Skip to main content

Izstrādāts īstermiņa plāns dzimumu līdztiesības īstenošanai

Izglītība, nodarbinātība, veselība, uzņēmējdarbība ir būtiskākās jomas, kurās vērojama dzimumu nelīdztiesība, sieviešu un vīriešu stāvokļa krasas atšķirības, konstatēts Labklājības ministrijā (LM) izstrādātajā plānā dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012. – 2014. gadam.

Lai gan dzimumu līdztiesības principi ir iestrādāti vairākos tiesību aktos un politikas dokumentos, dzimumu līdztiesība de facto vēl nav sasniegta – ne Latvijā, ne citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. Par to liecina atšķirīgie statistikas dati un atšķirīgā vīriešu un sieviešu situācija, kā arī dzimumu disproporcija vairākumā dzīves jomu.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī, lai veicinātu sieviešu un vīriešu stāvokļa uzlabošanos, plānā ir iekļauti četri rīcības virzieni:
– Dzimumu lomu un stereotipu mazināšana.
– Sieviešu un vīriešu veselīga un videi draudzīga dzīvesveida veicināšana.
– Sieviešu un vīriešu ekonomiskās neatkarības un vienlīdzīgu iespēju veicināšana darba tirgū.
– Dzimumu līdztiesības politikas uzraudzība un novērtēšana.

Minēto virzienu īstenošanai plānotas vairākas aktivitātes, piemēram, pirmsskolas izglītības pedagogu apmācība par puišu un meiteņu vienlīdzīgām iespējām un stereotipu par viena vai otra dzimuma lomām negatīvo ietekmi. Veselības jomā plānots pievērst uzmanību vīriešu veselības prevencijai, jo īpaši vīriešu ārējo nāves cēloņu mazināšanai (pašnāvības, ceļu satiksmes negadījumi, noslīkšana, u.c.). Plānā ir ietverta jauna tēma, kas līdz šim Latvijā nav tikusi pētīta un aktualizēta, proti, sieviešu un vīriešu ietekme uz vidi un klimata pārmaiņām.

Aktivitātes plānots īstenot esošā finansējuma ietvaros vai arī tās ir paredzēts finansēt no dažādiem ārvalstu finanšu instrumentiem.

Plāns turpina iepriekšējo attīstības plānošanas dokumentu – Programmas dzimumu līdztiesības īstenošanai 2004. – 2006. gadam un Programmas dzimumu līdztiesības īstenošanai 2007. – 2010. gadam iesākto politiku dzimumu līdztiesības jomā.

Plāns izstrādāts sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Tiesībsarga biroju, Resursu centru sievietēm „Marta”, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Ziemeļu Ministru padomes biroju Rīgā.

Plāns dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012. – 2014.gadam otrdien, 17. janvārī, apstiprināts valdībā.

Latvijā un ES dzimumu līdztiesības politikas veidošanā tiek izmantota dzimumu līdztiesības integrētā pieeja (angļu valodā gender mainstreaming). Tas nozīmē, ka visās darbības jomās un visos līmeņos tiek izvērtēta likumu, politiku un pasākumu ietekme uz abu dzimumu situāciju.

Dzimumu līdztiesība nozīmē indivīdu tiesību un iespēju ierobežojumu novēršanu ne tikai tiesību aktos, bet šādu principu ievērošanu arī visās dzīves jomās. Jāuzsver, ka dzimumu līdztiesība nenozīmē noliegt fizioloģiskas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, bet gan attiecas uz sieviešu un vīriešu sociālajām lomām.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu