Skip to main content

Rīgas pašvaldībai jāpalīdz iedzīvotājiem pieslēgt mājas centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Rīgas domes VIENOTĪBAS deputātu frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Olafs Pulks ir nosūtījis vēstuli Rīgas domes priekšsēdētājam Nilam Ušakovam, kurā ierosina sagatavot un izdot jaunus Rīgas domes Saistošos noteikumus, kas paredzētu pašvaldības finansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kas izbūvēta un realizēta ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Šobrīd Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ir dzīvojamās mājas, kuras nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas un ūdenspiegādes sistēmai.

Deputāts uzskata, ka noteikumu mērķis būtu veicināt dzīvojamo māju pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūvi, ja pa ielu vai ceļu gar konkrēto īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads. Līdz ar to pašvaldības līdzfinansējumu varētu piešķirt pieslēgumu izbūvei kārtējā kalendārajā gadā un pašvaldības budžetā paredzētā finansējuma ietvaros.

Deputāts ierosina noteikt to, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt fiziska persona, kuras dzīvesvieta vismaz pēdējos divus gadu ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kuras īpašumā ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja un personai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, personai ir 3 vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, politiski represēta persona, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks, Afganistānas kara dalībnieks.

VARAM ir izstrādājusi likumprojektu, kurš paredz iespēju iedzīvotājiem pieslēgumu maģistrālajam kanalizācijas vadam apmaksāt pa daļām, savukārt pašvaldību domes varētu lemt par finansējuma piešķiršanu darbu daļējai apmaksai no pašvaldības budžeta. Kaut arī centralizētā kanalizācijas sistēma Rīgā gandrīz visur ir izbūvēta, iedzīvotāji līdzekļu trūkuma dēļ, tai ne vienmēr pieslēdzas.

Informāciju sagatavoja:
Rīgas domes VIENOTĪBAS deputātu frakcija

Dalies ar ziņu