Skip to main content

LM līdz 2014. gadam īstenos virkni pasākumu ģimeņu politikas īstenošanai

Valdība otrdien, 4. decembrī, apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto rīcības plānu Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. – 2017. gadam īstenošanai. Tajā paredzēti pasākumi, kurus īstenos līdz 2014. gadam, lai sekmētu atbalsta sniegšanu ģimenēm ar bērniem un veicinātu tām labvēlīgas vides attīstību.

Rīcības plāna mērķis ir veicināt valsts atbalstu ģimenēm, sekmējot to rašanos, noturīgumu un labklājību, stimulēt dzimstību un mazināt reproduktīvās veselības riskus, sniegt palīdzību esošajām un topošajām ģimenēm krīzes situācijās, kā arī stiprināt laulību un tās vērtību sabiedrībā.

Kā viens no būtiskākajiem pasākumiem paredzēta materiālā atbalsta palielināšana ekonomiski aktīvām ģimenēm, piemēram, paaugstinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus par apgādībā esošu bērnu. Plānots arī izstrādāt priekšlikumus kompleksai pieejai ģimenes mājokļa problēmu risināšanai.

Tāpat rīcības plānā noteikti pasākumi pirmskolas izglītības iestāžu pieejamības veicināšanai no bērna pusotra gada vecuma. Nākamgad plānots pirmsskolas iestādēs iedzīvināt principu „nauda seko skolēnam", kā arī noteikt, ka pašvaldībām nepieciešamības gadījumā ir jānodrošina alternatīvas iespējas bērna pieskatīšanai, piemēram, auklīšu dienesti, pakalpojuma pirkšana no privātajiem bērnudārziem u.c.

Vienlaikus tuvākajos gados paredzēts īstenot virkni pasākumu reproduktīvās veselības risku mazināšanai. Piemēram, sākot ar 2014. gadu, plānots nodrošināt īpaši sagatavotu speciālistu konsultācijas sievietēm, kuras nolēmušas veikt abortu. Tāpat domāts ieviest pasākumu kompleksu (atbalsta grupas, atbalsta personas u.c.) ģimenēm, kuras ir saskārušās ar negatīvu grūtniecības un dzemdību pieredzi vai bērna zaudējumu. Plānā arī paredzēts ieviest valsts atbalsta pasākumus neauglības ārstēšanai.

Rīcības plānā ietverta arī rehabilitācijas programmu izstrāde vardarbības ģimenē novēršanai. No 2014. gada paredzēts ieviest sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušajiem pilngadīgiem cilvēkiem. Tāpat sociālās rehabilitācijas pakalpojumi būs paredzēti varmākām – cilvēkiem, kuri veikuši vardarbību ģimenē. Profesionāli strādājot ar varmāku un upuri, tiktu mazināta vardarbība ģimenē un sabiedrībā.

Dokumentā noteikta arī virkne citu tuvākajos gados īstenojamu pasākumu, kas paredz ģimenes un darba dzīves saskaņošanu, laulības institūta stiprināšanu, mājokļu politikas sekmēšanu, ārpusģimenes aprūpes uzlabošanu un adopcijas veicināšanu, atbalstu ekonomiski aktīvajām ģimenēm, infrastruktūras pilnveidošanu, atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti un vardarbībā cietušām personām u.c.

Plāns izstrādāts sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
LM Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu