Skip to main content

EK un Latvija sāk dialogu par ES fondu izmantošanas principiem pēc 2013. gada

Otrdien, 4. decembrī, Eiropas Komisijas (EK) pārstāvjiem Eiropas Savienības (ES) mājā iepazīstinot ar EK nostāju par ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas dokumentu sagatavošanu, ir sākts EK un Latvijas neformālais dialogs. Tā rezultātā nākamajā gadā jāvienojas par ES fondu (Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālais fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda) līdzekļu izmantošanas principiem Latvijā pēc 2013. gada.

Iesaistīto pušu iepazīstināšana ar EK nostājas dokumentu ir uzskatāma par neoficiālo konsultāciju sākumu starp EK un Latviju, kuru mērķis ir nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu plānošanas dokumentu – partnerības līguma un darbības programmas izstrādi. EK pamatnostādnes par ES fondu nākamo budžeta periodu izklāstīja reģionālās politikas, nodarbinātības un sociālo lietu, kā arī lauksaimniecības jomu speciālisti, bet Latvijas pusi pārstāvēja Finanšu ministrijas (FM), Zemkopības ministrijas (ZM) un Pārresoru koordinācijas centra darbinieki.

EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektora vadītāja vietnieks Zoltans Kazatsajs (Zoltan Kazatsay) uzsvēra: „Ir ļoti būtiski, lai fondi tiktu koncentrēti tematiskajās prioritātēs un netiktu izkaisīti pārāk daudzās, kas ļautu ieguldījumu rezultātus pārvērst konkrēti izmērāmos rādītājos. Tāpat ir būtiski samazināt fondu birokrātiju, vienlaikus nezaudējot uzraudzības kvalitāti."

FM parlamentārā sekretāre Karina Korna akcentēja: „Kohēzijas politikas investīcijas ir un būs Latvijas tautsaimniecības izaugsmes atslēga. Tas ir ieguldījums visu Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un iespēja tuvināt Latvijā dzīvojošo dzīves kvalitāti ES vidējam rādītājam. Lai turpinātu Latvijas attīstību, ir būtiski celt ES fondu efektivitāti un saglabāt investīciju apjomu 2014. – 2020. gada plānošanas periodam. FM sadarbībā ar partneriem un EK veiks visus nepieciešamos priekšdarbus, lai stiprinātu Kohēzijas politiku kā gudru izaugsmes politiku un stiprinātu tās ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā.”

„Mēs piekrītam EK noteiktajam mērķim, ka nākamajā plānošanas 2014. – 2020. gada periodā galvenais uzsvars ir jāliek uz tautsaimniecības attīstību, tostarp stimulējot tieši ražošanu, jo tā dod darba vietu, ienākumus strādājošiem, nodokļus dalībvalstīm un augstāku pievienoto vērtību produktiem un pakalpojumiem, kas vistiešākajā veidā stimulēs ekonomikas uzrāvienu. Mums, neapšaubāmi, svarīga ir lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozares attīstība. Tāpēc EK mērķim par tautsaimniecības attīstību ir skaidri jāatspoguļojas gan lauku, gan zivsaimniecības rīcības programmās paredzētajos līdzekļos, ko Zemkopības ministrija paredz novirzīt kā investīcijas saimniecību un uzņēmumu atbalstam konkurētspējas paaugstināšanai,” norāda ZM valsts sekretāra vietnieks Aivars Lapiņš.

EK, izklāstot budžeta priekšlikumu 2014. – 2020. gadam, ierosināja jaunu pieeju ES fondu līdzekļu izmantošanai – ciešu sasaisti ar izaugsmes stratēģiju Eiropa 2020 (tā paredz, piemēram, vairāk investīciju zinātnē un izglītībā, augstāku nodarbinātību, mazāku nabadzību), atsevišķo fondu koncentrēšanu vienotu mērķu sasniegšanai, vairāk makroreģionālās sadarbības, piemēram, priekšnosacījumu izpildi pirms finansējuma saņemšanas Baltijas jūras stratēģijas ietvaros. Nākamā gada laikā EK cer ar visām valstīm vienoties par svarīgākajiem ES fondu plānošanas dokumentiem – partnerības līgumiem, kā arī par darbības programmām.

Ciešā dialogā ar EK un partneriem FM izstrādās ES fondu plānošanas dokumentus, kas tiks iesniegti EK apstiprināšanai līdz nākamā gada 30. jūnijam. Kā iepriekš ziņots, šobrīd notiek aktīvas sarunas par ES daudzgadu budžetu, kuru iznākums noteiks Latvijai pieejamo ES fondu finansējuma apjomu.

Dokumentu ar EK nostāju dialogam ar Latviju var saņemt, sazinoties ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā ([email protected]). Prezentācijas no pasākuma būs pieejamas Eiropas Komisijas mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938,
[email protected]

 

Dalies ar ziņu