Skip to main content

Šadurskis: fokusēti ieguldījumi intelektuālajā potenciālā ir salāgoti ar Latvijas ekonomikas vajadzībām

 

Apliecinot Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēs un Viedās specializācijas stratēģijā noteikto, ka prioritāri atbalstāmi tie zinātnes un pētniecības virzieni, kas kalpo augstas pievienotās vērtības ekonomikas vajadzībām, valdība 16.augustā pieņēma attiecīgos MK noteikumus un atbalstīja nozīmīgu ES struktūrfondu investīciju piešķīrumu zinātnisko institūciju infrastruktūras attīstībai un augstskolu STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) infrastruktūras modernizācijai.

Gan zinātnes infrastruktūras modernizācijai piešķirtie vairāk nekā 120 miljoni eiro, gan augstskolu STEM programmu kapacitātes celšanai atvēlētie 44 miljoni eiro, gan pirms nedēļas valdības atbalstītā profesionālās izglītības STEM programmu modernizācija koledžās, šim mērķim atvēlot vairāk nekā 14 miljonus eiro, būs nākotnes investīcijas tautsaimniecībai perspektīvās nozarēs un to cilvēkkapitālā. Līdz ar to pētniecībai un Latvijas intelektuālā potenciāla stiprināšanai, veicinot mūsu valsts ekonomikas izaugsmi, šajā ES struktūrfondu plānošanas periodā kopumā būs pieejami vairāk nekā 178 miljoni eiro.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis: “178 miljoni eiro Eiropas Savienības fondu līdzekļu tiks ieguldīti, lai veidotu jaunu Latvijas intelektuālo potenciālu, kam jākļūst par impulsu ekonomikas izaugsmei. Valsts ekonomiskās izaugsme ir mūsu spējās attīstīt nozares, kuru pamatā ir augsta pievienotā vērtība un produktivitāte. Tās ir gan tradicionālās bioekonomikas nozares kā mežsaimniecība, lauksaimniecība un pārtikas rūpniecība, gan tādas augstas pievienotas vērtības nozares kā farmācija vai informācijas tehnoloģijas.”

Ministrs uzsver, ka valsts investīciju politika zinātnes, pētniecības un augstākās izglītības jomā pašlaik tiek reāli salāgota ar Latvijas ekonomikas vajadzībām un aicina industriju būt aktīvai un sniegt savu redzējumu par to, kādu rezultātu tā vēlas saņemt no augstskolām, zinātniskajiem un pētnieciskajiem institūtiem. “Pasīva industriju iesaistīšanās rada nākotnes ekonomikas izaugsmes un konkurētspējas riskus. Industrija šodien kļūst par svarīgāko ķēdes elementu, un tai jāspēj rekomendēt, kur ieguldījumi būs visefektīvākie,” norāda K.Šadurskis. “Turklāt, lai pilnībā izmantotu izveidoto pētniecības un augstākās izglītības infrastruktūru, ir nepieciešams nopietns valsts un industrijas pasūtījums zinātnei. Pie tā ministrija turpinās aktīvi strādāt,” uzsver Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa.

Tādēļ ir svarīga investīciju koncentrēšana nozarēs, kam ir liels izaugsmes, konkurētspējas un eksporta potenciāls un kas dos iespējami lielāko atdevi valsts ekonomikas izaugsmei. Investējot zinātnes infrastruktūrā, tā palīdzēs tautsaimniecībai attīstīties un radīt augstāku pievienoto vērtību. Lai zinātne varētu piedāvāt tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo zināšanu bāzi un inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus, ir nepieciešami ieguldījumi zinātnes infrastruktūrā.

Šim mērķim paredzēts ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējums, lai attīstītu zinātni tautsaimniecības ražojošo nozaru vajadzībām, balstoties uz valsts industriālo politiku. Šīs zinātnes jomas ir noteiktas Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā, un tās ir bioekonomika, viedie materiāli, biomedicīna, viedā enerģētika un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Izvērtējot katras jomas attīstības potenciālu, finansējumu paredzēts ieguldīt 14 spēcīgāko zinātnisko institūciju pētniecības infrastruktūrā.

Lai Latviju varētu nodrošināt ar ekonomikas izaugsmei nepieciešamo cilvēkkapitālu un novērstu nākotnē iespējamo darbaspēka trūkumu zināšanu ietilpīgās nozarēs, kā arī zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomā, ir jāattīsta arī augstākā izglītība. Investīcijas tiks fokusētas tajās augstskolās, kuras piedāvā Viedās specializācijas stratēģijas mērķiem atbilstošas STEM studiju programmas, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas programmas, un īsteno pētniecībā balstītu augstāko izglītību. STEM studiju programmu modernizācija tika aizsākta jau iepriekšējā ES fondu periodā un tiks pabeigta līdz 2022.gada decembrim.

Tam paredzētas ES fondu investīcijas augstskolu infrastruktūras attīstībai un aprīkojuma iegādei. Finansējuma saņēmēji ir visas universitātes, reģionālās augstskolas un kultūras nozares augstskolas, kā arī Transporta Sakaru institūts, kas ir vienīgā privātā augstskola Latvijā, kas īsteno pētniecībā balstītu augstāko izglītību STEM programmās un kuras sniegumu apliecina starptautiskā zinātnes izvērtējuma rezultāti. Uz finansējumu varēs pretendēt projekti dabaszinātnēs, matemātikā, IT jomā, inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā, lauksaimniecībā, veselības aprūpē, mākslā un vides aizsardzībā.

Nodrošinot tautsaimniecības attīstībai nepieciešamā cilvēkkapitāla sagatavošanu un pēctecību izglītībā, STEM programmu modernizācija notiks arī 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestādēs jeb koledžās, ko valdība jau atbalstījusi ar finansējuma piešķīrumu.

Vērtējot šo zinātnes un izglītības izcilībai paredzēto investīciju nozīmi un sagaidāmos ieguvumus, ministrs uzsver: “Šodien mums ir nepieciešama tāda zinātne, kas vienlaikus nodrošina gan zināšanas, gan cilvēkus nozarēm, kurās jau tagad Latvija ir konkurētspējīga, un kurās mums ir potenciāls būt konkurētspējīgiem nākotnē.”

____________________________________________________________
SAM 1.1.1.4. Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi".

SAM 8.1.1. Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi".

SAM 8.1.4. Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi"". 

Papildus informācija:
Edīte Olupe
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa
Tālr.: 67047834, 29286136
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu