Skip to main content

Jānis Lange: prioritātes – infrastruktūra, izglītība un darbs

Ar to, ka ceļi un ielas ir kritiskā stāvoklī, ikdienā saskaros ne tikai kā satiksmes dalībnieks, bet arī kā speciālists, strādājot valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Valsts ceļi”. Ceļu segums ir neapmierinošā stāvoklī, turklāt brūkošo ielu remontdarbiem finansējums no budžeta tiek piešķirts nepietiekamā apjomā. Glābt esošo situāciju ir iespējams, izveidojot ilgtspējīgu autoceļu finansējuma sistēmu, sasaistot autoceļu lietotāju maksājumus (akcīzes nodoklis no degvielas) ar faktiski pieejamajiem līdzekļiem ceļu uzturēšanai un atjaunošanai. Ceļu stāvokļa uzlabošanai nenoliedzami būtu jākļūst arī par vienu no pašvaldības darba prioritātēm. Savu darbību kā deputāts vēlos balstīt uz dažiem svarīgiem jautājumu blokiem, kuros, manuprāt, nepieciešams veikt korekcijas.

Pirmkārt – apkārtējās vides uzlabošana. Nepieciešams ne tikai remontēt ielas, bet arī sakārtot iekšpagalmus, kas šobrīd ir pat vēl bēdīgākā stāvoklī nekā ielas. Uzmanība jāpievērš arī tām pilsētas ielām, kurām ir grants segums – jārūpējas, lai iedzīvotājiem tajās nebūtu jāsamierinās ar putekļiem, tādēļ aktīvi jāveic grants ceļu atputekļošana.

Otra būtiska joma – konkurētspējīga izglītība. Skolu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, pedagogu stimulēšana un atbalstīšana, mūžizglītības veicināšana, lai nodrošinātu Jelgavnieku konkurētspēju darba tirgū. Sadarbība ar Latvijas Labāko universitāti, veicinot studentu, zinātnieku un uzņēmēju sadarbību jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē un ieviešanā.

Treškārt – jaunas darbavietas! Pašvaldībai aktīvi jāizmanto Jelgavas pilsētas ģeogrāfiskās priekšrocības, jānodrošina atbalsts uzņēmumiem un jāpiesaista investīcijas jaunu ražošanas un pakalpojumu uzņēmumu izveidē, tādējādi radot jaunas darbvietas.
 

Dalies ar ziņu