Skip to main content

Nosaka kārtību algas nodokļu grāmatiņu izsniegšanai

Otrdien, 3. janvārī Ministru kabinets (MK) apstiprināja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz jaunu kārtību, kādā izsniedzamas algas nodokļu grāmatiņas. Turpmāk nodokļu maksātājam, kuram ir piešķirta izdienas pensija, grāmatiņā atzīmi par pensiju piešķiršanu izdarīs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Aizsardzības ministrija vai Satversmes aizsardzības birojs.

Ja persona ir zaudējusi tiesības uz pensiju un grāmatiņa atrodas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, Aizsardzības ministrijā (gadījumos, kad izdienas pensija piešķirta atbilstoši Militārpersonu izdienas pensiju likumam) vai Satversmes aizsardzības birojā (atbilstoši Satversmes Aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumam), tad viena no minētajām institūcijām grāmatiņā norādīs datumu, ar kuru persona ir zaudējusi tiesības uz konkrēto pensiju, un grāmatiņu ar attiecīgu atzīmi pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma izsniegs nodokļa maksātājam.

Ja ir notikušas izmaiņas nodokļa maksātāja tiesībās uz neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumiem, nodokļa maksātājam par minētajām izmaiņām jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) attiecīgs paziņojums. Ja paziņojums tiek iesniegts elektroniski, tam jābūt apliecinātam ar drošu elektronisko parakstu vai, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, paziņojumam pievienojot apliecinošo dokumentu elektroniskās kopijas.

Noteikumu projekts paredz, ka, pirmo reizi saņemot grāmatiņu, persona VID uzrāda invaliditāti apliecinošu dokumentu, politiski represētās personas apliecību vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību. VID, izsniedzot grāmatiņu pirmoreiz, izdara attiecīgo ierakstu grāmatiņā. Savukārt, ja invaliditāti apliecinošs dokuments izdots agrāk kā 45 kalendāra dienas pirms grāmatiņas saņemšanas, tad VID tas nav jāuzrāda. Ja grāmatiņa atrodas pie darba devēja un nodokļa maksātājam rodas tiesības uz papildu atvieglojumu saistībā ar invaliditātes piešķiršanu vai invaliditātes termiņa pagarināšanu, tad pēc invaliditāti apliecinoša dokumenta uzrādīšanas, darba devējs izdara attiecīgo ierakstu grāmatiņā.

Jaunajā kārtībā paredzēts, ka turpmāk nodokļa maksātājam, kurš veic saimniecisko darbību un nav darba attiecībās ar darba devēju, grāmatiņa nebūs jāiesniedz VID, jo VID nodrošinās, ka nodokļa maksātājam netiks piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums saimnieciskās darbības ienākumam un algota darba ienākumam vienlaicīgi.

Savukārt, ja mikrouzņēmuma darbinieks ir darba attiecībās ar vairākiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, grāmatiņu iesniedz vienā no mikrouzņēmumiem un rakstveidā informē pārējos mikrouzņēmumus par grāmatiņas iesniegšanu konkrētajā mikrouzņēmumā.

MK aicināja FM izvērtēt iespēju pāriet uz elektronisko nodokļu grāmatiņu sistēmu un par to diskutēt valdībā.

Noteikumu projekts pieejams šeit.

Informācijas sagatavotājs:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas eksperte
Tālr. 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu