumus par ikgadēju valsts nodevu par atļaujas vai licences laukuma jūrā izmantošanu. Satiksmes ministrija turpina darbu pie Autoceļu un ielu būvnoteikumu izstrādes, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija turpina darbu pie Radiācijas būvju būvniecības kārtības. Savukārt, līdz 2015. gada 1. jūlijam tiks izdoti Latvijas būvnormatīvi, kas aizstās pašlaik spēkā esošos.

Kā esam informējuši iepriekš, jaunais būvniecības regulējums skaidri nosaka pienākumu un atbildību sadalījumu starp būvniecībā iesaistītajām pusēm, precīzi definē kontrolējošo institūciju pienākumus un atbildību būvniecības procesa uzraudzībā, kā arī dod iespēju iedzīvotajiem savlaicīgi iepazīties un iesaistīties ar sev tuvumā plānoto būvniecības projektu īstenošanā.

Papildus informācija:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: [email protected]; [email protected]

Dalies ar ziņu