Skip to main content

Viena no LM prioritātēm 2013. gadā – nabadzības riska mazināšana

Sociālās drošības sistēmas attīstība atbilstoši pēckrīzes perioda vajadzībām, uz iekļaujošu izaugsmi vērsta nodarbinātības politika, atbalsts ģimenēm ar bērniem, atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti, virzība uz aprūpi ārpus institūcijām – šādas ir Labklājības ministrijas (LM) darba prioritātes 2013. gadā.

Īstenojot iepriekšminētās prioritātes, LM prognozē, ka šogad pieaugs sociāli apdrošināto cilvēku skaits, palielināsies vidējā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu alga, paplašināsies atbalsts strādājošiem cilvēkiem ar bērniem, kā arī samazināsies nabadzības riskam pakļauto cilvēku skaits.

„Viena no būtiskākajām prioritātēm ir mazināt tos šķēršļus, kas neļauj cilvēkam atgriezties darbā. Latvijas ekonomiskā izaugsme ir ar pozitīvu zīmi. Pērn darbu atrada vairāk kā 75 tūkst. cilvēku, un mēs kā vienīgo attīstības iespēju redzam turpmāku cilvēku atgriešanos darba tirgū un sociāli apdrošināto personu vidū. Tas dos iespēju cilvēkiem pašiem nopelnīt iztikas līdzekļus un nebūt atkarīgiem no sociālās palīdzības. Protams, LM rūpju lokā joprojām paliks tie cilvēki, kas par sevi nevar parūpēties no viņiem neatkarīgu iemeslu dēļ,” uzsver LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme.

Lai īstenotu sociālās drošības sistēmas attīstību atbilstoši pēckrīzes perioda vajadzībām, paredzēts veikt virkni aktivitāšu, piemēram, izstrādāt Pamatnostādnes profesionāla sociālā darba attīstībai 2013. – 2017. gadam, pilnveidot sociālās palīdzības sistēmu, nodrošinot pāreju no pasīvām atbalsta formām uz aktīviem pasākumiem, proti, lai paši cilvēki būtu motivēti rast risinājumu savām problēmām, nevis dzīvotu tikai no pabalstiem.

Tāpat 2013. gadā plānots īstenot pilotprojektu valsts sociālās aprūpes centros Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšana. Tā rezultātā būs noteikts optimālais pakalpojumu grozs (personāls, finansējums utt.), kas nepieciešams, lai nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

Būtisks šī gada izaicinājums ir Pamatnostādņu sociālo pakalpojumu attīstībai 2014. – 2020. gadam izstrāde. Šajā dokumentā būs apkopoti visi Latvijā pieejamie sociālie pakalpojumi, piemēram, sociālā aprūpe, sociālā un profesionālā rehabilitācija, kurus iedzīvotājiem nodrošina gan valsts, gan pašvaldības, gan nevalstiskās organizācijas. Tāpat tajā būs noteikti rīcības virzieni, mērķi un rezultāti sociālo pakalpojumu sistēmas attīstībai vidējā termiņā.

Papildus iepriekšminētajam, šogad plānots pastiprināt sociālo pakalpojumu sniedzēju kontroli, tāpat kā līdz šim, pašvaldībās pārbaudot gan sociālo darbu, īpašu uzmanību pievēršot darbam ar ģimenēm un bērniem, gan ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējus.

Arī, lai īstenotu uz iekļaujošu izaugsmi vērstu nodarbinātības politiku, 2013. gadā paredzēta virkne pasākumu, tostarp izstrādāt priekšlikumus sociālās drošības sistēmas pilnveidei un pakāpeniskai pārejai no pasīvās uz aktīvo jeb cilvēku motivējošo sistēmu, pilnveidot aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, izstrādāt Pamatnostādnes nodarbinātības un iekļaujošas izaugsmes veicināšanai 2014. – 2020. gadam, aktivizēt bezdarbniekus un darba meklētājus, u.c.

Šie pasākumi nepieciešami, jo Latvijā ir liels strādājošo skaits, kuri pakļauti nabadzības riskam un kuriem ir zema kvalifikācija. Atbilstoši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem, 2012. gada 2. ceturksnī valstī noteikto minimālo mēneša darba algu saņēma 34,3% cilvēki, no tiem 12,2% – budžeta iestādēs strādājošie.

Prioritātes – atbalsts ģimenēm ar bērniem – īstenošanai būtiskākā aktivitāte ir Rīcības plāna „Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. – 2017. gadam” pasākumu īstenošana, t.sk., daudzbērnu ģimenes statusa pagarināšana ģimenēm, kurās ir bērni no 18 līdz 24 gadiem, materiālā atbalsta pārskatīšana aizbildnim, u.c.

Vienlaikus kopīgi ar Izglītības un zinātnes un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju paredzēts izstrādāt regulējumu bērna pieskatīšanas pakalpojuma saņemšanai no 2013. gada 1. septembra.

2013. gadā LM veiks dažādus pasākumus, lai nodrošinātu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, tostarp pārskatīs prognozējamas invaliditātes noteikšanas sistēmu un pilnveidos individuālos rehabilitācijas plānus cilvēkiem ar invaliditāti.

Tāpat šogad LM aktualizēs jautājumu par pašvaldību atbildību, lai bez vecāku gādības palikušie bērni ātrāk nonāktu ģimeniskā vidē, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti būtu nodrošināta iespēja dzīvot savā ierastajā dzīves vidē, nenonākot valsts sociālās aprūpes centros.

Tāpat paredzēts izstrādāt jaunu Izdienas pensiju likumu, kurā būs pārskatīti kritēriji izdienas pensijas piešķiršanai, kā arī paplašināt valsts fondēto pensiju plānu investēšanas iespējas Latvijas finanšu tirgū. Vienlaikus LM veiks nepieciešamos priekšdarbus tam, lai ieviešot eiro, pabalstus un pensijas cilvēki varētu saņemt bez problēmām.

Prezentāciju par LM darba prioritātēm var lejuplādēt LM interneta mājas lapā sadaļā „Aktuāli”.

LM 2013.gada darba plāns pieejams LM interneta mājas lapā sadaļā „Par mums” – „Darba plāni”.

Foto no preses brīfinga

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

Dalies ar ziņu