Skip to main content

Publiskā apspriedē diskutē par ES Kohēzijas politikas nākotni

Tā kā Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas politikas finansējums pašlaik ir vienīgās nozīmīgās Latvijai pieejamās investīcijas un šīs politikas nākotne Latvijai ir ļoti būtiska, Finanšu ministrija ceturtdien, 16. decembrī, organizēja publisko apspriedi par Eiropas Komisijas (EK) sagatavotu 5. ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Publiskās apspriedes mērķis bija diskutēt par EK ziņojuma saturu un priekšlikumiem attiecībā uz ES Kohēzijas politikas nākotni pēc 2013. gada un aktualizēt Latvijas nacionālo pozīciju, iesaistot valsts institūcijas, plānošanas reģionus, nevalstiskās organizācijas un visas pārējās ieinteresētās puses. ES dalībvalstis savu viedokli par EK ziņojumā ietvertajiem jautājumiem var sniegt līdz nākamā gada janvāra beigām.

Apspriedē tika izvirzīti vairāki jautājumi, kuri saistās ar Latvijas sociālekonomiskās situācijas atspoguļojumu ziņojumā, kā arī ES Kohēzijas politikas plānošanas un ieviešanas nosacījumiem nākotnē.

Diskusijas laikā tika secināts, ka ekonomiskās lejupslīdes un finanšu krīzes rezultātā atšķirības starp ES reģioniem un dalībvalstīm aizvien palielinās, tādēļ Kohēzijas politikai ir jāsaglabā tās sākotnējais mērķis – attīstības atšķirību izlīdzināšana starp mazāk attīstītajām teritorijām un pārējo ES.
Kohēzijas politika būtu jāuztver kā mērķtiecīga politika, kura primāri sniedz atbalstu mazattīstītiem ES reģioniem un dalībvalstīm, tādejādi sniedzot nozīmīgu ieguldījumu visas ES harmoniskai attīstībai un konkurētspējas stiprināšanai globālajā pasaules mērogā.

Lai nākotnē uzlabotu Kohēzijas politikas efektivitāti, ir nepieciešams koncentrēt šīs politikas atbalstu, vairāk uzmanības pievēršot politikas rezultātiem, vienkāršojot tās ieviešanas procesu un optimizējot institūciju veikto funkciju skaitu.

Tāpat apspriedē tika uzsvērts, ka Latvijai ir būtiski nodrošināt valsts finanšu interešu aizstāvību sarunās par daudzgadu ES finanšu ietvaru, panākot Latvijai izdevīgu Kohēzijas politikas finanšu un satura piedāvājumu nākamajā plānošanas periodā pēc 2013. gada.

Finanšu ministrija atzinīgi novērtē publiskās apspriedes ietvaros notikušās diskusijas un viedokļu apmaiņu, kā arī darba sesiju rezultātus, norādot, ka tie tiks izvērtēti un izmantoti, aktualizējot Latvijas nacionālo pozīciju par ES Kohēzijas politikas nākotni.

ES dalībvalstu iesniegtās atbildes tiks apspriestas EK organizētajā Piektajā Kohēzijas forumā, kas notiks Briselē 2011. gada 31. janvārī.

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

Dalies ar ziņu