Skip to main content

LM nākamajiem gadiem izvirzītas prioritātes nodarbinātības un sociālās iekļaušanas veicināšanai

Labklājības ministrija (LM) laika periodam no 2014. līdz 2020. gadam izvirzījusi vairākus iespējamos Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieguldījumu virzienus nodarbinātības un sociālās iekļaušanas veicināšanai. Par to LM informēja Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas direktorāta pārstāvjus viņu vizītes laikā Latvijā.

„Ekonomiskais izrāviens, izaugsme ir katras valsts prioritāte. Tomēr jāatceras, ka ne vienmēr katrs sabiedrības loceklis uzreiz un pilnā mērā varēs izbaudīt tās ieguvumus. Mums ir jāgādā arī par tiem, kuriem zema izglītības līmeņa, iemaņu trūkuma vai citu iemeslu dēļ tuvākajā laikā būs problēmas iekļauties darba tirgū ar augstu atalgojumu. Tāpēc esmu gandarīta, ka LM un EK sakrīt viedoklis par nepieciešamību novirzīt daļu finansējuma sociālajai iekļaušanai,” uzsver Ieva Jaunzeme, LM valsts sekretāre.

Kā galveno ieguldījumu virzienu 2014. – 2020. gadam LM plāno aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanu. Ņemot vērā joprojām augsto bezdarba līmeni, lielo ilgstošo bezdarbnieku skaitu, demogrāfisko situāciju, būtiskākās šī virziena aktivitātes ir apmācību pasākumu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem, īpaši pasākumi jauniešu bezdarbnieku iesaistīšanai darba tirgū, nodarbinātības pasākumi bezdarbniekiem ar invaliditāti un ilgstošajiem bezdarbniekiem.

LM izteica priekšlikumu daļu ESF resursu novirzīt vietējo nodarbinātības iniciatīvu atbalstam atbilstoši vietējo pašvaldību apzinātajām vajadzībām un izstrādātajam nodarbinātības veicināšanas plānam.

Savukārt otrs svarīgākais LM virziens, lai mazinātu cilvēku skaitu, kuri pakļauti nabadzības riskam, ir sociālās iekļaušanas veicināšana, t. sk., sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietās, kvalitatīvs un efektīvs sociālais darbs pašvaldībās, kā arī aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, vienlaikus veicinot aprūpes deinstitucionalizāciju. LM uzskata, ka primāri aprūpes iespējas ģimeniskā vidē nodrošināmas bērniem, vienlaikus īstenojot pasākumus jauniešu atbalstam pēc ārpusģimenes aprūpes.

ESF programmas ietvaros LM saskata plašas sadarbības iespējas ar darba devējiem un sociālo partneru organizācijām vismaz šādos virzienos – darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma prognozēšana, situācijas darba apstākļu jomā uzlabošana (sniedzot nepieciešamo konsultatīvo atbalstu negadījumu un pārkāpumu prevencijai), atbalsts gados vecāku strādājošo nodarbinātības iespēju paildzināšanai (piedāvājot karjeras konsultācijas, apmācības, darba vietas pielāgojumus).

Vienlaikus LM atbalsta EK pārstāvju viedokli, ka ESF līdzekļi turpmākajos gados, tāpat kā līdz šim, būtu jāiegulda izglītībā. Īpaši pasākumos, kas atbalstītu iekļaujošu jeb pieejamu izglītību ikvienam bērnam, neatkarīgi no viņa veselības vai materiālā stāvokļa, arī mūžizglītības pasākumos.

LM atgādina, ka gan ministrijā, gan arī Eiropas Savienībā šobrīd norit aktīvs darbs pie ESF ieguldījumu virzienu plānošanas nākamajam plānošanas periodam. Saistībā ar to Eiropas Komisija plāno formulēt savu pozīciju par jomām, kurās Latvijai ieteiks novirzīt piešķirto ESF finansējumu.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected].

Dalies ar ziņu