Skip to main content

Apstiprināts valsts budžeta 2014. gadam sagatavošanas grafiks

Otrdien, 11. decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināts MK rīkojuma projekts par vidēja termiņa budžeta ietvara 2014., 2015. un 2016. gadam, kā arī valsts budžeta likumprojekta 2014. gadam sagatavošanas grafiku. Rīkojuma projektā noteikti sagatavošanas termiņi, paredzot abu likumprojektu sagatavošanu un iesniegšanu Saeimā likuma par budžetu un finanšu vadību noteiktajos termiņos.

„Ir ļoti būtiski jau savlaicīgi sākt darbu pie 2014. gada budžeta sagatavošanas, lai varētu to nesasteigti un kvalitatīvi pārrunāt ar sociālajiem partneriem un pašvaldībām, kā arī ļaut pilnvērtīgi iesaistīties plašākai sabiedrībai,” uzsver finanšu ministrs Andris Vilks.

Saskaņā ar Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā par budžetu un finanšu vadību, kas stāsies spēkā 2013. gada 1. janvārī, MK vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektu trim turpmākajiem gadiem (ietvara likumprojektu paketi) Saeimai jāiesniedz līdz kārtējā gada 15. maijam. Lai to varētu īstenot, nepieciešams savlaicīgi uzsākt darbu pie likumprojektu sagatavošanas, nodrošinot vispusīgu analīzi un diskusijas pirms galīgo lēmumu pieņemšanas.

Nr.
p.k.

Pasākums

Izpildītāji

Termiņš

1.

Indikatīvu aprēķinu sagatavošana par jauno politikas iniciatīvu (turpmāk – JPI) īstenošanai pieejamo finansējuma apjomu  2014., 2015. un 2016.gadā, izmantojot aktualizētās  vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju un ieņēmumu prognozes 2014., 2015. un 2016.gadam, un iesniegšana Ministru kabinetā
 

Finanšu ministrija

2013.gada 7.janvāris

2.

Lēmuma pieņemšana par indikatīvām iespējām atbalstīt jaunās politikas iniciatīvas, kā arī par JPI prioritārajām jomām, pamatojoties uz aktualizētām vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju un ieņēmumu prognozēm 2014., 2015. un 2016.gadam
 

Ministru kabinets

2013.gada 8.janvāris

3.

Sarunas ar Latvijas Pašvaldību savienību

Finanšu ministrija

2013.gada janvāris – februāris

4.

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas) iesniedz Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā JPI (ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par iespējām 2014., 2015. un 2016.gadā atbalstīt JPI un par to  prioritārajām jomām)
 

Ministrijas

2013.gada 1.februāris

5.

Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes 2014., 2015. un 2016.gadam
 noteikšana, saskaņošana ar ministrijām un iesniegšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija sadarbībā ar pārējām ministrijām

2013.gada 4.marts

6.

Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes 2014., 2015. un 2016.gadam
apstiprināšana, bāzes izdevumos neiekļauto ministriju iesniegto pasākumu saraksta izskatīšana
 

Ministru kabinets

2013.gada 5.marts

7.

Vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju prognožu 2014., 2015. un 2016.gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķu, prioritāro attīstības virzienu, valdības fiskālās politikas mērķu, ieņēmumu prognožu aktualizēšana, vispārējās valdības (sadalījumā pa valdības līmeņiem) finansiālās bilances apjoma mērķa noteikšana, maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu mērķa kopapjoma aprēķināšana 2014., 2015. un 2016.gadam
 un iesniegšana Ministru kabinetā
 

Finanšu ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Banku

2013.gada 15.marts

8.

Vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju prognožu 2014., 2015. un 2016.gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķu, prioritāro attīstības virzienu, valdības fiskālās politikas mērķu, ieņēmumu prognožu, vispārējās valdības (sadalījumā pa valdības līmeņiem) finansiālās bilances apjoma mērķa, maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu mērķa kopapjoma 2014., 2015. un 2016.gadam apstiprināšana
 

Ministru kabinets

2013.gada 19.marts

9.

JPI izvērtēšana un informatīvā ziņojuma iesniegšana Ministru kabinetā (ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par iespējām 2014., 2015. un 2016.gadā atbalstīt JPI un par to prioritārajām jomām)

Finanšu ministrija sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru

2013.gada 28.marts

10.

Lēmuma pieņemšana par valsts budžeta optimizācijas pasākumiem vai par JPI 2014., 2015. un 2016.gadam, ņemot vērā apstiprinātās valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes un maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu
 

Ministru kabinets

2013.gada 2.aprīlis

11.

Ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2014., 2015. un 2016.gadam aprēķināšana un iesniegšana Finanšu ministrijā
 

Ministrijas

2013.gada 4.aprīlis

12.

Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2014., 2015. un 2016.gadam  aprēķināšana un iesniegšana Ministru kabinetā
 

Finanšu ministrija

2013.gada 8.aprīlis

13.

Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2014., 2015. un 2016.gadam apstiprināšana
 

Ministru kabinets

2013.gada 9.aprīlis

14.

Likumprojektu „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” pavadošo likumprojektu (ietvara likumprojektu paketes) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā
 

Ministrijas

2013.gada 12.aprīlis

15.

Likumprojektu „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” pavadošo likumprojektu (ietvara likumprojektu paketes) izskatīšana
 

Ministru kabinets

2013.gada 16.aprīlis, 23.aprīlis

16.

Ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2014., 2015. un 2016.gadam sagatavošana un iesniegšana Finanšu ministrijā
 

Ministrijas

2013.gada 22.aprīlis

17.

Likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” (ietvara likumprojektu paketes), paskaidrojumu un Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības domstarpību un vienošanās protokola projekta 2014., 2015. un 2016.gadam iesniegšana Ministru kabinetā
 

Finanšu ministrija

2013.gada 13.maijs

18.

Likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” (ietvara likumprojektu paketes), paskaidrojumu un Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības domstarpību un vienošanās protokola projekta 2014., 2015. un 2016.gadam apstiprināšana
 

Ministru kabinets

2013.gada 14.maijs
 

19.

Likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” (ietvara likumprojektu paketes), paskaidrojumu un Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības domstarpību un vienošanās protokola 2014., 2015. un 2016.gadam  iesniegšana Saeimā
 

Ministru kabinets

2013.gada
15.maijs
 

20.

Priekšlikumu par nepieciešamajām izmaiņām ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjomā 2014.gadam Likuma par budžetu un finanšu vadību 18.pantā noteiktajos gadījumos sagatavošana un iesniegšana Finanšu ministrijā
 

Ministrijas

2013.gada 26.jūlijs
 

21.

Vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju prognožu 2014., 2015. un 2016.gadam, ja ekonomikas attīstībā vērojamas būtiskas atšķirības no iepriekšējām prognozēm, kā arī ieņēmumu prognožu un vispārējās valdības (sadalījumā pa valdības līmeņiem) finansiālās bilances apjoma mērķa 2014., 2015. un 2016.gadam sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā
 

Finanšu ministrija

2013.gada 9.augusts
 

22.

Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2014.gadam aktualizēšana un iesniegšana Ministru kabinetā
 

Finanšu ministrija

2013.gada 9.augusts
 

23.

Vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju prognožu 2014., 2015. un 2016.gadam, ja ekonomikas attīstībā vērojamas būtiskas atšķirības no iepriekšējām prognozēm, kā arī ieņēmumu prognožu un vispārējās valdības (sadalījumā pa valdības līmeņiem) finansiālās bilances apjoma mērķa 2014., 2015. un 2016.gadam, maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2014.gadam apstiprināšana
 

Ministru kabinets

2013.gada 13.augusts
 

24.

Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā
 

Ministrijas

2013.gada 30.augusts

25.

Ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2014.gadam sagatavošana un iesniegšana Finanšu ministrijā
 

Ministrijas

2013.gada 2.septembris

26.

Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšana

Ministru kabinets

2013.gada 10.septembris, 17.septembris

27.

Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības domstarpību un vienošanās protokola projekta 2014.gadam izskatīšana Ministru kabineta paplašinātajā komitejas sēdē
 

Ministru kabinets

2013.gada 23.septembris

28.

Likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” un paskaidrojumu iesniegšana Ministru kabinetā
 

Finanšu ministrija

2013.gada 23.septembris

29.

Likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” un paskaidrojumu apstiprināšana
 

Ministru kabinets

2013.gada 24.septembris

30.

Likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” (budžeta likumprojektu paketes), paskaidrojumu un Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības domstarpību un vienošanās protokola 2014.gadam  iesniegšana Saeimā
 

Ministru kabinets

2013.gada 27.septembris

Rīkojuma projekts un pielikums ar grafiku ir pieejams šeit.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu