Skip to main content

Izstrādātas pamatnostādnes sociālā darba attīstībai nākamajiem 7 gadiem

Sociālā darba attīstības jomā turpmākajiem septiņiem gadiem noteikts mērķis radīt vienotu sistēmu, kas nodrošinās atbalstu iedzīvotājiem sociālo problēmu mazināšanā. Lai to sasniegtu, plānots pilnveidot sociālā darba kvalitāti, uzlabot tā pieejamību un efektivitāti, kā arī nodrošināt ilgtspējīgu sociālā darba nozares attīstību.

To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātās Profesionālā sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, ko ceturtdien, 20.jūnijā, plānots izskatīt Valsts sekretāru sanāksmē. Pamatnostādnes vēl jāsaskaņo ar ministrijām, iesaistītajām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un jāapstiprina valdībā. Ar dokumenta projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē, sadaļā „Aktuāli” – „Tiesību aktu projekti”

Pamatnostādnēs iekļautie uzdevumi un pasākumi būs vērsti uz to, lai pilnveidotu sociālajos dienestos piemērojamos vadības kvalitātes principus, veicinātu sociālo darbinieku konkurētspēju un atbalsta sistēmu, kā arī organizētu metodiskā atbalsta pasākumus. Tāpat Sociālā darba pamatnostādnēs iekļautajā uzdevumu un pasākumu plānā iecerēts veicināt mazo novadu sociālo dienestu apvienošanos un attīstīt sociālo darbu kopienā.

Pamatnostādnēs arī paredzēts atbalsts sociālā darba izglītības programmu studentiem, iespējas pilnveidot sociālo darbinieku profesionalitāti. Tāpat dokuments paredz atbalstu zinātnes un pētniecības bāzes attīstībai sociālajā darbā, izpratnes veicināšanu par sociālo darbu, kā arī darbinieku ieguldījuma sociālajā darbā novērtējumu.

Sociālā darba pamatnostādnes ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kuru septiņu gadu periodam izstrādājusi darba grupa LM vadībā. Tām jāturpina esošā rīcībpolitika profesionāla sociālā darba attīstības jomā un jānosaka jomas prioritātes Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu plānošanas periodam 2014.-2020.gadam.

Kopumā sociālā darba pamatnostādņu īstenošanai būs nepieciešami 17,7 miljoni latu, tai skaitā ES struktūrfondu līdzekļi – 4,8 milj.latu. Jautājumu par pamatnostādnēs ietverto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu valdība izskatīs valsts budžeta likumprojekta kārtējam gadam sagatavošanas procesā.

Valsts statistikas pārskatu kopsavilkuma dati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību rāda, ka 2011.gadā Latvijas sociālajos dienestos kopumā bija 1133 sociālā darba speciālisti, kuri strādāja ar 265,3 tūkst. iedzīvotāju, kuri atzīti par trūcīgiem. Tāpat sociālā darba speciālistu rūpju lokā ir arī cilvēki, kuri atzīti par maznodrošinātiem, kuriem piešķirami sociālie pakalpojumi un sniedzams atbalsts viņu sociālo problēmu risināšanā.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26100727
[email protected]

 

Dalies ar ziņu