Skip to main content

VIENOTĪBA apstiprina programmu 10. Saeimas vēlēšanām

Politisko partiju apvienības VIENOTĪBA valde apstiprinājusi programmu 10. Saeimas vēlēšanām „Latvijas cilvēkiem un valstij”. VIENOTĪBAS programmu veido trīs galvenās sadaļas – „Cilvēks”, „Izaugsme” un „Valsts”, kurās ietvertas apvienības darbības prioritātes, mērķi un uzdevumi.

Šī apjomīgā dokumenta izstrādē iesaistījās gan nozaru profesionāļi, gan VIENOTĪBAS biedri un atbalstītāji no reģioniem visā Latvijā. Programmas izstrādi vadīja darba grupa Silvas Bendrātes, Sanitas Stelpes un Karīnas Kornas vadībā.

VIENOTĪBA iestājas par plaukstošu XXI gadsimta Latviju, godīgu, atbildīgu un kompetentu politiku. Programma runā par cieņu pret cilvēku, par toleranci un rosīgu pilsonisko sabiedrību, sociāli atbildīgu tirgus ekonomiku, modernu tautsaimniecību, kuru veicina efektīva nodokļu politika, kvalitatīvas izglītības, veselības aprūpes un sociālā atbalsta pieejamību, efektīvu valsts pārvaldi un nacionālu un demokrātisku valsti Rietumu sabiedrībā.

Programmas sadaļā „Cilvēks” ietverts VIENOTĪBAS piedāvājums izglītības, zinātnes, pētniecības, kā arī sociālās aizsardzības, veselības aprūpes, sporta un jaunatnes atbalsta politikas jomās.

Programmā uzsvērts: „Latvijai ir vajadzīgs katrs cilvēks. Tāpēc valstij ir jāgarantē Latvijas cilvēkiem iekļaujoša un konkurētspējīga izglītība, laba veselības profilakse un aprūpe, stabili sociālās drošības tīkli. Tas ikvienam būs stabils pamats dzīves ceļa izvēlei un visas Latvijas izaugsmei XXI gadsimta pasaulē.”

Sadaļa „Izaugsme” aptver ekonomikas politikas, budžeta, nodokļu politikas, uzņēmējdarbības vides, reģionu attīstības, enerģētikas, transporta un tranzīta, tūrisma, lauksaimniecības, zvejniecības un mežu apsaimniekošanas, vides aizsardzības nozares.

„Mums ir nepieciešams izrāviens, lai iemantotu cieņpilnu vietu Eiropas Savienības valstu vidū, nevis būtu par lēta darbaspēka un kvalitatīvas aramzemes reģionu veiksmīgākai ekonomikai citur. Latvijai jākļūst konkurētspējīgai globālajā pasaulē,” teikts programmā.

VIENOTĪBAS programmā uzsvērts: „Mūsu ir pārāk maz, mēs nevaram atļaut daļai tautas dzīvot bez darba, dzīvot nabadzībā un izstumtībā, paļaujoties uz sociālajiem pabalstiem. Mums ir svarīgi, lai katra ģimene pati varētu nopelnīt līdzekļus bērnu skološanai un mājokļa uzturēšanai. „

Programmas sadaļā „Valsts” var iepazīties ar VIENOTĪBAS mērķiem un uzdevumiem kultūras, demokrātijas procesa un līdzdarbīgas sabiedrības, valsts pārvaldes, tieslietu, korupcijas apkarošanas, sabiedriskās drošības, ārpolitikas un aizsardzības jomās.

„Valsts nozagšana, izmantojot politiķus kā balsošanas rīku šauru grupu interesēs, ir padarījusi Latviju par vienu no nabadzīgākajām valstīm Eiropas Savienībā. Ja politiķi nevis cīnās pret korupciju, bet paši kļūst par korumpētas sistēmas balstu, tas nobremzē valsts attīstību visos līmeņos. Korupcija kropļo konkurenci, godīgu sacensību un kavē mūsu uzņēmumu izaugsmi. Augstais korupcijas līmenis attur investorus ienākt Latvijā, grauj ticību, ka Latvija ir valsts, kurā cilvēks vislabāk var likt lietā savas spējas, un mudina mūsu līdzpilsoņus meklēt labvēlīgākus apstākļus citās zemēs,” teikts VIENOTĪBAS programmā.

Lai sasniegtu programmā izvirzītos mērķus, VIENOTĪBA cita starpā paredzējusi izstrādāt un 10.Saeimā pieņemt 11 jaunus likumus, tostarp Fiskālās disciplīnas un Valsts sociālās apdrošināšanas budžeta likumus, Atjaunojamās enerģijas likumu un Veselības aprūpes organizācijas likumu, kā arī likumus Par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un likumu Par lobijiem. Nākamajai Saeima būs jāizstrādā un jāpieņem arī Mediācijas, Šķīrējtiesu un Administratīvo sodu likumi, kā arī Universālā vides pieejamības dizaina likums un likums Par Latvijas Republikas galvaspilsētu Rīgu. Īpaši pieminēta Zemessardzes likuma ieviešanas nepieciešamība. Būtiskas, konkrētas programmā minētas normas iestrādājamas Civildienesta likumā un Krimināllikumā, uzskata VIENOTĪBA.

Dalies ar ziņu