Skip to main content

FM aicina piedalīties 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas dokumentu projektu publiskajā apspriedē

Finanšu ministrija (FM) šonedēļ publiskai apspriedei nodeva 2014.-2020. gada Eiropas Savienības (ES) fondu perioda plānošanas dokumentu projektu – Partnerības līguma un Darbības programmas „Nodarbinātība un izaugsme” – otrās versijas. Plānošanas dokumentu projekti nosaka ES fondu investīciju principus, sasniedzamos rezultātus un atbalsta jomas nākamajiem septiņiem gadiem.

FM aicina visus interesantus līdz šā gada 28. augustam iepazīties ar dokumentu projektiem, kā arī sniegt komentārus un priekšlikumus. Paziņojums par publiskās apspriedes izsludināšanu un dokumentu projekti ir pieejami FM mājaslapas sadaļā „Sabiedrības līdzdalība par ES jautājumiem”, skatīt šeit.

Plānošanas dokumentu projektos ir ievērota sasaiste ar ES 2020 gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģiju,Nacionālo attīstības plānu 2020, kā arī citiem plānošanas dokumentiem. Stratēģiskais redzējums balstīts uz trūkumu un vajadzību analīzi, savukārt risinājumi vērsti uz efektīvu, ilgtspējīgu attīstību un rezultātiem. Plānošanas dokumentos definētie prioritārie virzieni un specifiskie atbalsta mērķi koncentrēti uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, kas dos vislielāko atdevi ekonomikas attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanai.

2014.-2020. gadā nozīmīgākās ES investīcijas paredzēts novirzīt nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaita samazināšanai, sniedzot atbilstošas apmācības, uzlabojot veselības stāvokli un integrējot darba tirgū, kā arī nodarbinātības veicināšanai, integrējot ilgtermiņa bezdarbniekus un jauniešus darba tirgū. ES fondu atbalsts paredzēts arī primārās enerģijas patēriņa samazināšanai, uzlabojot energoefektivitāti privātajā un publiskajā dzīvojamajā fondā, uzlabojot energoefektivitāti industriālajā ražošanā un atbalstot energoefektivitātes palielināšanu sabiedriskajā transportā.

Tāpat plānota investīciju palielināšana pētniecībā un attīstībā, privāto investīciju piesaistes veicināšana, kā arī sadarbības aktivizēšana starp pētniecības institūcijām un uzņēmējiem. ES fondu ieguldījumi plānoti arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un transporta infrastruktūras uzlabojumiem, kas tieši ietekmē ekonomikas produktivitāti, kalpo par pamatu inovācijām un palielina iekšējo un ārējo mobilitāti cilvēkiem un precēm.

Lai nonāktu pie plānošanas dokumentu gala versijām, vēl nepieciešamas iekšējas diskusijas ar ministrijām, partneriem un sabiedrību, tai pat laikā ir uzsākta neformāla dokumentu projektu saskaņošana ar Eiropas Komisiju (EK). Atbilstoši izstrādātajam laika grafikam Latvija oficiāli iesniegs 2014.-2020. gada ES fondu perioda plānošanas dokumentus EK līdz 2013. gada beigām.

Informāciju sagatavoja:
Kaspars Valtmanis
Komunikācijas nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67083880
[email protected]

Dalies ar ziņu