Skip to main content

Nodarbinātības padome atbalsta augstākās izglītības sektora konsolidāciju

Šodien notikušajā Nodarbinātības padomes sēdē, piedaloties izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim, labklājības ministram Jānim Reiram un Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam, tika nolemts veicināt augstākās izglītības sektora konsolidāciju un resursu efektīvu izmantošanu augstākās izglītības politikas mērķu sasniegšanai, tādējādi atbalstot Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas reorganizāciju, to pievienojot Latvijas Universitātei.

Saskaņā ar ekonomikas ministrijas vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozēm izglītības speciālistu piedāvājums turpmākajos gados pārsniegs pieprasījumu, radot būtisku izglītības jomas speciālistu pārprodukciju.


Pašlaik Latvijas augstskolās piedāvāto pedagoģijas studiju programmu klāsts ir sadrumstalots un neviendabīgs kvalitātes, pētnieciskās bāzes un resursu ziņā, savukārt darbu izglītības iestādēs uzsāk tikai aptuveni viena trešdaļa no iepriekšējā akadēmiskā gada pedagoģijas studiju programmu absolventiem. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt darba tirgum atbilstošu augstāko izglītību, augstākās izglītības piedāvājumu saskaņojot ar tautsaimniecības nozaru izaugsmes vajadzībām, kā arī nepieciešams koncentrēt skolotāju sagatavošanai nepieciešamos resursus un integrēt skolotāju izglītību ar citu nozaru studijām un pētniecību.


Tādējādi tiks nodrošināts konkurētspējīgs, profesionālajām prasībām atbilstošs studiju saturs un studējošie varēs izmantot visus pieejamos akadēmiskos resursus un ES struktūrfondu programmu ietvaros modernizēto infrastruktūru.

Nodarbinātības padome trīs ministru sastāvā tika izveidota 2016.gada 8.jūlijā. “Padomes mērķis ir kompleksi risināt nodarbinātības un izglītības attīstības jautājumus, lai mēs mērķtiecīgi veidotu konkurētspējīgu darba tirgu. Pieaugušo iesaistīšanās izglītībā, darba devēju motivēšana veidot pieprasījumu pēc attiecīgi kvalificēta darbaspēka un nepārprotams atbalsts augstākās izglītības konsolidācijai ir prioritātes padomes darbā,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs A. Ašeradens.

“Nodarbinātības padome ir veiksmīga platforma, kur diskutēt un rast risinājumus vajadzīgajām pārmaiņām izglītības kvalitātes celšanai, risinot valstij un sabiedrībai nozīmīgus jautājumus tautsaimniecības izaugsmei un sabiedrības labklājības celšanai.


Padome jau veikusi nopietnu darbu, lai veidotu ciešāku industriju sasaisti ar profesionālo un augstāko izglītību un veicinātu efektīvas un jēgpilnas pieaugušo izglītības programmu īstenošanas iespējas. Esmu gandarīts par padomes vienoto izpratni, iniciētajiem jautājumiem un to, ka izvirzīto mērķu sasniegšanai pārmaiņas esam gatavi veikt jau šodien,” saka izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis.


Šodienas sēdē ministri izteica gandarījumu, ka, izveidojot Nodarbinātības padomi un uzsākot trīs ministru koordinētu un saskaņotu darbību, pēdējā pusgada laikā izglītības un nodarbinātības politikā katrā no jomām notikušas nozīmīgas pārmaiņas un visu trīs nozaru ministrijām šobrīd ir skaidra un vienota izpratne par veicamajiem pasākumiem un to īstenošanas ceļiem.

Šodien Nodarbinātības padome izvērtēja 2016.gadā paveikto un apstiprināja darbības programmu 2017.gada pirmajam pusgadam. Prioritārie darba virzieni ir studiju programmu konsolidācija, augstākās izglītības piedāvājuma saskaņošana ar tautsaimniecības nozaru izaugsmes vajadzībām, kā arī absolventu monitoringa darbības uzsākšana. Ministri ir vienojušies prioritārajos pārkārtojumos ietvert mūžizglītības sistēmas izveidošanu, efektīvu, modernu un kvalitatīvu vispārējo izglītību, studējošo skaita pieaugumu STEM nozarēs, darba devēju iesaisti izglītības piedāvājuma veidošanā un sniegšanā, jauniešu prasmju un nodarbinātības uzlabošanu. Liels uzsvars Nodarbinātības padomē likts, risinot jautājumus par iekļaujošās izglītības un nodarbinātības sasaisti.

Labklājības ministrs J. Reirs, runājot par turpmākajiem padomes darbiem, uzsvēra: „Par visaptverošu iekļaujošo nodarbinātību varēsim runāt tad, kad būsim radījuši vislabākos nosacījumus iekļaujošās izglītības nodrošināšanā ikvienam sabiedrības pārstāvim.

Svarīgs ir ne tikai noteiktais atbalsta klāsts cilvēkiem ar invaliditāti, viņu zināšanas, spējas un iemaņas ir tās, kas var uzlabot un pilnveidot mūsu sabiedrību, un šis ir visu nozaru ministriju kopīgi paveicams uzdevums.”


Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa
E-pasts: [email protected]
Tālr.: 67047704, 25728536

 

Dalies ar ziņu