Skip to main content

Valdība atbalsta grozījumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli

Ministru kabinets otrdien, 30. novembrī akceptēja grozījumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), kas tiks iekļauti 2011. gada valsts budžeta projekta pavadošo likumu paketē un kas paredz, saglabājot likumā jau ieviesto progresivitāti, palielināt nodokļa likmi par mājokļiem, kā arī precizē nodokļa piemērošanu.

Dzīvojamo māju aplikšana ar nodokli tika uzsākta 2010. gadā, nosakot ļoti zemu progresīvo likmi no 0,1 līdz 0,3 procentiem no mājas vai dzīvokļa kadastrālās vērtības. Piemēram, nodokļa maksājums par standarta 3 istabu dzīvokli Rīgā ar kadastrālo vērtību 17 000 tūkstoši latu 2010. gadā ir 17 lati. Savukārt lauku pašvaldībās nodokļa maksājums par mājokli gandrīz visos gadījumos ir 1-2 lati gadā.

Grozījumi paredz saglabāt jau 2010. gadā ieviesto progresivitātes principu mājokļu aplikšanā ar nodokli, palielinot nodokļa likmes: par mājokli ar kadastrālo vērtību līdz 40 tūkstošiem latu piemērot likmi 0,2%, par mājokli ar kadastrālo vērtību 40 001-75 000 latu – 0,4%, par mājokli ar kadastrālo vērtību virs 75 tūkstošiem latu – 0,6% no kadastrālās vērtības. Paredzamie pašvaldību papildu ieņēmumi 2011.gadā no šī likmes palielinājuma ir 6,87 miljoni latu.

Grozījumi arī paredz, ka 25% nodokļa pieauguma ierobežojums neattieksies uz dzīvojamām mājām un ar dzīvošanu saistītām palīgtelpām.

Lai novērstu nevienlīdzīgu attieksmi nodokļa uzlikšanā personām, kurām piederošās, ar dzīvošanu saistītās nedzīvojamās telpas atrodas dzīvojamā mājā, un personām, kurām šīs telpas atrodas ārpus dzīvojamās mājas, likumprojekts paredz dzīvojamo māju palīgēkas, garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību un garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžas, kas nav palīgēkas, iekļaut ar nodokli apliekamajā objektā un piemērot tām tādu pašu nodokļa likmi kā dzīvojamām mājām un tajās esošajām garāžām, pagrabiem u.c.

Ņemot vērā, ka kadastra informācijas sistēmā reģistrēto dzīvojamo māju palīgēku skaits ir ļoti liels (450 000) un saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju ir konstatēts, ka 2200 no reģistrētajām palīgēkām vairs dabā neeksistē, ir nepieciešams pārejas periods, kura laikā nodokļa maksātājiem tiktu dota iespēja aktualizēt par savu nekustamo īpašumu kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus atbilstoši reālajai situācijai dabā. Tādēļ grozījumi paredz, ka dzīvojamo māju palīgēku aplikšana ar nodokli tiks uzsākta 2012. gada 1. janvārī. Paredzamie pašvaldību papildu ieņēmumi 2012.gadā no šīm izmaiņām ir 7,34 miljoni latu.

Grozījumi paredz pienākumu nodokļa maksātājam sniegt informāciju pašvaldībai tikai gadījumos, kad nekustamais īpašums ir mainījis savu statusu, t.i., no neapliekama objekta kļuvis par apliekamu vai otrādi (šobrīd nodokļa maksātājam ir pienākums divas reizes gadā sniegt pašvaldībai informāciju, kas jau ir pašvaldības rīcībā).

Likumprojekts precizē arī normu par minimālā nodokļa maksājuma piemērošanu, kā arī paredz izņēmuma gadījumus, kad nodokļa maksāšanas pienākums rodas ar nākamo mēnesi pēc īpašuma tiesību, valdījuma tiesību, kā arī valsts vai pašvaldību nekustamā īpašuma lietošanas vai nomas tiesību rašanās un attiecīgi izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc minēto tiesību izbeigšanās.

Par likuma grozījumiem vēl lems Saeima. Grozījumu projekts pieejams MK mājas lapā.

 

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

Dalies ar ziņu