Skip to main content

Tautsaimniecības padome konceptuāli atbalsta ieceri valsts kapitālsabiedrību pārvaldi veidot efektīvāku un centralizētāku

„Tautsaimniecības padome ir pirmā ekspertu grupa, kuras vērtējumam Ekonomikas ministrija šodien ir piedāvājusi savu vīziju par to, kā efektīvāk un mērķtiecīgāk pārvaldīt nozares un kapitālsabiedrības, kas pilnībā vai daļēji ir valsts īpašumā. Tā ir viena no būtiskākām strukturālajām reformām, kuras koncepcijai par pamatu esam ņēmuši Skandināvijas valstu pieredzi. Reformas veicamas pārdomāti, diskutējot ar ekspertiem, un es esmu gandarīts, ka esam sākuši dokumenta apspriešanu, Tautsaimniecības padomē gūstot tam konceptuālu piekrišanu,” šodien padomes sēdē norādīja ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Darbs pie Publisko personu īpašumā esošu kapitāla daļu pārvaldības koncepcijas izstrādes ir tikko sākts, plašākas diskusijas plānotas šī gada rudenī, lai līdz gada beigām to varētu izskatīt Ministru kabinetā. Ja MK pieņem lēmumu par turpmāko valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modeli līdz šī gada beigām, 2012. gads būtu laiks, kad veikt nepieciešamās pārmaiņas, lai 2013. gadā valsts kapitālsabiedrību pārvalde jau notiktu pēc jaunā modeļa.

„Valsts kapitālsabiedrību pārvalde Latvijā pašlaik ir decentralizēta, ar zemu kapitāla atdevi, neskaidri definētiem uzdevumiem, kuru nosaka sadrumstalots un nepilnīgs pārvaldības regulējums. Veiktā kapitālsabiedrību pārvaldības analīze rāda, ka ir gadījumi, kad tiek konstatēts valsts interešu konflikts (klienta, īpašnieka un nozares politikas veidotāja lomas) un lēmumu politizācija. Ekonomikas ministrija uzskata, ka valsts kapitālsabiedrību pārvaldi var padarīt efektīvāku, izstrādājot vienotu regulējumu un pakāpeniski virzoties centralizēta modeļa virzienā, kad visu kapitālsabiedrību pārvaldi veic viena pārvaldības institūcija”, uzsvēra Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce, šodien Tautsaimniecības padomē prezentējot ministrijas priekšlikumus efektīvākai un daļēji centralizētai valsts kapitāla daļu pārvaldībai. 

Ministrija rosina sākotnēji Latvijā ieviest daļēji centralizētu valsts kapitālsabiedrību pārvaldību, izveidojot vienu pārvaldības institūciju (jaunu juridisku personu vai uz kādas esošas institūcijas bāzes). Ministrijas piedāvātajā duālajā modelī nozaru ministriju pienākums būtu pārraudzīt nozares attīstību, izstrādāt ilgtermiņa politikas plānošanas stratēģijas, savukārt pārvaldības institūcijas uzdevums būtu pārraudzīt kapitālsabiedrību finanšu rezultātus, nodrošināt darbības caurskatāmību, labas pārvaldības principu ieviešanu u.tml.

Tautsaimniecības padomes locekļi atzinīgi novērtēja EM uzsākto darbu kapitālsabiedrību darbības optimizācijai un atzina, ka ir nepieciešams pārskatīt un izanalizēt esošo situāciju ar mērķi atrast labāko pārvaldības modeli efektīvākai kapitālsabiedrību darbības nodrošināšanai. Tautsaimniecības padomes locekļi apņēmās izvērtēt un tālāko diskusiju laikā sniegt detalizētāku viedokli par to, vai atbalstīt daļēji centralizētu modeli vai tomēr uzreiz virzīties centralizētas pārvaldības virzienā, tādējādi nodrošinot vienotu regulējumu un sistēmisku pieeju visām kapitālsabiedrībām.

Kā zināms, Ekonomikas ministrija šobrīd strādā pie 2 koncepciju izstrādes:

1) Publisko personu komercdarbības koncepcijas, lai pārvērtētu publiskās personas nepieciešamību turpmāk darboties kā komersantam, deformējot tirgu jomās, kur pastāv konkurence. Koncepcijas projekts tika skatīts Ministru kabineta komitejas sēdē šodien, 6. jūnijā.;

2) Publisko personu īpašumā esošu kapitāla daļu pārvaldības koncepcijas, kas tiek izstrādāta sadarbībā ar Valsts kanceleju un Satiksmes ministriju. Tās mērķis ir izveidot Latvijā centralizētu un pilnveidotu kapitālsabiedrību pārvaldi, kas tiktu balstīta uz komercdarbības principiem. Plašākas diskusijas par šo koncepciju plānotas šī gada rudenī.

Prezentācija

Informāciju sagatavoja:
LR Ekonomikas ministrijas
Evita Urpena
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

 

Dalies ar ziņu