Skip to main content

MK izskata risinājumu valsts pārvaldes iestāžu izvietojumam

Otrdien, 24. aprīlī, Ministru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas (FM) aktualizēto informatīvo ziņojumu par risinājumu valsts pārvaldes iestāžu optimālam un finansiāli izdevīgam izvietojumam valsts īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos ar mērķi efektīvāk izmantot valsts īpašumā esošos nekustamos īpašumus Rīgā un citās pilsētās, nodrošinot valstij finansiāli izdevīgu iestāžu izvietojumu, lai ierobežotu valsts pārvaldes iestāžu un valsts kapitālsabiedrību vēlmi īrēt vai izmantot biroja telpas dārgās vietās.

FM, analizējot atkārtoti no institūcijām saņemto informāciju, ir secinājusi, ka valsts pārvaldes funkciju veikšanai vajadzīgo telpu noma no privātpersonām ir tradicionāls valsts pārvaldes iestādes darbības organizācijas paņēmiens. Vienlaikus sava nekustamā īpašuma uzturēšanu nav lietderīgi izvirzīt par mērķi visos gadījumos, jo iestāžu vidū pastāv lielas atšķirības, valsts pārvaldes darbam izmantotās ēkas nereti sākotnēji ir celtas citiem mērķiem un šāda pieeja nonāktu pretrunā ar valsts politikas mērķi – maksimāli izmantot privātā sektora ārpakalpojumus, lai mazinātu valsts darbību tai neraksturīgās jomās.

FM ir secinājusi, ka nesaimnieciska valsts iestādes rīcība ir nevajadzīgi plašu telpu izvēle un ka valsts iestāžu racionālu izvietošanu apgrūtina informācijas trūkums par potenciālajiem valsts nomas objektiem. Tādējādi, lai novērstu iespējamos korupcijas riskus un iestāžu vadītāju nesaimniecisku rīcību ar finanšu resursiem, nomājot nekustamo īpašumu no privātpersonām, nepieciešams nodrošināt maksimālu publicitāti.

Apkopojot atkārtoti no ministrijām saņemto informāciju, FM ir secinājusi, ka kopējā valsts institūciju valdījumā esošo administratīvo/biroju ēku platība ir 726 338,4 m2. Valsts institūciju pašu aizņemtā platība ir 253 340,44 m2, neaizņemtā platība kopā veido 187 249,95 m2, savukārt citām personām iznomātā valsts institūciju valdījumā esošo administratīvo/biroju ēku platība ir 285 748,01m2. Savukārt valsts institūcijas kopā no privātā sektora nomā administratīvās/biroju telpas 117 783 m2 platībā.

Ņemot vērā apkopoto informāciju, FM vērš uzmanību, ka konkrētu valsts iestāžu pārvietošanas plānu izstrāde attiecīgās problēmas risināšanai ir neefektīva, jo tādējādi ministrijām tiktu radīti papildus budžetā neparedzēti izdevumi saistībā ar pārcelšanos un jauno telpu uzturēšanu, kā arī būtu nepieciešams ilgs laiks minētā uzdevuma izpildei.

Tādēļ FM attiecīgā jautājuma risināšanai ir izstrādājusi citu risinājumu, kas balstīts uz sistemātisku (normatīvu) pieeju un noteiktu pienākumu katras valsts iestādes vadītājam veikt nepieciešamās darbības. Tādējādi pakāpeniski (ilgtermiņā) tiktu sasniegts virsmērķis: valsts iestādes savu noteikto funkciju izpildei lieto nekustamos īpašumus par iespējami zemāko cenu, nepasliktinot nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas līmeni vai neierobežojot noteikto valsts funkciju izpildi no tās samazināšanas.

Lai sasniegtu minēto mērķi, FM noteiktie pasākumi ir attiecināmi uz valsts iestādēm, kā arī uz personām, kas pārvalda valsts nekustamos īpašumus, tai skaitā valsts kapitālsabiedrībām.

MK nolēma, ka ministrijām, kas biroja telpas nomā no privātā sektora, pirms nomas līgumu pagarināšanas turpmāk būs jāsaņem atzinums no FM, ka valsts iestāžu rīcībā atbilstošu telpu nav. Savukārt, ja atbilstošas telpas ir iestāžu rīcībā, bet to izmantošanai nepieciešami kapitālieguldījumi, jautājums ir skatāms gadskārtējā valsts budžeta ietvaros.

Informatīvais ziņojums pieejams šeit.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas eksperte
Tālr. 67095405
[email protected]

Dalies ar ziņu