Skip to main content

Finanšu ministrs piedalās ECOFIN sanāksmē Briselē

Otrdien, 12. februārī, finanšu ministrs Andris Vilks un ministrijas pārstāvji pārstāv Latvijas intereses un piedalās Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē Briselē.

Sanāksmē tiek plānots izvērtēt Eiropas Komisijas atslogošanu saistībā ar 2011. saimnieciskā gada budžeta izpildi, apstiprinot Padomes rekomendāciju, un ES budžeta 2014. gadam vadlīnijas. Sanāksmes laikā paredzēts arī gatavoties nākamajai G20 sanāksmei, apstiprinot kopīgo nostāju, kā arī paredzēts apstiprināt Padomes secinājumus par Ikgadējo izaugsmes ziņojumu 2013, Agrās brīdināšanas mehānismu 2013 un Fiskālās ilgtspējas ziņojumu 2013.

ECOFIN sanāksmē paredzēts apstiprināt Padomes secinājumu projektu par ES 2014. gada budžeta vadlīnijām, kas Eiropas Komisijai jāņem vērā, izstrādājot ES 2014. gada budžeta priekšlikumu. Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju, kad dalībvalstis cenšas ierobežot savus budžetus, mazināt deficīta un parāda līmeni, nepieciešams saglabāt budžeta disciplīnu visos līmeņos un veikt ieguldījumu izaugsmē un nodarbinātībā.

Padome uzskata, ka ir nepieciešams rast līdzsvaru starp fiskālo konsolidāciju un ieguldījumiem izaugsmē, nosakot prioritāros mērķus un piešķirot līdzekļus tām programmām, kas veicina šo mērķu sasniegšanu. Latvija atbalsta Padomes secinājumu projektu par ES 2014. gada budžeta vadlīnijām.

Sanāksmes laikā plānots arī apstiprināt ES kopīgo pozīciju par galvenajām diskusiju tēmām nākamajā G20 finanšu ministru un centrālo banku vadītāju sanāksmē, kas notiks 15. – 16. februārī Maskavā.

Tāpat sanāksmes laikā paredzēts apstiprināt arī ECOFIN Padomes secinājumu projektu par 2013. gada Eiropas semestri – makroekonomiskās un fiskālās vadlīnijas, kas tika izstrādātas, pamatojoties uz Eiropas Komisijas publicēto 2013. gada Ikgadējo izaugsmes ziņojumu. Latvija uzskata, ka ES dalībvalstīm un ES kopumā ir jāturpina jau iepriekšējā Eiropas semestra laikā iesāktais darbs fiskālās atbildības stiprināšanā, bezdarba un sociālo problēmu risināšanā un konkurētspējas uzlabošanā, attiecīgajās politikas jomās īstenojot nepieciešamās strukturālās reformas.

ECOFIN sanāksmes laikā plānots apstiprināt Padomes secinājumu projektu par Eiropas Komisijas sagatavoto Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojumu 2013. Šis ir jau otrais Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojums, kas sagatavots saskaņā ar regulu par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību. Ziņojums ir balstīts uz indikatoru sistēmā iekļauto rādītāju vērtībām visām ES dalībvalstīm par 2011. gadu. Attiecībā uz Latviju ziņojumā ir norādīts, ka divi rādītāji – starptautisko investīciju bilance un bezdarbs pārsniedz indikatoru sistēmā noteiktās pieļaujamās vērtības, tomēr šajos indikatoros ir vērojami uzlabojumi. Eiropas Komisija atzīmē, ka kopš krīzes 2008. – 2009. gadā Latvijas ārējā konkurētspēja ir būtiski paaugstinājusies, ko nodrošinājusi ekonomikas iekšējā korekcija, kas ietvēra algu un strādājošo skaita samazināšanu, fiskālo konsolidāciju, privātā sektora parādu sloga samazināšanos un plaša spektra izaugsmi veicinošas strukturālās reformas, un attiecībā uz lielāko daļu indikatoru sistēmā iekļauto rādītāju ir vērojama pozitīva attīstība.

ECOFIN sanāksmē piedalās visu ES dalībvalstu finanšu ministri, un šajā sanāksmē tiek pieņemti nozīmīgākie ES lēmumi ekonomikas un finanšu jomā. ECOFIN sanāksmes notiek reizi mēnesī, un tā ir iespēja ES dalībvalstīm izteikt savu pozīciju par plānotajām ES politikām ekonomikas un finanšu jomā.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Neimane
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

Dalies ar ziņu