Skip to main content

Valdībā apstiprina valsts budžeta bāzes izdevumus turpmākajiem gadiem

Otrdien, 19. martā, Ministru kabinets (MK) apstiprināja valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2014., 2015. un 2016. gadam, tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Atbilstoši MK 2013. gada 5. marta sēdē pieņemtajiem lēmumiem valsts pamatbudžeta bāze ir palielināta 2014. gadam 7,8 miljonu latu apmērā, 2015. gadam – 6 miljonu latu apmērā un 2016. gadam – 25,9 miljonu latu apmērā.

Tādējādi precizētie valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2014. gadam ir aprēķināti 3622,4 miljonu latu apmērā un 2015. gadam – 3397,3 miljonu latu apmērā. Salīdzinot ar apstiprinātajiem izdevumiem likumā par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013., 2014. un 2015. gadam, 2014. gadam izdevumi attiecīgi ir samazināti 13,8 miljonu latu apmērā un 2015. gadam samazināti 43 miljonu latu apmērā. Savukārt, 2016. gadam bāzes izdevumi ir noteikti 3532,4 miljonu latu apmērā, kas ir par 135,1 miljonu latu vairāk salīdzinājumā ar aprēķināto 2015. gada bāzi.

Aizsardzības ministrijai palielināti bāzes izdevumi 2014., 2015. un 2016. gadam 16 171 lata apmērā ik gadu O.Kalpaka muzeja „Airītes” ēku kompleksa uzturēšanai, tai skaitā vienas amata vietas atjaunošanai. Tāpat ministrijai ir palielināti bāzes izdevumi 2016. gadam 646 873 latu apmērā Nacionālā atbalsta nodrošināšanai gaisa telpas patrulēšanai Baltijas valstu gaisa telpā.

Tiesībsarga birojam bāzes izdevumi 2014. gadam ir palielināti 6 900 latu apmērā dokumentu aprites sistēmas pilnveidošanai. Savukārt Iekšlietu ministrijai bāzes izdevumi ir palielināti 148 948 latu apmērā 2014., 2015. un 2016. gadā katru gadu Drošības policijas darbības nodrošināšanai (klasificēta informācija).

Izglītības un zinātnes ministrijai bāzes izdevumi ir palielināti 2014. gadā 48 345 latu apmērā, 2015.un 2016. gadā 45 222 latu apmērā katru gadu, lai nodrošinātu ar Izglītības likumu deleģēto funkciju – ārvalstīs iesniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzes veikšanu, kuru veic nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”.

Satiksmes ministrijai bāzes izdevumi ir palielināti 2014., 2015. gadam 2 000 000 latu apmērā katru gadu, lai kompensētu zaudējumus VAS „Latvijas Pasts”, kas radušies, sniedzot abonētās preses piegādes pakalpojumus. Tāpat ministrijai ir palielināti bāzes izdevumi 2014. gadam 2 035 518 latu apmērā, 2015. un 2016.gadam 2 443 215 latu apmērā katru gadu, lai nodrošinātu programmā paredzēto valsts budžeta finansējuma apmēru atbilstoši likumā „Par valsts budžetu 2013. gadam” paredzētajam līmenim.

Labklājības ministrijai palielināti bāzes izdevumi 2014. gadā 2 833 129 latu apmērā, 2015. gadā 720 541 lata apmērā, 2016. gadā 720 541 lata apmērā tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai personām, kuras gaida rindā (2014. gadā 2 702 958 latu apmērā, 2015. gadā 586 647 latu apmērā un 2016. gadā 586 647 latu apmērā), vardarbībā cietuša bērna sociālās rehabilitācijas vienas dienas izmaksu palielināšanai (2014. gadā un turpmāk ik gadu 115 417 latu apmērā) un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai cilvēktirdzniecības upuriem (2014. gadā 14 754 latu apmērā, 2015. gadā 18 477 latu apmērā un 2016. gadā 18 477 latu apmērā).

Tieslietu ministrijai 2014., 2015. un 2016. gada bāzes izdevumu ietvaros ir palielināta pašu ieņēmumu prognoze 257 840 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem, vienlaicīgi no šīs apakšprogrammas veicot dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 257 840 latu apmērā un attiecīgu izdevumu pārdali atlīdzībai Tieslietu ministrijas centrālā aparāta kapacitātes paaugstināšanai. Tieslietu ministrijai bāzes izdevumi ir palielināti arī 2016. gadā 21 107 851 lata apmērā Olaines cietuma būvniecībai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir palielināti bāzes izdevumi 2016. gadam 150 000 latu apmērā Latgales reģiona investīciju piesaistes atbalsta nodrošinājumam.

Centrālajai vēlēšanu komisijai palielināti bāzes izdevumi 2014., 2015. un 2016.gadam par 1 896 latiem katru gadu autonoma interneta pieslēguma nodrošināšanai.

Radio un televīzijas resoram ir palielināti bāzes izdevumi 2014. gadā 31 472 latu apmērā radioprogrammu veidošanai un izplatīšanai, lai nodrošinātu Ziemas Olimpisko spēļu translāciju no Sočiem (Krievija), un 2014., 2015. un 2016. gadam 241 338 latu apmērā katru gadu, lai nodrošinātu autortiesību maksājumus kolektīvā pārvaldījuma aģentūrām, un 2014. gadam programmu sagatavošanai un realizācijai 95 000 latu apmērā, lai nodrošinātu Ziemas Olimpisko spēļu translāciju no Sočiem (Krievija) un 2014., 2015. un 2016. gadam 119 000 latu apmērā ik gadu, lai nodrošinātu autortiesību maksājumus par nacionālā un starptautiski atzītā kino audiovizuālajiem darbiem.

Papildus iepriekš nolemtajam MK nolēma atbalstīt arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšlikumus palielināt pamatbudžeta bāzes izdevumus 2014., 2015. un 2016. gadam 20 000 latu apmērā katru gadu apsardzes pakalpojumu apmaksai, 2014. gadam 5 100 latu apmērā un 2015. un 2016. gadam 1 100 latu apmērā ik gadu specifiskas lietošanas materiālu un inventāra iegādei.

Tāpat tika nolemts atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu palielināt Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus 2014. gadam 170 315 latu apmērā (tajā skaitā izdevumiem atlīdzībai 93 182 lati), 2015. gadam 139 795 latu apmērā, 2016. gadam 143 595 latu apmērā un turpmākajiem gadiem 134 175 latu apmērā ik gadu, lai nodrošinātu ortofotokaršu sagatavošanu intensīvā ciklā un to bezmaksas nodošanu lietošanai valsts un pašvaldību funkciju izpildei, nepalielinot Aizsardzības ministrijas esošo amata vietu skaitu.

MK nolēma arī palielināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 2014. gadā un turpmāk ik gadu 466 444 latu apmērā, tai skaitā izdevumus atlīdzībai ne vairāk kā 249 035 latu apmērā, lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kuras strādā. Labklājības ministrijai līdz 2013. gada 22. martam jāiesniedz FM detalizētu informāciju un aprēķinus par minētā papildu finansējuma apmēru. Labklājības ministrija, ņemot vērā faktiski saņēmušo un turpmāk plānojamo rehabilitējamo personu ar funkcionālajiem traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, skaitu, var iesniegt priekšlikumu par papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējuma apmēru 2015. un turpmākajiem gadiem.

Atbalstīts arī Kultūras ministrijas priekšlikums par finansējuma piešķiršanu valsts kapitālsabiedrībām un, lai nodrošinātu valsts deleģēto funkciju realizāciju, kas ļautu īstenot radošus un uz izcilību vērstus kultūras pasākumus un projektus, nolemts palielināt bāzes izdevumus 2014., 2015. un 2016. gadam ik gadu 773 868 latu apmērā.

MK uzdeva Finanšu ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt papildus finansējuma iespējas augstākajai izglītībai – tām augstskolām un koledžām, kurām ir zemākais finansējuma līmenis. MK nolēma, ka šie priekšlikumi jāvērtē kopā ar jaunajām politikas iniciatīvām.

Valsts speciālā budžeta bāzes izdevumi 2014. gadam aprēķināti 1 430,9 miljonu latu apmērā, 2015. gadam – 1 443,4 miljonu latu apmērā un 2016. gadam – 1 440,3 miljonu latu apmērā. Valsts speciālā budžeta bāzes projektā 2014., 2015. un 2016.gadā plānots ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem, kas rada situāciju, ka valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta uzkrātais līdzekļu atlikums valsts speciālā budžeta apakšprogrammās palielinās.

Lai nodrošinātu vispusīgu analīzi un diskusijas pirms galīgo lēmumu pieņemšanas, darbs pie nākamā gada budžeta likuma un vidēja termiņa budžeta ietvara likuma sagatavošanas ir sākts savlaicīgi, paredzot pietiekamu laiku, lai diskutētu par budžeta prioritātēm ar valdības sociālajiem partnerim, nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām.

Atbilstoši budžeta sagatavošanas grafikam diskusijas par precizētajiem makroekonomiskajiem rādītājiem, nodokļu ieņēmumu prognozēm un jaunām politikas iniciatīvām novirzāmo līdzekļu apjomu tiks turpinātas jūlija beigās.

Pamatojoties uz noteiktajiem valsts budžeta bāzes izdevumiem, pieņemto lēmumu par finansējuma piešķiršanu jaunām politikas iniciatīvām tiks aprēķināts maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta kopējo izdevumu apjoms katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei. Saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvara 2014., 2015. un 2016. gadam un valsts budžeta 2014. gadam sagatavošanas grafiku, paredzēts, ka abi likumprojekti tiks sagatavoti un iesniegti Saeimā šā gada 27. septembrī.

Informāciju sagatavotājs:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

 

Dalies ar ziņu