Skip to main content

Valdība izskata noteikumus un ieteikumus valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas kārtībai

Otrdien, 6. decembrī Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīti Finanšu ministrijas (FM) sagatavotie noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību, piedāvājot pāreju uz vienotu pieeju valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai un atbilstošu programmnodrošinājumu, lai radītu objektīvus priekšnosacījumus datu analīzei, salīdzināmībai un plānošanai, kā arī ieteikumi valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas nodrošināšanai.

Noteikumu mērķis ir noteikt valsts nekustamā īpašuma, kas ir zemes vienības, ēkas un būves, pārvaldīšanas principus, tā pārvaldīšanas kārtību un atsevišķas valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības, kuras var uzdot veikt citām valsts iestādēm, pašvaldībām, sabiedriskā labuma organizācijām vai privāto tiesību subjektiem, kā arī to uzdošanas kārtību.

Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principu saturs ietver nepārtrauktu valsts nekustamā īpašuma uzturēšanu un pārvaldīšanu saskaņā ar normatīvo tiesību aktu prasībām, kuru mērķis ir saglabāt tā kvalitāti visā ekspluatācijas laikā, nepieļaujot sabiedrības drošības vai veselības aizskārumu. Princips ietver arī valsts nekustamā īpašuma uzlabošanas veicināšanu mijiedarbībā ar apkārtējās vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu, kā arī šī nekustamā īpašuma saudzīgas, efektīvas un ekonomiski lietderīgas izmantošanas veicināšanas pienākumu saskaņā ar tam noteikto lietošanas mērķi. Principā ietverts arī iesaistīto personu atbilstošas kvalifikācijas veicināšanas pienākums.

Savukārt MK ieteikumu projekts paredz noteikt valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbību plānošanas, veikšanas un pārraudzības kārtību. Lai nodrošinātu ikgadēju valsts nekustamā īpašuma ieņēmumu un pārvaldīšanas izdevumu analīzi un tādējādi uzlabotu valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas efektivitāti, ieteikumu projektā rekomendēts aizpildīt ieņēmumu un izdevumu pārskatu un paredzēt priekšlikumus pārvaldīšanas efektivizēšanai.

Noteiktus izmērāmus rādītājus ieteikts piemērot arī valsts nekustamo īpašumu vizuālās pārbaudes un tehniskās apsekošanas veikšanā. Tāpat attiecībā uz ēku un būvju tehnisko apsekošanu noteikts, ka tā veicama ne retāk kā reizi desmit gados, savukārt, ja ēkām konstatēts būtisks tehniskais nolietojums, apsekošana veicama ne retāk kā reizi divos gados.

Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbības veicamas atbilstoši finanšu resursu iespējām. MK noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums izpildāms gadskārtējā valsts budžetā paredzētā finansējuma apmēra ietvaros.

Noteikumu projekts par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību pilnībā pieejams šeit
Ieteikumu projekts valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas nodrošināšanai pilnībā pieejams šeit

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
FM Komunikācijas nodaļas eksperte
Tālr.: 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu