Skip to main content

Eksperti diskutē par jaunu pieeju valsts pārvaldes cilvēkresursu politikā

Trešdien, 11. jūlijā, Valsts pārvaldes politikas attīstības padomes eksperti diskusijā par jaunu pieeju valsts pārvaldes cilvēkresursu politikā atzina, ka ir būtiski noturēt un motivēt augsta līmeņa profesionāļus, nodrošināt vienotus principus atklātu konkursu organizēšanā un personāla atlasē. Tāpat tika uzsvērta valsts un pašvaldību pakalpojumu kvalitātes un pieejamības pilnveidošanu, nodrošinot nepieciešamās apmācības darbiniekiem.

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu jautājumos Eva Upīte atzina, ka straujā tendence valsts pārvaldes profesionāļu aiziešanā no valsts pārvaldes turpinās. 2011. gada 11 mēnešos darba attiecības ir izbeiguši 333 ministriju darbinieki, no kuriem lielākā daļa ir speciālisti un vadītāji. Tāpat aptaujas rezultāti rāda, ka vairāk nekā 55% valsts pārvaldes darbinieki ir domājuši par darba vietas maiņu. Papildus dati pieejami infografikā.

Padomē tika diskutēts par jauniem motivācijas mehānismiem valsts pārvaldes darbinieku noturēšanā, nodrošinot strādājošo ar izciliem rezultātiem materiālo stimulēšanu, kā arī izmantojot modernas un efektīvas darba metodes, piemērām, attālinātais darbs.

Lai nodrošinātu jauno valsts pārvaldes darbinieku atlasi, eksperti norādīja uz atklātu konkursu un citu vienotu atlases principu ieviešanu valsts un pašvaldību iestādēs, nodrošinot labāko speciālistu atlasi un mazinot korupcijas riskus. Jaunu darbinieku piesaistē tiek plānots izstrādāt programmu, veicinot pārvaldē atgriezties arī ārvalstīs strādājošos Latvijas iedzīvotājus, tāpat, veicinot jauniešu nodarbinātību un brīvprātīgo kustību, plānots ieviest jauniešu stažēšanās programmas.

Savukārt darba efektivitātei nepieciešams ieviest darba laika uzskaiti, kā arī uz rezultātu orientēto darba izpildes sistēmu, kas tika jau atbalstīta 10. jūlija valdības sēdē.

Eksperti diskusijā norādīja, ka ir negatīvi vērtējama valsts pārvaldes cilvēkresursu funkcijas īstenošanas sadrumstalotība, atdalot darba samaksas funkciju no cilvēkresursu politikas plānošanas un aicināja pilnveidot arī institucionālo risinājumu efektīvas cilvēkresursu politikas vadībā un īstenošanā.

Eksperti atbalstīja iniciatīvu par valsts dienesta un pašvaldību dienesta izveidi, kas nodrošinātu vienotas prasības un principus gan valsts, gan pašvaldību darbiniekiem.

Valsts pārvaldes politikas attīstības padome ir konsultatīva valsts institūcija, kuras darbības mērķis ir akcentēt valsts pārvaldes darbības uzlabošanas nozīmi, paplašināt diskusiju par valsts pārvaldes politiku, iesaistot diskusijā sabiedrības, valsts un privātā sektora pārstāvjus.

Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja
Tālr.: 67082905, 29457329
[email protected]

 

Dalies ar ziņu